13 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 13 januari 2012

Andermaal is door mij bericht gezonden aan den Commissaris dezer provincie dat ik nog steeds, hoewel toegezegd, geen betaling heb ontvangen van de in 1941 door de hier gelegerde Duitsche Weermacht weggenomen grind, ter waarde van ruim f 1000,- kostprijs.

Bij vriezend weer blijft het kalm in de lucht. Heden namiddag zag ik in een open sportwagentje een aantal Duitsche officieren rijden- touren. Dit mooie rijtuig zag ik reeds eerder hier in hun bezit; het is geen Duitsch doch schijnbaar een concours-wagentje uit Noord- of Zuid-Holland afkomstig.

Heden avond te 22 uur ontving ik per telefoon doorgegeven, het volgende telegram

‘s-Hertogenbosch no. 901
Burgemeester Hoofd plaatselijke politie Zevenbergen
Verzoek omgaand schriftelijk te melden juiste tijdstip ontvangst van dit proefalarm telegram met nauwkeurige opgave van ontvangen tekst stop. Euphemistische weergave stop daetyloscopische en fotografische instrumenten der marechaussee stop aandacht schenken aan het inquisitoire strafproces stop instructie geëindigd stop. Gedagvaard worden Krasnasky Daumier en Bennowitz stop Veroordeeld zijn Dublinsky Terrail en mr. Heeds stop
Procureur-Generaal fungeerend gewestelijk directeur van politie N.J. v. Leeuwen

Bovenstaand proefalarmtelegram zal vermoedelijk in de aangegeven niet alle dagen gebruikelijke woorden per telefoon zijn opgegeven, om aan te tonen dat, bij voorkomen, ook moeilijk te begrijpen of moeilijk verstaanbare inhoud van eenig telegram toch correct kan worden ontvangen en per telefoon opgenomen.

Share
 

12 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 12 januari 2012

In de late avonduren van 11 op 12 dezer was er meer actie in de lucht, hoewel van bommenafwerp niets gehoord hebben. Op heden om 8.30 uur waren er in het Noordn richting Rotterdam nog zoeklichten in de lucht werkzaam.

Heden avond werd onder mijne leiding een vergadering gehouden met de bestuursleden van de Nederlandsche Vereeniging van Luchtbescherming, welke vereeniging thans te Zevenbergen door haar afdeeling wat nieuw leven heeft gekregen en de hoofden van takken van Dienst van de Luchtbescherming. Een en ander om te komen voor zelfbescherming z.g. blokorganisatie Zevenbergen-Kom en omgeving is daartoe in gedeeld in 10 blokken terwijl voor ieder blok een blokhoofd een plaatsvervangend blokhoofd en een derde persoon is aangewezen die door mij zullen worden aangewezen ingevolge artikel 12 der Luchtbeschermingswet en daardoor verplicht worden te oefenen, instructievergaderingen bij te wonen enz. De verdere propaganda voor blokorganisatie zal geschieden door de plaatselijke vereeniging v. Luchtbescherming.

Reeds eerder had ik mijn zoon verzocht foto’s te nemen van de muren van gebouwen die de laatste maanden door de N.S.B. alhier ingenomen zijn voor het aanplakken van allerlei propaganda voor Duitschland en de N.S.B. zoals gebruikt is het oude raadhuis op de Markt, aan de zijden van de Markt en de Molenstraat, het schoolgebouw aan de Markt langs de Stationstraat en het politiebureau. Heden was hij daarmede bezig toen zulks gezien is door officieren van de Duitsche weermacht die hier per auto passeerden toen hij de muren der school fotografeerde waarna zij het foto-toestel in beslag namen en op de Ortskommandatur alhier deponeerden. Nadien ben ik daarheen geweest om het toestel terug te vragen. Men deelde mij mede dat geen onderkomens van de militairen mogen gefotografeerd worden. Op mijn woord, dat het hierom niet te doen was waarna ik het fototoestel heb terug ontvangen. Zoo de foto’s gelukt zijn voeg ik hiervan enkele bij deze mijne aantekeningen. Thans zijn er voorschriften, als eerdere aangeteekend, naar ik wel meen, omtrent het aanplakken op daarvoor speciaal te plaatsen aanplakborden in de gemeente zijnde een bord per 1000 inwoners.

Share
 

11 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 11 januari 2012

Nu het flink vriest en de eerste schaatsen in dit winterseizoen worden ondergebonden is er bij heldere lucht meer actie ook in de lucht. Wij meenen althans dar er heden, op groote hoogte, ook Engelsche vliegtuigen in de namiddag en naar het geronk er motoren te hooren ook in den avond boven deze gemeente zijn gepasseerd. Evenwel is er niets voorgevallen.

Share
 

10 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 10 januari 2012

Alles blijft rustig bij zacht vriezend weer. Een ieder hier ter plaatse tracht zich nog bij de landbouwers, die hun tarwe dorschen en spoedig alle tarwe moeten leveren van wat tarwe te voorzien ter aanvulling van het tekort aan brood wat op de bonnen wordt verstrekt, hetgeen vrij gemakkelijk gaat, omdat de wederzijdsche hulp sterk wordt betracht. De controle op de naleving van verboden vervoer en bezit, is niet streng door de Nederlandsche politie, zoolang er geen verraders bij betrokken zijn.

Share
 

9 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 9 januari 2012

Omtrent oorlogshandelingen in of boven Zevenbergen is heden niets te vermelden. Alles blijft rustig.

Heden begaf ik mij met een mij toegewezen schoenenbon no. 1 naar Breda, om daarop een paar nieuwe schoenen te koopen. Ik zou daarin niet zijn geslaagd wanneer niet een goede kennis van mij, de winkelier zou hebben ingelicht en zijne bemiddeling hebben verleend waardoor het mij nog gelukt is een paar lage schoenen van de goede oude kwaliteit te koopen voor f 12,50. Keuze had ik echter niet. Op bon no. 1 worden slechts schoenen met houten zolen verstrekt, de goede schoenen zijn voor anderen bestemd o.a. voor de N.S.B. ers. Ik vernam van een poelier te Breda dat in december j.l. tot f 12,- voor een haas werd betaald hoewel echter de officieele prijs was f 4,-. Voor dien prijs kon hij echter nergens hazen koopen.

Share
 

8 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 8 januari 2012

Bij hetzelfde, dan weer vriezen en dan weer dooiend weer, is er geen actie in de lucht en blijft alles kalm.

Hoe het gesteld is met de tabaksvoorziening kan blijken, dat voor een nog maar behoorlijk pakje sigaretten meer dan 1 gulden en voor een pakje shag van 100 gram elders reeds f 2,50 wordt geboden. Het geld schijnt wel geen waarde meer te hebben.

Heden ben ik naar Oudenbosch geweest waar een kantoor wordt ingericht en a.s. maandag 12 dezer in gebruik genomen zal worden ten dienste van de nieuw gevormde distributiekring houdende de gemeenten Zevenbergen, Oudenbosch, Hoeven en Standdaarbuiten met als hoofd van de dienst de burgemeester van Zevenbergen. Het kantoor, in het Reginagebouw komt te Oudenbosch, omdat in Zevenbergen geen enkel gebouw voor kantoor is vrij te maken. De kring Zundert, omvattend tot heden 8 gemeenten moet in 3en gesplits worden omdat geen middelen van vervoer nog beschikbaar zijn wegens gebrek aan benzine.

Share
 

7 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 7 januari 2012

Bij zacht vriezend weer en nu en dan wat sneeuwval, blijft het rustig in de lucht en wordt slechts overdag nu en dan een vliegtuig gehoord.

De lijst-collecte voor Winterhulp heeft op 2 en 3 jan. j.l. in deze gemeente selchts opgebracht f 41,43 hetgeen zéér weinig genoemd moet worden. Het wordt er met de bijdragen niet beter op en de sympathie voor deze hulp is bijna bij geen enkel burger te vinden.

Meer en meer ontstaat er tusschen de inwoners dezer gemeente een z.g. ruilhandel in bonnen, en goederen. Vele winkeliers die nog waardevolle en vooroologsche goederen -de een manufacturen, de andere koloniale waren, een derde sigaren, tabak en sigaretten- terug hebben gehouden drijven daarmede een kleine handel d.w.z. ruilen die tegen andere waren als tarwe bij de boeren, eieren, spek enz. enz. Ook bonnen voor boter worden geruild tegen andere bonnen b.v. tegen kolen -petroleum – suikerbonnen enz. Zoo tracht de een den ander te helpen aan onmisbare artikelen die de een wel en de ander niet of niet genoeg heeft. Het verboden vervoer van vele artikelen als tarwe of meel, geschiedt in de donkere avond -of morgenuren, hetgeen des te gemakkelijker is uitgeschakeld. Men redeneert in het algemeen zóó het is beter dat wij het hier nemen dan dat het naar het buitenland weggaat. Slechts zeer zelden worden door de politie of crisis-controle-ambtenaren goederen aangeslagen tijdens het vervoer, terwijl, tot heden algemeene huizoekingen nog niet plaats vonden. Zouden die veel plaats vinden dan is aan te nemen dat er hier en daar heel wat verboden opslag zou gevonden worden, tot zelfs achtergehouden koper.

Share
 

6 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 6 januari 2012

De meerdere drukte in de lucht is wederom afgenomen tot zoo nu en dan een vliegtuig. Heden avond hield ik een vergadering met bestuursleden van de afdeling Zevenbergen van de Nederlandsche vereeniging voor Luchtbescherming en de hoofden van takken van dienst van de luchtbeschermingsdienst, waar als spreker optrad de heer Eijssens, territoriaal inspecteur voor de bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen voor Noord-Brabant en Limburg. Doel was om ook hier te komen tot blokploegen in de gemeente die vooral de zelfbescherming ter hand moeten nemen. Besloten is het noodige daartoe te verrichten.

Share
 

5 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 5 januari 2012

Bij hetzelfde zachte weer is het in de afgeloopen nacht al even rustig geweest als enkele nachten voor deze. Heden avond na 19 uur beginnen er meer vliegtuigen over ons dorp te razen. Op ongeregelde tijden hooren wij de motoren ronken, blijkbaar van niet hoog vliegende vliegtuigen, dus vermoedelijk van de Duitsche Weermacht.

Dat door de hier gelegende militairen niet bezuinigd word op gas, water en electriciteit was reeds lang bekend, zulks in tegenstelling met de burgers, die slechts 75% van hun gebruik over het vorig jaar mogen gebruiken en zoo zij daarover heen gaan, worden zij, na één waarschuweing en betaling van dubbel tarief van het te veel gebruikte afgesloten. Een en ander in verband met de kolenschaarste. Zoo moest de directeur van de gasfabriek reeds veel eerder, na herhaalde waarschuwingen aan de Ortskommandant, het hoofd van het Rijks kolenbureau te den Haag ter hulp roepen om het ‘stook maar raak” systeem van de weermacht, in de verschillende gebouwen te temperen, zulks om ook de burgers hun verlaafgde hoeveelheid gas te kunnen doen toekomen. Zoo werd b.v. op het gemeentehuis alhier in 1941 in totaal 2433 kilow. uur verbruikt tegen 996 in 1940 terwijl niet eens het geheele jaar 1940 het gemeentehuis door Weermacht is bezet. Erger maakten het de Duitschers in het patronaatsgebouw waar alleen reeds in december 1941, 2049 kwu electricteit werd verbruikt, een hoeveelheid waarbij men vraagt, ‘waar wordt zulk een hoeveelheid stroom aan verbruikt?’ Maar geen wonder, als men ziet dat den ganschen dag licht of donker, warmst of koud, het licht en de gas in volle omvang gebezigd wordt, dikwijls branden de gaskachels op volle capaciteit met open ramen en deuren.

Heden ontving ik wederom een rapport van mijne politie omtrent het na 23 uur in de herberg aantreffen van militairen hetgeen ook voor hen door eigen overheid verboden is. Om 23.30 waren er nog in cafe van Tholenaar. Het rapport heb ik aan den Ortskommandant overhandigd die zou trachten te achterhalen welke militairen het betrof.

Share
 

4 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 4 januari 2012

Bij zacht en regenachtig weer is het nog steeds rustig, ook in de lucht. Voor zoover wij hoorden is er in de namiddag, één vliegtuig gedurende de laatste 24 uur overgekomen.

Share
 
Freelance PHP Developer