29 mei 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 29 mei, 2010

De nacht van 28 op 29 is wel buitengewoon rustig geweest. Geen enkel vliegtuig is door ons gehoord. Deze stilte staat mogelijk in verband met de capitulatie van Belgie op gisteren 28 dezer.

Om 8.45 uur melden zich enkele Duitsche om direct te zorgen voor inkwartiering van 10 officieren en 300 manschappen, alles in woningen van particulieren. Omtrent de middag kwam een Houpman die onstemd was omdat ik toen ik gevraagd was bij hem te komen en gezegd heb direct te zullen komen als ik gereed was met het middagmaal, althans binnen 1 kwartier, niet direct kwam. Het Duitsche leger moest in alles voorgaan, alleen dan was van tegemoetkoming sprake, zoo niet dan waren er andere maatregelen. Heb bevestigd alles te willen doen wat redelijk is, mits hoffelijk en billijk. Om 3 uur n.m. is alles geregeld. In den avond zouden nog 40 wagens volgen. Per 21 dezer is middels de radio reeds bekend gemaakt dat de verkoop van schoenen, laarzen enz. is verboden.

Heden bereikt ons de bekendmaking van het Departement Handel, Nijverheid en Scheepvaart houdende dat de schoenen op bonnen worden verstrekt. Ieder die meer dan een paar schoenen heeft kan geen bon ontvangen als richtlijn wordt aangegeven dat iemand die meer dan F 1200,- inkomen heeft meer dan een paar schoenen in zijn bezit heeft; hij kan dan geen bon ontvangen. Heden avond te 5.30 uur werd de eerste vergadering gehouden van het voltallige comite ‘Hulp in Noord’ te Zevenbergen, waarbij ik 1/2 uur tegenwoordig ben geweest.
Uit de mededeeling bleek, dat thans F 1700,- in geld en veel goederen zijn gecollecteerd. De eerste resultaten van Wagenberg,m Made en Raamsdonkveer zijn reeds bekend en onder de som voornoemd begrepen. Heden zal het comite een eerste toewijzing doen.

Mij bereikt een telegram van het waarnemeld hoofd v/h departement van Justitie, dat alle vreemdelingen, waaronder, Belgen, Franschen, Polen en Engelschen, zich binnen 48 moeten melden bij mij en de gegevens moet ik doorgeven aan de plaatselijke orts- of veldcommandant en afschrift zenden aan voornoemd Hoofd van Justitie te Den Haag.

De pastoor van Zevenb. Hoek kwam mij deze middag verzoeken te Zevenb. Hoek gelegenheid te scheppen om te bakken voor de cooperatieve bakkerij aldaar welker zaak is afgebrand. Gelegenheid zou, volgens hem, zijn bij bakker Reniers aldaar, indien deze niet toestaan dat de cooperatie daar ‘s-nachts bakt. Heb beloofd morgen te Zevenb. Hoek te komen en te bevorderen dat elders gebakken wordt; desnoods met geweld. Door deze samenwerking zouden 5 gezinnen direct geholpen zijn.

Om 6 uur bezoekt mij de burgemeester van Hooge en L-Zwaluwe met de mededeeling dat hij heden was opgebeld door den commissaris der Koningen in Noord Braband die mededeelde dat van een afzonderlijke gemeente te Moerdijk geen sprake kan zijn en dat de heer Matthee aldaar nog heden moest ophouden zich als burgemeester uit te geven en als zoodanig handelingen te verrichten zulks met ruggespraak der Duitsche autoriteiten. Hij heeft den burgemeester van Zwaluwe opgedragen hiervan onmiddelijk kennis te geven aan de burgemeesters van Klundert en Zevenbergen. Van een en ander nam ik goede nota, met de mededeeling van mij, dat ik niet anders heb verwacht.

De inwoners van Zevenbergen zijn voor een groot deel, beangst voor de aankomende nacht, nu ter plaatse Duitsche militairen met hun wagenpark zijn aangekomen gezien dat elders Engelsche bombardeurs zulke troepen ‘s-nachts hebben bestookt met bommen.

 

Geef een reactie

se content id-->