29 augustus 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 29 augustus, 2011

De nacht was onrustiger dan voorgaande; zware motoren raasden door de lucht van West naar Oost ook in den avond van gisteren was er veel afweergeschut te hooren. Het geleek, omtrent 21 uur, wel op een spervuur.

Tegen hedenavond zijn meerdere burgers, alsmede ondergeteekende, door den Ortskommandant uitgenodigd om een kunst consert in het patronaatsgebouw te komen bijwonen. Meerdere bekende Berlijnsche muziekspecialiteiten verleenen medewerking. De uitnoodigingen, zijn in het Nederlands door mij gesteld en namens den Ortskommandant onderteekend, gericht aan hen, die officieren ingekwartierd hebben. Persoonlijk is mij gevraagd op het consert tegenwoordig te zijn. Heden voormiddag werd mij door de gemeentepolitie te Zevenbergschen-Hoek, gemeld, dat in de Landekenspolder in het veld een niet ontplofte bom is gevonden die er een paar dagen terug niet lag. Bij nader onderzoek door de politie blijkt het een bom te zijn die uit een vliegtuig is geworpen of gevallen. Gedeeltelijk steekt de bom boven de grond en is ca. 30 cm in middellijn. De plaatse is aangeduid met een roode vlag.

Na de voorgeschrevene berichten te hebben doorgegeven aan de Rijksinspectie v/d luchtbeschermingsdienst in den Haag, den verbindings-officier der Duitsche Weermacht in den Bosch en den Ortskommandant alhier, zijn er, van hier militairen heen getrokken om de voorbereidende maatregelen te nemen voor de opruiming. Heden om 16.16 uur ontving ik het volgende Regeeringstelegram uit den Bosch: “Gelieve in verband met mogelijke demonstraties tegen bezettende macht op 31 augustus a.s. uwe politie uiterste waakzaamheid op te dragen en eventueele manifestaties in welken vorm ook aanstonds met kracht te onderdrukken stop speciaal ook aandacht schenken aan mogelijk agitatie van communostische zijde waartegen afdoend zal zijn op te treden stop. Met het oog op eventueele gebeurlijk heden gelieve u zooveel mogelijk politiepersoneel doch ten minste twee derde van organische sterkte ter beschikking te houden stop. Procureur-Generaal fgd. gewestelijk directeur van politie, N.J.v.Leeuwen

Vrijwel de geheele dag regen en nog eens regen, zoodat niets van de te velde staande oogst heden geborgen kan worden. Bij navraag is gebleken, dat niet één burger behalve zij die gewoon zijn ook de filmvertooningen der militairen hij te wonen, naar het concert is gaan luisteren.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->