4 april 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 4 april, 2011

Reeds om 21 uur, in de avond van gisteren kwamen enkele vliegtuigen over en gedurende de nacht, tot omtrent 1 uur, zijn nog verschillende overtrekkende vliegtuigen gehoord. Wij leven er echter rustig onder, ook al hooren wij in de verte het afweergeschut en zien wij de zoeklichten in de lucht stralen.

Gisteren en ook heden kunnen meerdere inwoners, voornamelijk die van buiten de Kom van Zevenbergen zich beklagen over de onhoudbare toestand sinds er vorige week bekend is gemaakt, dat er voorloopig geen kolenbonnen worden verstrekt. Deze menschen, die toch al zoo weinig brandstof in voorraad hebben en geen gas of petroleum hebben kunnen hun maaltijden niet koken. Jammer genoeg kon ook ik hen niet helpen. Voor alle menschen staat de aankoop van vaste brandstof stil. Alleen zij die nu aangesloten zijn aan de gasleiding kunnen nog koken en, indien zij ook een gaskachel of electrische kachel hebben, hun woonhuis verwarmen. De buitenmenschen raadde ik zich te verstaan met boeren die nog knotwilligen in hun boerderijen hebben staan, om deze van te koopen om tot kachelhout te maken. Ik vrees dat menige afrastering om de weilanden, waar houten palen voorkomen, zal verdwijnen.

Er worden volgens de bekendmaking in de dagbladen aan heden, voor verwarmingsdoeleinden voor het loopende swtookseizoen geen nieuwe kolenbonnen meer verstrekt.
Heden ontving ik bericht van den secretaris-generaal van het Departement van Justitie gedateerd 2 april 1941, dat door den Höheren S.S. und Polizeifuhrer beim Reichskommissar für die besetzten Niederländendischen Gebiete is bepaald, datalle sinds 27 juni 1940 terug gegeven of uitgereikte jachtgeweren wederom bij de hoofden van plaatselijke politie in bewaring moeten worden genomen met uitzondering van die van jachtopzienders en boschwachters in het bezit van een geldige pachtacte of vergunning als bedoeld in art. 61 der Jachtwet en personen die de jacht als hoofdbedrijf uitoefenen (z.g. broodjagers). De hoofden van politie worden verzoekt onverwijld tot in bewaring neming over te gaan en vóór 10 april moet zulks geschied zijn (opgemerkt moet hierbij worden, dat door mij ongeveer 14 dagen terug reeds tot in bewaring nemen is overgegaan).

In afwijking van het vorenstaande getal, met betrekking tot in bewaring genomen jactgeweren, welke aan Joodsche eigenaren behooren dat deze geweren moeten worden ingeleverd bij den betreffenden Polizei-Offizier beim Beauftragten des Reichskommissars für die Provinz.

Heden is door mij de volgende bekendmaking verzonden en aangeplakt:
De Burgemeester van Zevenbergen vestigt met nadruk de aandacht aan de ingezetenen op het volgende: Materialen, afkomstig van vroegere Nederlandsche versterkingswerken, zijn eigendom van de Nederlandschen staat of van de Duitsche Weermacht. Het eigendunkelijk wegnemen of verkoopen door particuliere persoonen is ongeoorloofd en strafbaar. Ook het wegruimen van versterkingswerken en hindernissen zonder toestemming van de Duitsche bezettingsautoriteiten is strafbaar. Men onthoude zich dus in zijn eigen belang van handelingen als hierboven bedoeld. Eventuele aanvragen tot ontruiming kunnen ingediend worden bij het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie te ‘s-Gravenhage. Zevenbergen 4 april 1941, De burgemeester voornoemd, J.J. v. Aken

Nog is heden door mij het volgende bekend gemaakt.
Uitbreiding van de gelegenheid tot plaatsing bij de werkverruiming.
De burgemeester van Zevenbergen maakt het volgende bekend:
1) Voortaan kunnen alle gesteunden, die tot het werk bij de werkverruimingsobjecten in staat zijn, daarvoor aangewezen worden. Is ter plaatse of in de nabijheid geen werk voor hen te vinden, dan zullen zij in samenwerking met den Rijksdienst voor de werkverruiming zooveel mogelijk elders aan het werk worden gezet hetzij door middel van huisvesting in kampen, hetzij door inkwartiering bij particulieren.
2) Een zelfde gedragslijn zal, indien de werken nog niet voldoende met gesteunden zijn bezet, zulks ter beoordeling van de Rijksdienst voor de werkverruiming, ook gevolgd worden ten aanzien van het tot dusver nog niet geplaatste personen, die een uitkeering van een burgerlijke instelling van weldadigheid of de gemeente ingevolge de armenwet ontvangen.
3) Voor zoover het niet mogelijk is gereed liggende plannen voor werken, welke de voedselvoorziening dienen, door het tewerk stellen van bovengenoemde personen tot uitvoering te brengen, worden vervolgens tot de werkverruimingsobjecten toegelaten:
a) als werkloos ingeschreven hoofden van gezinnen, die in verband met eigen bezit nog niet voor steun ingevolge de steunregeling in aanmerking kunnen komen.
b) als werkloos ingeschreven gezinsleden van 21 jaar of ouder van werkloozen met dien verstande, dat gezinsleden met groote gezinnen eerder geplaatst worden dan die uit kleinere gezinnen.
En niet meer dan 2 leden per gezin (het werklooze gezinshoofd inbegrepen) worden geplaatst.
De onder 3 genoemde catagorie konden slechts dan geplaatst worden, indien anderes de uitvoering van objecten, welke de voedselvoorziening dienen, niet ter hand genomen kan worden. De Rijksdienst voor de werkverruiming beslist of van een dergelijk object sprake is.
4) De regeling betreffende de beperkte toelating tot de werkverschaffing (plaatsing per 8 van de 13 weken) wordt hierbij ingetrokken. Allen, die voor plaatsing in aanmerking komen worden zonder z.g. ‘wandelweken’te werk gesteld. Aanmelding tot plaatsing bij de werkverruiming kan geschieden op het bureau voor steunverruiming en werkverruiming
Zevenbergen 4 april 1941. De burgemeester 4 april 1941. De burgemeester voornoemd J.J. v. Aken.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->