bereikbaarheid

...now browsing by tag

 
 

8 november 1939

zondag, november 8th, 2009
* WPG2 Plugin Not Validated *

9 uur v.m. Op heden gaat het schrijven no. 2547 aan den hoofdkantoorhouder van het post- en telegraafkantoor alhier, dat eventueele telegrammen moeten gezonden (afgegeven) worden aan den burgemeester, bij dien afwezigheid aan den secretaris J.C. de Brouwer [zie afbeelding] en bij diens afwezigheid aan den ambtenaar ter secretarie A.J.A. v. Aken, Burgem. Vogelstraat 15.

Distrubitie
10 uur n.m. Heden vergadering van burgemeesters in de Kring Zundert, op het raadshuis aldaar, inzake bespreking distributie-aangelegenheden. Aan het onderwerp ‘distrubitie’ zal, omtrent hetgeen dienaangaande is geschied vóór 8 nov. 1939, een afzonderlijk overzicht worden gegeven.

Share

7 november 1939

zaterdag, november 7th, 2009

Aangezien de internationale toestanden in en buiten Europa wel zéér gespannen zijn en de gemeentebesturen, niet de minst de burgemeesters, ingeschakeld worden ter voldoening van opgedragen werkzaamheden, heb ik mij al eerder afgevraagd, of het niet nuttig ware een zoo genaamd ‘dagboek’ aan te leggen en bij te houden; dit zoowel ten eigen gerieve en informatie, als voor het nageslacht. De omstandigheden leiden mij er toe vanaf heden die aanteekeningen te maken. Alleen is het jammer dat ik niet daarmede begonnen ben in 1938; het eigenlijke begin van de tegenwoordigen toestand. Ik zal echter trachten, een zoo juist mogelijk beeld alsnog samen te vatten, welk beeld ik zal trachten te verkrijgen uit de verschillende gegevens, verspreid in verschillende dossiers dezer gemeente.

* WPG2 Plugin Not Validated *

1939, november 7 (4 uur n.m): Nadat door mij is nagegaan hoe veel personen, bij algeheele evacuatie der bevolking, zullen moeten blijven, heeft de stationschef van Lage Zwaluwe, die met 4 man van zijn personeel door mij is aangezegd ook te moeten blijven, alsmede 2 man op station Zevenbergen, zich verslaan met zijn directie te betrachten deze met de etappen- en verkeersdienst, te Den Haag, belast met de afvoer burger bevolking. Per telefoon heb ik mij met majoor Grol, van genoemde dienst, verstaan die gevestigd is in Hotel Paulez te Den Haag, telef no.180996 die mij verklaarde dat al het personeel van de spoorwegen moet blijven, althans voorloopig, waarom ik moet laten nagaan, hoeveel personen dit tezamen zijn, hun gezinnen inbegrepen aangezien zij voor de keuze moeten worden gesteld hun gezin al of niet bij zich te houden. Deze opgave wordt morgen nagegaan. 10.50 n.m.: Mij bericht het volgende telegram: ‘Tot nader order moeten de burgemeesters zorg dragen dat steeds aan hen geadresseerde telegrammen in ontvangst kunnen worden genomen. Zij dragen zorg dat op het telegraafkantoor voortdurend bekend is het adres van degenen die in hun gemeente de telegrammen in ontvangst kunnen nemen. Dit personeel moet voldoende terzake kundig zijn om uitvoering aan den inhoud van het telegram te geven.’ Defensie minister.

Share
Freelance PHP Developer