30 juli 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 30 juli, 2011

Andermaal alles rustig in de gemeente.

Heden ontving ik van den procureur-generaal fgd. gewestelijk directeur van Politie het volgende schrijven:

“Hierbij heb ik de eer u edelachtb. te berichten, dat krachtens een sondergenehmigung van Duitsche zijde de N.S.B. een vergadering heeft belegd in uwe gemeente op 2 aug. a.s. te 20 uur en wel in de openlucht.
Ik moge u verzoeken de noodige maatregelen te treffen ter handhaving der openbare orde, zoo nodig met assistentie van rijkspolitie.” w.g. N.J. v. Leeuwen.

Nog heden heb ik assistentie gevraagd van Rijkspolitie en is mij die toegezegd ten bedrage van 9 man van de marechaussee’s terwijl de gemeentepolitie, ten getale van 5 man (geheele personeel) in Zevenbergen zal zijn om de orde te handhaven. De siecherheitspolizei te ‘s-Hertogenbosch vraagt mij per telefoon aan deze instantie een kort verslag uit te brengen houdende hetgeen op die vergadering van de N.S.B. gesproken zal zijn.

Hedenavond te 18.50 uur ontving ik het volgende telegram van den procureur-generaal fgd. directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch.

“In opdracht van hoogere SS en politieleider zal voorman der Nederlandsche SS Feldmeijer voordracht houden voor Nederlandsche politie en wel op 7 aug. a.s. van 10 tot 11 uur te Roermond harmoniebar Kapellerlaan en van 15 tot 16 uur te Maastricht stadschouwburg nabij onze lievevrouweplein voorts op 8 aug. van 10 tot 11 uur te den Bosch in casino aan Parade en van 15 tot 16 uur te Breda in Concordia van Coothplein 37 stop. Tweederde der Nederlandsche politie behooren deze voordracht bij te wonen zooveel mogelijk in uniform stop. Verzoeke voor wat uw onderhebbende politie aangaat maatregelen te treffen en mij omgaande telegrafisch aantal deelnemers te melden onder opgave tevens welke plaats zal worden bezocht stop. Voor tijdelijke voorziening in politietoezicht in gemeenten met beperkt aantal politieambtenaren ware overleg te plegen tusschen betrokken hoofd plaatselijke politie en brigadecommandant marechaussee” Procureur-Generaal fungeerend directeur van politie, w.g. v. Leeuwen

Heden gaat van mij het volgende telegram terug aan procureur-generaal te ‘s-Bosch “van 5 agenten politie in gemeente zullen 3 op 8 aug. a.s. voordracht Breda bijwonen”, burgem. van Zevenbergen

Share
 

Geef een reactie





Freelance PHP Developer
se content id-->