9 januari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 9 januari, 2011

De avond en nacht, in de laatste 12 uren waren al even rustig, als de avond, dag en nacht, tevoren. Gedurende den dag, en ook in de avonduren, zijn enkele vliegtuigen gezien en gehoord.

Heden ontving ik bericht van het Bestuur van het Nationaal Fonds van Bijzondere Nooden te den Haag dat op mijn verzoek aan Andre Tak, bedrijfsleider bij Coöp. Bakkerij te Zevenb. Hoek, een bedrag ineens van F 60,- wordt verleend en gedurende 13 weken een overbruggingsteun van F 12,- per week. Hiermede kan Tak, die een gezin van 9 kinderen heeft, en wiens loon van F 30,- voor 11 mei is terug gebracht op F 15,- en daarna door mijn bemiddeling op F 18,- per week omdat voornoemde bakkerij te Zevenb. Hoek ook geheel vernield en thans in een particuliere hulp-bakkerij werkt, waardoor de inzet zeer is terug geloopen, zijn verschuldigde hypotheekrente ten bedrage van F 60,- betalen en is zijn inkomen, gedurende 13 wekern thans wederom op F 30,- gekomen waardoor wederom levensvreugde ion dit gezin komt.

Momenteel 20 uur. Buitengewoon druk in de lucht. Geheele zwermen vliegtuigen van Engelsche nationaliteit zijn in de lucht en vliegen ook hier over. Zware kanllen van het vlak zijn geregeld te hooren. Men ziet, in het Noorden en Noord-Westen de granaten in de lucht uiteenspatten. Ergens hangt ook een licht parachute in de lucht. Een en ander brengt veel burgers op straat, die naar alles staan te zien en te luisteren. Wat zal de nacht brengen?

Om katoenstoffen vrij te kunnen maken verzoekt het Rijkstextielbureau, alvorens vergunningen te geven aan de winkeliers, die hier veel aan de slachtoffers hebben moeten leveren, hun voorraden aan te mogen vullen, enkele verklaringen en wel:
1) een verklaring van den burgemeester der gemeente, dat er een comité voor de voorziening van het geteisterde gebied is opgericht;
2) een verklaring van den ambetnaar van den burgerlijken stand te Zevenbergen, betreffende het aantal personen welke hier getroffen is;
3) een verklaring van den gemeentelijken technischen dienst betreffende het aantal in de hoedanigheid der woningen, welke getroffen zijn.
Deze verklaringen zijn heden afgegeven en luiden als volgt:
1) ondergeteekende, burgemeester van Zevenbergen, verklaart dat alhier is opgericht, een comité voor de voorziening van geteisterde gebieden (Comi’te voor hulpverleening te Zevenbergen), Zevenbergen 9 jan. 1941, De burgemeester van Zevenbergen
2) ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijke stand in de gemeente Zevenbergen verklaart, dat ten gevolge van oorlogshandelingen in deze gemeente op 11 mei 1940, 34 personen om het leven zijn gekomen, Zevenbergen 9 jan. 1941, De ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Zevenbergen, de Brouwer.
3) verklaring, ondergeteekende C.A. de Gouw, gemeente-opzichter, verklaart dat onderstaande woningen door het bombardement op 11 mei j.l. zijn verwoest. In de kom van Zevenbergen, 70 arbeiderswonin, 16 woon-tevens winkelhuizen. In de kom van Zevenb. Hoek, geen arbeiderswoningen, 9 middenstandswoningen, 10 woon-tevens winkelhuizen. Alleenstaande woningen: 5 arbeiderswoningen; 1 middenstandswoning en 2 boerderijen. Zevenbergen 9 jan. 1941, de gemeente-opzichter A. de Gouw.

Heden 22.30 uur ontvang ik bericht van de uitkijk en luisterpost, op de toren der NH kerk aljoer, dat veel Engelsche vliegtuigen overkomen en dat ook Duitsche machines in de lucht zijn. Voorts dat in de richting Willemstad een zware brand is te zien; ook branden in Noordelijke richting zijn waar te nemen thans 23 uur. Nog steeds is het geronk van vliegtuigen niet van de lucht. Het is ongekend druk en veel menschen zullen of niet danwel zeer ongerust hun legersteden opzoeken.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->