december, 2011

...now browsing by month

 

21 december 1941

woensdag, december 21st, 2011

Gisteravond was het andermaal dezelfde drukte in de lucht; overigens blijft alles rustig. Met de militairen heb ik de laatste 3 a 4 weken hoegnaamd geen contact, hetgeen ik buitengewoon gemakkelijk vond.

Op 18 dezer hebben de militairen alhier op eenig stuk bouwland nabij het station alhier een voorwerp neergelegd hetwelk veel op een valscherm geleek doch het bleek een lichtkogel of iets dergelijks te zijn van gummie met daaraan eenig voorwerp op een accu gelijkende. Na vernomen te hebben dat zulk voorwerp op het land lag, heb ik een onderzoek laten instellen en toen eerst is mij ter oore gekomen dat de militairen dit ter plaatse hadden gedeponeerd waarna zij het terrein hadden afgehaald en een briefje op een stok hadden gestoken waarop ‘Voorzichtig, levensgevaarlijk’. achter af hebben zij de politie medegedeeld dat het voorwerp, omdat het gevaarlijk werd geacht, ter plaatse 5 dagen moets blijven liggen. Gisteren kwamen zij tot de ontdekking dat alle gedeponeerde voorwerpen door de jeugd zijn weggenomen. De militairen gelastte de politie een onderzoek in te stellen hetgeen is geschied en waarbij enkele stukken van de ballon -want dit schijnt het geweest te zijn- zijn opgehaald bij meerdere kinderen. Het andere voorwerp gelijkende op een accu, is tot heden niet terug. De militairen hebben de politie hoewel zeer ten onrechte, aansprakelijk gesteld voor het wegnemen van een en ander.

Heden heb ik van het geheele geval een politie-rapport doen opmaken en de rijksinspectie voor de luchtbeschermingsdienst te Den Haag alsmede den polizei-officier te ‘s-Hertogenbosch van het voorgevallene kennis gegeven en afschriften van het rapport toegezonden. Het onderzoek naar de daders wordt voortgezet. Opgemerkt wordt, dat noch mij noch de politie kennis is gegeven van het deponeeren door de militairen van eenig voorwerp en nimmer is gevraagd of gelast een en ander te bewaken. Zoodat ons geen verwijt treft.

20 december 1941

dinsdag, december 20th, 2011

Nog steeds dezelfde beweging in de lucht; nu en dan enkele vliegtuigen, ook in de avonduren. Nu de nachten zoo erg lang en donker zijn en er steeds maar één politieagent in de nachtdienst is, heb ik bij de marechaussee alhier gevraagd om steeds, met den dienstdoende agent van politie, een man te doen assisteeren, hetgeen goed gevonden is. Deze assistentie gaat heden nacht in.

19 december 1941

maandag, december 19th, 2011

Nu en dan een vliegtuig, zoowel overdag als in de avonduren van 18 op 19 dezer. In de namiddag waren er kennelijk Engelsche vliegtuig(en) in de lucht en hoorde ik, in het veld zijnde omtrent 16 uur bominslag(en) in de richting Rotterdam. Overigens was alles rustig

18 december 1941

zondag, december 18th, 2011

Andermaal was het de vorige avond druk in de lucht, zonder dat hier iets voorviel. Heden weden wederom ca. 100 pamfletten bij mij bezorgd die door de schooljeugd te Zevenb. Hoek in de omgeving aldaar zijn gevonden. Omtrent het vinden enz. is door mij gehandeld als met diue welke op 15 dezer zijn gevonden. Deze pamfletten waren van gelijke inhoud als deze op 15-12

17 december 1941

zaterdag, december 17th, 2011

Wederom was de avond van 16 op 17 druk in de lucht en scheeren de vliegtuigen over onze woningen. Goddank blijft het afwerpen van bommen boven deze gemeente uit.

Bij nader onderzoek is gebleken dat in deze gemeente geen afdeelingen hebben bestaan van de Nederlandsche Unie of Nationaal Front en derhalve niets in beslag is te nemen in gevolge de tegerafische opdracht van gisteren.

Heden ontving ik een circulaire van … houdende het volgende inzake het toelaten van hoden (verbodsbepalingen voor joden)
Veel spoed
‘s-Bosch 16-12-’41
Naar aanleiding van een ontvangen aanwijzing van de Duitsche Overheid, heb ik eer u te berichten, dat het voornemen bestaat -ter verdere uitvoering van de verordening van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid over het optreden van Joden in het openbaar van 15 september 1941 (opgenomen in de bladen van dienzelfden datum)- gebouwen en terreinen, welke voor joden zijn verboden, als zoodanig door middel van voor het geheele land vastgestelde borden of kaarten, kenbaar te maken. In verband hiermde verzoek ik u mij voor 24 december a.s. te willen doen toekomen:
1) een opgave in duplo van de zich in uwe gemeente bevindende cafés en restaurants -met inbegrip van die op stationshotels, grootere pensions, schouwburgen, bioscopen, gebouwen en lokaliteiten voor concerten, lezingen, variété’s en cabarets, overdekte bad- en zweminrichtingen, openbare bibliotheken, leeszalen en musea, openbare beurzen- en veilingsgebouwen en andere gebouwen, waartoe op grond van bovengenoemde verordening de toegang voor joden verboden is, zoomede van het aantal kaarten, hetwelk ter aanduiding van gemelde gebouwen en inrichtingen noodig is;
2) een opgave in duplo van de in uwe gemeente gelegen openbare parken en dierentuinen, openbare sportinrichtingen in de open lucht, zeebaden en andere openbare niet-overdekte zwembaden, markten in de open lucht en slachthuizen, zoomede van het aantal houten borden dat ter aanduiding van deze inrichting noodig is.
De procureur-generaal, fgd. gewestelijk directeur van politie, N.J. v. Leeuwen
Aan heeren hoofden van plaatselijke politie in het ressort van het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch

Een van hier met verlof naar Duitschland vertrokken miliatir nam twee geslachte konijnen mee voor zijn gezin aldaar, ter voorziening in de vleeschbehoefte

16 december 1941

vrijdag, december 16th, 2011

Het lijkt wel dat iederen avond eenzelfde drukte in de lucht aanwezig is. Zoo zijn vanaf ca. 18 tot 22 uur met tusschenpozen vliegtuigen te hooren. Blijkbaar zitten er dan ook Engelsche vliegtuigen in de lucht zelfs in de morgenuren, omtrent 8.30 uur, waren er nog zoeklichten in de lucht te zien, blijkbaar zoekende naar Engelsche vliegtuigen.

Door den hier wonende A. T. winkelier in de Molenstraat en die behoort tot de N.S.B. zijn twee biljetten van de N.S.B. aangeplakt, behalve op oude gemeentehuis en andere plaatsen in de gemeente, op het nieuwe gemeentehuis. Ik heb die biljetten direct laten verwijderen.

Heden morgen reed een militair per rijwiel tegen een op de straat staande wagen die onverlicht stond, waabij de militair, naar ik vernam, zich zoo ernstig bezeerde, dat hij per brancard naar het gasthuis moest worden vervoerd.

Heden avond ontving ik het volgende telegram:
‘s-Hertogenbsoch 16-12-’41
Burgemeester Zevenbergen
“Gelieve in opdracht Duitsche Sicherheitspolizei onverwijld te doen in beslag nemen, alle gelden, kasboeken, inventarissen en overige vermogenswaarden van Nederlandsche Unie en Nationaal Frotn. Het in beslag genomene voorlopig plaatselijk veilig stellen. Volledige opgave van in beslag genomen gelden en goederen wordt bij mij ingewacht.”
Procureur Generaal fungerend gew. directeur van polite, N.J. v. Leeuwen.

Door mij is heden bij den Ortskommandant geprotesteerd tegen het doen maken van muziek tijdens de godsdienstoefeningen, zooals is geschied op zondag j.l. 14 dezer. De commandant heeft mijn klacht aangehoord en mij gevraagd de uren te willen vermelden waarop in de kerken alhier de godsdienstoefening worden gehouden. Ik heb hem toegezegd die uren te zullen bekend maken. Van zijn kant zou hij trachten in de toekomst verstoring der godsdienstoefeningen te voorkomen. Nog heb ik van genoemde storing kennis gegeven aan den commissaris der provincie met het verzoek te bevorderen dat dergelijke storingen niet meer voorkomen.

15 december 1941

donderdag, december 15th, 2011

Ook in de avond en nacht van 14 op 15 dezer was er drukte in de lucht en hoorden wij meerdere vliegtuigen over onze gemeente vliegen. Er is echter niets bijzonders voorgevallen. Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gemeente Zevenbergen
Bekendmaking
Voor bouwwerken, werken en karweijen onder de f 500,- behoefde tot nu toe geen goedkeuring van den Algemeen gemachtigde te worden aangevraagd. De schaarste aan bouwmaterialen is echter zoo zeer toegenomen, dat het onverantwoord is te achten, bouwmaterialen te verwerken voor doeleinden, welke niet dringend noodzakelijk zijn. Materialen kunnen voorloopig alleen worden toegestaan voor werken, welke:
(a) een direct belang vormen voor de voedselvoorziening van ons land;
(b) de allernoodzakelijkste hulp brengen na bombardements- of brandschade;
(c) met weinig materiaal aan een onhoudbaren toestand tegemoet komen.
Uitbreiding of verbetering van woongelegenheden -hoe wenschelijk op zichzelf ook- wordt tot het bovenstaande niet gerekend. Aanvraagformulieren voor het verkrijgen van een machtiging tot aankoop van materialen voor werken bedoeld onder a,b en c kunnen worden afgehaald op het bureau van gemeentewerken, elken dinsdag voormiddag van 10 tot 12 uur. Voor spoedgevallen kan op andere dagen aanmelding geschieden van11 tot 12 uur.
Zevenbergen, 15 dec. 1941
De burgemeester van Zevenbergen
J.J. v. Aken

Deze bekendmaking wordt gezonden aan alle bouwondernemers in de gemeente.

Heden namiddag ontving de politieagent Treij te Langeweg van een inwoner te Langeweg de mededeeling dat in de polder het Oudland van Zevenbergen, nabij de boerderij van C. Huijsmans aldaar, pamfletten zijn gevonden die door een Engelsch vliegtuig zijn uit geworpen. Treij heeft zooveel mogelijk deze pamfeltten verzameld tot een getal van ruim 1000. De pamfletten houden aan de eene zijde tusschen de Oranje kleur in: het portret van Koningin Wilhelmina, waaronder in kapitale letter ‘Wij zullen dezen strijd winnen!’ Daaronder is oranjedruk:

Proclamatie van H.M. de Koningen, uitgesproken door zijne excellentie prof. P.S. Gerbandy op 8 december 1941. Aan de andere zijde, alles in de Nederlandsche taal, de toespraak houdende de oorlogsverklaring van Nederland aan Japan, geteekend door: Wilhelmina, gecontrasigneerd door alle te Londen aanwezige ministers. Aan de voet is een kaartje afgedrukt van het strijdtoneel tusschen de Vereenigde Staten en China, met Japan, Nederlandsch Indië en de geheele stille Zuidzee, houdende het nieuwe oorlogsterrein.

Van de vinding is nog heden avond door mij kennisgegeven zooals is voorgeschreven, aan de Rijksinspectie voor de bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen te den Haag, alsmede aan den Beauftragten van den Rijkscomissaris voor het bezette Nederlandsche gebied in Nederland te ‘s-Hertogenbosch, hetgeen in de Duitsche taal moet geschieden, onder mededeeling van de inhoud in het kort, terwijl het gevondene aan deze instantie morgen, belegd met een rapport, moet worden ingezonden.

14 december 1941

woensdag, december 14th, 2011

Gisteravond werd het, direct na in vallen der duisternis reeds druk in de lucht en is het druk gebleven tot omstreeks 23 uur. Er waren kennelijk Duitsche maar ook Engelsche vliegtuigen in de lucht omdat veel zoeklichten der Duitsche weermacht in werking kwamen.

Heden voormiddag om 10.45 kwam een Duitsch muziekkorps op het Marktveld concerteeren. Direct heb ik bij den leider van het corps geprotesteerd tegen het maken van muziek omdat in beide nabijstaande kerken de godsdienstoefeningen werden gehouden en de muziek deze dienst zou storn, met het verzoek de muziek in een ander deel der gemeente te doen maken. Men nam kennis van mijn protest maar trok er zich blijkbaar niets van aan, althans de muziek ging door, hetgeen zeer zeker tegen het verlangen was van de bevolking. Uitdrukkelijk heb ik den leider gezegd, dat ik mijn protest indiende als burgemeester der gemeente.

13 december 1941

dinsdag, december 13th, 2011

Ook de vorige avond was er meer dan normale drukte in de lucht maar is in deze gemeente niets voorgevallen.

12 december 1941

maandag, december 12th, 2011

De drukte in de lucht -veel vliegtuigen, afweergeschut enz.- deden ons een onrustige nacht voorspellen, doch het is meegevallen. Omstreeks 23 uur, heden nacht, werd het rustig.