23 november 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 23 november, 2011

De onderstelling, dat het een drukke nacht zou worden in de lucht, is gelukkig niet bewaarheld; er zijn geen vliegtuigen gehoord of gezien.

Gisteravond ontving ik van het Bureau Goedkeuring Werken te ‘s-Hertogenbosch per expresse de verlangde toewijzing van de benoodigde cement voor het doen maken van de noodige hoeveelheid rioolbuizen voor de straat en stamriool in de Lage Wipstraat, tot een hoeveelheid van 175 ton. Het is een allergrootste uitzondering dat deze zulke een groote toewijzing van cement plaats heeft omdat vrijwel nergens meer cement wordt toegewezen. Zelfs de Duitsche weermacht heeft naar men zegt, een terkot aan cement.

Spoedig zullen nu rioolbuizen en tegels en trottoirbanden gemaakt en geleverd worden door de bouwmaterialen handel ‘De Hoop’ te Terneuzen en zal er deze winter werk zijn voor onze anders werklooze arbeiders die dan ook niet naar Duitschland zullen moeten gezonden woren om te werken. Dit geheele werk rioleeringen en bestrating, alsmede het maken van een zuiveringsinstallatie, houdende alles te zamen ca. f 190.000,- staan bij mij ook in het teeken van spoed, omdat ook door mij, met vele anderen gevreesd wordt, dat de gulden ter eeniger tijd sterk in waarde zal moeten verminderen en wij nu nog waarde voor ons geld krijgen. De vlucht in goederen is algemeen.

Heden heb ik te 11.30 uur te Zevenbergschen-Hoek de luchtbeschermingstentoonstelling officieel geopend. In het dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, van 21 dezer, staat een recensie van de op de tentoonstelling te Amsterdam te bezichtigen afbeelding van het monument welk ik voorgenomen heb in Zevenbergen te doen plaatsen in het verwoeste en bijna geheel opgebouwde deel van Zevenbergen aan de Noordhaven. Het monument wordt gemaakt door den beeldhouwer Steenbergen te Teteringen.

 

Geef een reactie

se content id-->