8 januari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 8 januari, 2011

Heden morgen ontving ik een expres-brief van den provincialen voedselcommissaris te Tilburg, luidende alsvolgt:

Paardenvordering:
Ten behoeve van de Duitsche Weermacht moeten op zeer korte termijn in de provincie Noord-Brabant 4600 paarden ter vordering worden voorgeleid. In verband daarmee dienen voormonsteringen te worden gehouden waaruit de paarden boven 3 jaar een aantal maal geselecteerd worden, dat ter vordering moet worden voorgeleid.
Aangezien ook in twee gemeenten een dergelijke voormonstering zal worden gehouden voor de gemeente Zevenbergen moge ik U edelachtbare verzoeken een geschikt centraal gelegen afgesloten terrein of ruimte daarvoor ter beschikking te stellen.
Op den dag der voormonstering, welke is vastgesteld op 13 jan. a.s. en aanvangt om 9.,30 uur, gelieve u zorg te dragen, dat aanwezig zijn, een smid met knechten, met veldsmidse twee man personeel en twee administriehokjes.
Ten einde te komen tot een vlot verloop van de voormonstering is het gewenscht dat het voormonsteringsterrein een aparte ingang en een aparte uitgang heeft, terwijl om op tijd te kunnen aanvangen het noodig is dat daags tevoren het terrein wordt in orde gemaakt. Ten einde tijdig de paardenhouders met plaats en uur der voormonstering in kennis te stellen zou ik het zeer op prijs stellen, indien ik per omegaande, zoo mogelijk telefonisch van u mocht vernemen welk terrein of ruimte u ter beschikking stelt. Waar het hier betreft de uitvoering van een zeer gewichtige maatregel doe ik een ernstig beroep op u de medewerkeing van u edelachtbare welke medewerking ik onontbeerlijk acht om tot een behoorlijke uitvoering te komen. w.g. van Haaren.

Heden heeft onder leiding van mij, door de werkgemeenschap van de Winterhulpt de eerste toewijzing plaats gehad van de waardebonnen der 1e collecte W.H.N. tot een bedrag van F 1375,- zijnde het totaal bedrag wat voor 1e uitkeering disponibel is. De allergrootste gezinnen konden nog maar geholpen worden. Zoo waren de gelden al verdeeld aan gezinnen met 6 kinderen en méér en moest gestaakt worden toen de gezinnen met 5 en minder kinderen aan de beurt kwamen.

Ook heden is op het gemeentehuis doorgegaan met getroffenen te komen omtrent de hun toegedachte plaatsen voor wederopbouw, door dezelfde commissie als genoemd een gezeten op 7 dezer. Een en ander heeft een goed en vlot verloop.

Door mij is geconstateerd, dat de brandstoffentoewijzing, door de commissie daartoe ingesteld en zetelende te Breda, m.i. zeer wat onbillijkheden inhoudt, aangezien er toewijzingen te hoog zijn voor de werkelijke benoodigde hoeveelheid en daardoor de groote kans bestaat, dat kolenbonnen worden verkocht. Ik hoorde reeds van kolenbonnenverkoop F 1,50 per bon, of eenheid. Één eenheid is 2 hl cokes of 1 hl kolen, ik zal deze zaak nader onderzoeken en bij juist bevinding ter aanbinden naar zulks behoort.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->