24 juli 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 24 juli, 2011

Bij kalme nachten komen toch nu en dan vliegtuigen over, die wij nauwelijks hooren en, indien wij geen bomexplosies of afweergeschut hooren, ons ongemerkt voorbij gaan.

De ortskommandant kwam zich heden bij mij zich beklagen over het feit dat op de Rijksweg nabij Zevenbergschen Hoek, onder de op dien weg geschilderde V, ook de letters R.A.F voorkomen, welke teeken is van de Engelsche luchtmacht. Ook andere anti-duitsche teekenen waren op dien weg geschilderd. Ik heb hem er op gewezen dat ik die teekens heb willen doen wegnemen door een werkman van de Rijkswaterstaat doch deze is het door zijn superieuren verboden iets op mijn last of verzoek te doen. Thans zijn die .. voor de Duitsche Weermach hinderlijke teekens toch weg. Voorts beklaagde de kommandant er zich andermaal over, dat vele vooral jongelui, zich afwijzend en hinderlijk toonen tegenover de militairen. Het zijn vooral jonge jongens die zulks doen en b.v. het troittoir geheel innemen en geen plaats maken voor een tegenkomende militair. Overigens zoo meende hij heeft de bevolking in ’t algemeen blijkbaar meer sympathie voor al wat Engelsch is en antopathie voor al wat Duitsch is. Hij zou, indien die houding niet veranderde, een strafmaatregel toepassen b.v. een week lang om 20 uur alles van straat. Indien hij werkelijk hinder en plagerij ondervindt, heb ik gezegd, dat alleen een strafmaatregel hier iets kan helpen.
Gisteren avond bevond de politie dat 2 duitsche soldaten met een zeis bij een boer klaver maaiden en in zakken meenam naar hun paardenstallen aan de oude suikerfabriek. Een en ander is vastgelegd in een rapport hetwelk ik den Ortscommandant heb voorgelegd met de mededeeling dat ik deze zaak zal doorgeven aan het directoraat-generaal van politie te den Haag en procureur generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch, hetgeen is geschied. De commandant beloofde mij een onderzoek te doen instellen naar de daders.

Heden avond omtrent 17 uur ontving ik het volgende telegram:

In aansluiting op buitengewoon politieblad van 23 dezer no. 42 wordt mij vanwege departement van justitie medegedeeld dat ingevolge beslissing B.a.o. de in voorlaatste alinea der daarin opgenomen aanschrijving betreffende Duitsche V-actie vermelde bevoegdheid tusschen 0 en 4 uur op straat te zijn alleen geldt voor Rijksduitschers leden der N.S.D.A.P. stop. ten aanzien van overige personen blijft verordening 188/1940 onverminderd van kracht. Procureur Generaal fungerend directeur van politie N.J.v.Leeuwen

Het bovenstaande zal in verband staan met hetgeen elders b.v. in Breda is geschied, waar leden van de N.S.B. tusschen 0 en 4 uur op straat kwamen en huizen hebben vol geschilderd met de V-actie of wat daarop of bij te pas kwam. In deze gemeente is dienaangaande niets gebeurd.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->