27 februari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 27 februari, 2011

In de avonduren van 26 dezer was het wederom onrustig in de lucht en dreigde deze onrust voor de afgeloopen nacht. Het is echter bij tamelijk druk vliegen gebleven. De post op de toren, van welke post ik iedere morgen direct na 6 uur een rapport ontvang geeft slechts aan gehoord en gezien te hebben van 20 tot 6 uur 30 vliegtuigen, met nu en dan een lichte explosie ergens, wat afweergeschut en zoeklichten in de lucht. Een en ander mogen mj een kalme nacht noemen.

De gisteravond per telegram aangekondigde plakkaten zijn mij heden avond overhandigd en worden morgen, ten getale van ca. 25, in de geheele gemeente aangeplakt nadat dezelve nog door mij worden voorzien van een gedrukte opgeplakte strook, houdende. Het is ten strengste verboden deze bekendmaking te beschadigen of weg te nemen. Het publiek wordt verzocht mede hierop toe te zien. De Burgemeester ZvB J.J. v. Aken.

De bekendmaking, als zoodanig houdt in het volgende; de linkerhelft in de Duitsche en de rechter helft in de Nederlandsche taal:

Bekendmaking
‘s-Gravenhage, 26 februari
1. In overeenstemming met den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heb ik voor de Provincie Noord-Holland, gezien den politieken toestand van het oogenblik, de uitvoerende macht op mij genomen.,
2. De tenuitvoerlegging draag ik den Luitenant-Generaal van het Luchtwapen Siburg, bevel hebben in den Luftgau Holland op. Hij handelt volgens mijn aanwijzingen.
3. Ik beveel
a: In alle openbare en particuliere bedrijven moet Donderdag 27 februari ‘s-morgens de arbeid in vollen omvang weder begonnen zijn.
b: optochten, vergaderingen, samenscholingen en demonstraties van elken aard, in het bijzonder op openbare straten en pleinen, alsook in bedrijven, zijn verboden
c: aan de gezamenlijke Nederlandsche politieke partijen is met onmiddelijken ingang in de Provincie Noord-Holland tot nader order elke actieviteit verboden, in het bijzonder ook het dragen van uniformen en insignes van elken aard.
4. Handelingen in strijd met deze lastgevingen en met alle maatregelen, die door den met de tenuitvoering belasten bevelhebber genomen worden, zijn aan de Duitsche krijgswetten onderworpen en worden door Duitsche krijgsgerechten berecht. Voorts wordt, in zoover nog niet ernstigere stafwetten overtreden worden, in het bijzonder gestraft wie tot staking op gitst of daartoe uitlokt of den arbeid neerlegt met tuchthuistraf tot 15 jaren zijn voor de weermacht belangrijke bedrijven, waartoe alle vitale bedrijven behooren, in geding, dan kan tot de doodstraf veroordeeld worden,
De bevelhebber van de weermacht in Nederland,
Tr. Christiansen, generaal der Vliegers.

Opgemerkt wordt dat bovenstaande maatregelen voor zover mij bekend, uitsluitend betrekking hebben op ongeregeldheden en stakingen te Amsterdam.

Heden ontving ik van het Fonds voor Bijzondere Nooden te den Haag, de som van F 375,- ten behoeve van C.R. v. Andel E79 alhier, die invalide is en met een kleine agotie tracht in zijn onderhoud te voorzien. Voorts ontving ik, van hetzelfde fonds F 30,- voor een zekere Janssen te Zevenbergen, die zijn rijwiel in de eerste oorlogsdagen heeft verloren en hiervoor een 2e hands rijwiel kan koopen.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->