23 april 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 23 april, 2010

Heden ontving ik de mededeeling van den commandant IIIe legerkorps sectie I-4, gedateerd 20 april 1940, no. 1398 G. houdende mededeeling dat deze in gemeente het militair gezag door den commandant in het veldl. eo door ondergeteekende wordt uitgeoefend. Waar in de oorlogswet wordt gesproken over militair gezag moet daaronder in deze gemeente worden verstaan den C.V. c.q. den commandant van het IIIe legerkorps. Nog wordt daarin gezegd, dat het de bedoeling is dat, ondanks de afkondiging van den Staat van Beleg de gewonen bestuursorganen van Provincie en Gemeente zooveel mogelijk normaal blijven functioneeren. Indien er, in deze gemeente bijzondere omstandigheden of toestanden voordoen, dan wordt bericht verzocht. Voorts vraagt hij of onder alle omstandigheden volledig op het gemeentepersoneel, van politie en andere ambtenaren kan worden vertrouwd. Vervolgens vraagt hij bericht betreffende de bewaking der gebouwen van provinciale en gemeentelijke diensten, daar die uiteraard zoo doeltreffend mogelijk moet zijn. De Generaal-Majoor Commandant IIIe legerkorps A.A. van Nijnatten.

Heden voorn. om 9.30 uur werd in het gemeentehuis een vergadering gehouden van de z.g. schadecommissie, voorz. dr. K. v. Beek, rentmeester te Klundert. Op deze vergadering waren ongeveer 50 personen, waaronder meerdere burgemeesters en voornamen van landbouw-organisaties tegenwoordig. Uiteengezet is hoe, met de militaire schade-commissie samengewerkt wordt om alle schade door inundatie enz. zoo goed mogelijk te regelen. De formulieren, voor opgave van landerijen enz. zijn er reeds uit, terwijl de formulieren voor opgave van geschatte schaden en verzoeken om voorschotten op geleden schade, gereed zijn. De vergadering duurde tot 1 uur n.m.

Om 16.50 uur ontving ik het volgende telegram. Uitkijk-luisterdienst, radio-luisterdienst en commandoposten luchtbescherming tot nader order niet meer bezetten Stop Minister Bin. Zaken v. Boeijen.

Heden, om 16.50 uur ontving ik het volgende telegram: Burgemeesters kunnen overdag beperkte bewegingsvrijheid nemen. Stop. Des nachts zooveel mogelijk in de gemeente blijven. Stop. Minister Bin. Zaken.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->