december 22nd, 2011

...now browsing by day

 

22 december 1941

donderdag, december 22nd, 2011

De zondagavond en de afgeloopen nacht waren rustig; er zijn slechts enkele vliegtuigen gehoord.

Heden morgen direct bij het betreden van het gemeentehuis om 9 uur werd ik bij den Ortskommandant gevraagd te komen, die mij dringend verzocht alles in het werk te stellen om de weggenomen voorwerpen van de Duitsche weermacht terug te doen brengen. De politie heeft den ganschen dag de opsporing voortgezet terwijl een werkman het water, nabij het land waar de voorwerpen zijn gedeponeerd door de D. weermacht den ganschen dag heeft gezocht met een rijf, doch niets is gevonden.

In de voormiddag heb ik in de geheele gemeente de volgende oproep doen aanplakken.
Gemeente Zevenbergen
Oproep
De burgemeester van Zevenbergen daartoe uitgenoodigd door de Duitsche Weermacht alhier, verzoekt hem die op vrijdag 19 of zaterdag 20 december j.l. van het bouwland van H. Vos nabij het station Zevenbergen eenig voorwerp, daar door de Duitsche Weermacht gedeponeerd, gelijkende op een ballon en daaraan eenig voorwerp verbonden, gelijkende op een accu heeft weggenomen of zien wegnemen, hem direct mededeeling te doen van de plaats waar en vooral het voorwerp, op een accu gelijkende verblijft. Het voorwerp is waarschijnlijk zeer gevraarlijk, waarom aangeraden wordt dit niet te vervoeren. Mocht het weggenomen voorwerp heden 22 december niet terecht komen, dan worden strafmaatregelen in uitzicht gesteld. Mededeelingen te doen op het poliebureau. Een ieder wordt aangeraden aan de opsporting mede te werken.
Zevenbergen 22 dec. 1941
De burgemeester van Zevenbergen
J.J. van Aken

Was gisteren reeds gebleken dat een zoon van H. Vos gebruiker van het perceel grond deelen van de ballon had weggenomen, die daarna in beslag genomen zijn, heden avond is de politie achtergekomen waar het voorwerp gelijkende op een accu zich bevond. Na mijn oproep is de dader bang geworden en heeft hij het voorwerp gedeponeerd op de stoep van de bewaarschool opdat het de militairen zouden vinden wat ook het geval is geweest. Daar intusschen de dader bekend was, is deze ingesloten op het politiebureau in afwachting van hetgeen morgen in de voorgeleiding voor den Ortskommandant met hem zal geschieden. De burgerbevolking was reeds bang voor strafmaatregelen.

Share
Freelance PHP Developer