30 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 30 januari, 2012

In de afgeloopen nacht was alles rustig doch in de morgen is één en in de middaguren nog een vliegtuig gehoord. De vaste kern van de luchtbeschermingsdienst alhier en te Zevenbergschen Hoek bestaande uit 6 man, moet terug gebracht worden tot 4 man voor iedere plaats, waardoor de bewaking van de sirenes overdag vervalt. Met ingang van 9 febr. a.s. zal aldus de dienst moeten geregeld zijn. De laatste goederen van de militairen zijn heden weggehaald en de sleutels van de op het gemeentehuis ingenomen bureaux en raadzaal zijn mij heden morgen overhandigd. Nog heden is begonnen met den boel een grondige schoonmaak te geven, met ontsmetting en kunnen wij de langdurige moeilijke behuizing van een paar afdeelingen ter secretarie, die op zolder zijn gehuisvest, terug brengen.

Heden ontving ik een schrijven alsvolgt:

Departement van Binnenlandsche Zaken
Betreffende: namen leden Koninklijk Huis
no. 358 afd. Kabinet
‘s-Gravenhage 28 jan. 1942
Hierbij doe ik u een drie-tal aanschrijvingen van den commissaris-generaal voor bestuur en justitie resp. voor het veiligheidswezen, met betrekking tot nevenvermeld onderwerp toekomen.
Van de in de laatste alinea van de aanschrijving van 21 jan. j.l. van den commissaris-generaal voor bestuur en justitie inzake straatnamen etc. bedoelde lijst ontvang ik gaarne gelijktijdig een afschrift. De secretaris-heneraal van het departement van Bin. Zaken,. get. onleesbaar

Aan Heeren burgemeesters
Bijlage I
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied.
De commissaris-generaal voor bestuur en justitie
Den Haag, 3 jan. 1942
Aan de heeren secretarissen-generaal der Nederlandsche departemeten Den Haag
Betreft: Verandering van namen van straten enz. die naar levende leden van het Huis van Oranje-Nassau genoemd zijn
In overleg met den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en verder verwijzing naar diens in de pers gepubliceerde verordening dd. 17 september 1941 inzake het gebruik van de namen van levende leden van het Huis van Oranje-Nassau bepaal ik, dat straten, pleinen, parken en waterwegen, alsmede publiek-rechtelijke lichamen, privaat rechtelijke lichamen waarbij een publiek rechtelijk lichaam betrokken is, of instellingen die tot openbare doeleinden dienen scholen, ziekenhuizen, tehuizen, tehuizen voor ouden van dagen, enz) bij welker benaming gebruik is gemaakt van de namen van levende leden van het Koningshuis, een anderen naam zullen krijgen. De volgende namen mogen bij de aanduidingen niet meer worden gebruikt:
a) Wilhelmina of Koningin Wilhelmina
b) Juliana of Prinses Juliana
c) Beatrix of Prinses Beatrix
d) Irene of Prinses Irene
e) Bernhard zur Lippe Biesterfeld of Prins Bernhard of Bernhard.
Dit besluit moet terstond ten uitvoer worden gebracht.
Van de commissaris-generaal, w.g. Stüler, voor eensluidend afschrift,
secretaris
w.g. Vos

Bijlage II
Afschrift
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied
De Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie
Den Haag, den 21sten jan. 1942
Aan de Heeren secretarissen-generaal der Nederlandsche Departementen
Betreft: Verandering van namen van straten enz. die naar levende leden van het Huis Oranje-Nassau genoemd zijn.
Ten vervolge op mijn besluit van 3 januari 1941 deel ik u in overleg met den commissaris-generaal voor Bijzondere Aangelegenheden het volgende mede:
1) De nieuwe namen voor straten, pleinen, bruggen enz. mogen niet aan den tegenwoordigen tijd worden ontleend
2) De burgemeesters, waterschappen enz. moeten onverwijld een lijst van de te veranderen namen met een voorstel voor nieuwe namen in dienen bij den Commissaris der Provincie, die na overleg met den gevolmachtigde de keus der namen kan goed- of afkeuren. Ik verzoek u thans de uitvoering te bespoedigen.
(w.g. Stüler

Bijlage III
Afschrift
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied
De commissaris-generaal voor Bestuur en justitie
Den Haag, 21 jan. 1942
Aan den secretars-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken, den heer dr. Frederiks
Betreft: Verordening van den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid dd. 17 juli 1941 (namen van hotels, pensions enz.)
Een verzoek van de P.T.T. aan den commissaris-generaal van bijzondere aangelegenheden geeft mij aanleiding, u in overleg met de commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden het navolgende mede te deelen:
Bij de ten uitvoerlegging van de verordening van den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid dd. 17 sept. 1941 dient met betrekking tot hotels, pensions en dergelijke op het volgende te worden gelet:
1) particuliere huizen (bv. villa Beatrix) blijven buiten beschouweing. Het is echter natuurlijk niet wenschelijk en zal eventueel als provocatie moeten worden beschouwd wanneer iemand na het uitvaardigen der verordening van 17 september 1941 ostenatief dereglijke namen kiest.
2) kleinere hotels en penions, dwz zulke die wat hun omvang en beteekenis voor de plaats, waar zij gevestigd zijn en daarbuiten betreft, minder belangrijk zijn, behoeven voor zoover de namen reeds voor 9 mei 1940 bestonden, niet te worden gedwongen, deze namen te veranderen.
3) De namen van gootere hotels, pensions en sanatoria, die van betekenis zijn in en buiten de plaats, waar zij gevestigd zijn, koeten veranderd worden.
4) Het is wenschelijk dat de P.T.T. voordat tot uitgave van een nieuwe lijst van aangeslotenen wordt overgegaan aan abonnees die tot dusver onder ongeoorloffde namen waren ingeschreven, in overweging geeftr deze namen te veranderen of te laten vervallen. Hetzelfde geldt voor hotelvereenigingen of -bonden. Ik verzoek u de burgemeesters onverwijld in te lichten
(w.g.) Stüler

Overeenkomstig het oorspronkelijke.
De secretaris-generaal van het departement van Bin. Zaken, Frederiks

Naar aanleiding van het vorenstaande van welks uitvoering, hoe ingaarne ook, ik verantwoordelijk heb ik besloten de twee straten in de kom van Zevenbergen die naar levende leden van ons Koninklijk Huis zijngenaamd, andere namen te geven, en wel:
De Koningin Wilhelminastraat te noemen Kazernestraat, omdat daar de marechausseekazerne is gelegen en de Prinses Julianastraat te noemen ‘Parkstraat’ zijnde deze straat geheel langs het park gelegen en heb ik deze naamsverandering, als voorgeschreven ter goedkeuring doorgezonden aan den Commissaris der Provincie te ‘s-Hertogenbosch.

 

Comments are closed.

se content id-->