26 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 26 januari, 2012

Onder zachter dooiend weer is alles rustig en hooren wij niets dan het heen en weer stappen van de wachthoudende militair bij het voor vertrek staande geladen wagens, voor onze deur op de Markt. Omtrent 10 uur heden morgen zijn de militairen met hun hebben en houden in de richting Dordrecht dan werkelijk vertrokken. De Hauftman Breidhoff kwam afscheid van mij nemen en zeide dat er wellicht geen andere militairen terug komen en alle gebouwen, bij hen in gebruik zullen vrij gegeven worden, wat een zeer aangename mededeeling voor mij en veel belanghebbenden was. Direct is dit nieuws door de gemeente verspreid en komt men mij mondeling per telefoon vragen of de gebouwen mogen in gebruik genomen worden, hetgeen ik eerst zeker weer, wanneer morgen, door de Bezirksverwaltung te Breda inventaris zal zijn opgemaakt alle weldenkende burgers verheugen zich in het vertrek der militairen en hoopen met mij, er geen anderen voor in de plaats te krijgen. Onder een voortdurende sneeuwstorm zijn om 13 uur de laatste wagens met goederen en militairen vertrokken. God zij dank.

Naar men als algemeene waarheid aanneemt, zijn er eertijds, ondanks het gebod om alle goude tientjes in te leveren nog veel van deze muntstukken in handen van de burgers gebleven, ook hier en .. worden die clandestien verhandeld of/en bewaard aangezien men toen reeds vreesde voor een sterke ontwaarding van ons geld. Nu is er sinds geruimen tijd geen zilvergeld meer in circulatie en zijn vrijwel alle rijksdaalders, guldens, halve guldens, kwartjes en dubbeltjes, tot zelfs de nikkele stuivertjes opgepot en kwam er enorm gebrek aan klein geld, zoodat bij openbare instellingen, postkantoren, spoorwegen, autobussen enz., met gepast geld moet betaald worden. Zoo is menig reiziger die geen gepast geld kon geven, aan de lokketten der vervoersmiddelen moeten blijven staan, ook omdat men geen wisselgeld had om terug te geven. Daarom is nu dan ook als eerder genoteerd, nieuwe pasmunt gemaakt en in circulatie gegeven als geldstukjes van 25, 10, 5, 2 1/2 en 1 cent waarde. Met dat al is gedreigd door den President der Nederlandsche Bank, dat het zilvergeld als betaalmiddel zou of zal uitgeschakeld worden. Naar ik verneem zijn er weinigen die zich daarvan iets aantrekken en gaat men nog meer over het zilvergeld op te potten. Hoorde men reeds lang geleden, dat voor een goud tientje f 70,- en f 80,- (papier geld) werd geboden nu biedt men naar ik hoorde reeds 7 en 8 papieren guldens voor een zilverne gulden en worden die als waardevol ruilmiddel gebruikt. Zoo zou men reeds een nieuwe rijwiel met de vroegere goede banden (uit de zwarte handel, anders krijgt men die niet meer) willen leveren voor 35 zilveren guldens, terwijl één zo’n goede buitenband voor f 80,- a f 90,- (papier guldens) nog niet gemakkelijk te koopen is. Ondeugende tongen beweeren dat de zilvere munten naar het buitenland gaan ten behoeve van oorlogsindustrie (lagers enz).

Bij deze barre weergesteldheid met veel sneeuw ligt bijna alle buitenwerk stil en is er veel werkloosheid. De vorige week waren er in deze gemeente 220 werkloozen waaraan steun ingevolge de geldende steunregeling werd uitgekeerd tot een bedrag van f 2204,27 en dat alleen zijn kostwinners.

De kerkelijke instellingen der Roomsch Katholieken betalen daarnevens de arbeiders die zich niet lieten onderbrengen in de nieuwe organisatie genaamd N.V.V. waarover de door den Rijkscommissaris aangestelde heer Goedewagen gesteld is als gemachtigde voor alles. Er zijn in deze gemeente voor dat doel, thans meer dan f 1000,- per week mede noodig, welk geld door de katholieken onderling en vrijwillig bijeengebracht wordt. Deze uitkeeringen en ontvangsten gaan zoo over geheel Nederland docht niet openbaar.

De collecte voor Winterhulp welke ook hier gehouden is met verkeerspeldjes van vorig jaar op 23 en 24 jan. j.l. heeft slechts het luttele bedrag opgebracht van f 22,66. Een zo’n laaf bedrag is nog niet voorgekomen en alhoewel het weer niet gunstig was teekent het toch de afzijdige houding van de bevolking tegenover deze vanuit Duitschland geimporteerde of opgelegde weldadigheidsvorm.

 

Comments are closed.

se content id-->