broodvergiftiging

...now browsing by tag

 
 

16 december 1940

donderdag, december 16th, 2010

Andermaal zeer rustige avond en nacht. Bij het nazien der dag rapporten van de luchtbeschermingsdiensten zie ik, dat te Zevenb. Hoek gisteren nog wel enkele vliegtuigen zijn gesignaleerd en dat om 12.08 een zware ontploffing is gehoord van uit de richting Breda mogelijk een bombardement vliegveld Gilze-Reijen terwijl ooggetuigen gewagen van het verdrijven van enkele vliegtuigen van de Duitsche Weermacht door een vijandelijk toestel in de omgeving van Zevenbergen.Lichtere troepen transporteren door deze gemeente, houden ook heden aan.

Heden morgen ontving ik een Duitsch onderofficier die er zich over kwam beklagen dat gisteravond enkele burgers in het cafe van Nootenboom voorheen de weduwe Manniën aan de Fabriekstraat een paar Duitsche soldaten hebben mishandeld, door den een een blauw oog en den ander met een bierfleschje een verwonding op het voorhoofd toe te brengen, verzoekende opsporing van de(n) dader(s) en gevangenneming. Na onderzoek door de gemeentepolitie is komen vast te staan dat de burgers inderdaad twee soldaten hebben mishandeld waarvan de een verwond te bed ligt. De ergste vechtersbazen met name P. Troost en v. Opstal zijn als zodanig opgespoord en geconfronteerd. Van Opstal heeft van een militair, met diens bajonet, een steek in de buik gehad waarvoor doktersbehandeling noodig was. Deze kerels zullen overgeleverd worden aan het Duitsche gerecht. Tevens is gebleken dat men met ledige bierflesjes heeft gegooid waardoor ruiten zijn vernield. Vermelding verdient nog, dat j.l. vrijdag bakker Donkers bij de politie is gekomen meldende dat voorradig meel van een landbouwer, om daarvan brood voor hem te bakken, vreemde bestanddeelen inhield, van een groene kleur. Met het oog op eerder voorgekomen broodvergiftiging heb ik direct twee monsters laten nemen en ter onderzoek doorgezinden aan de Warenkeuringsdienst te Dordrecht.

Heden telefoneerde mij de directeur van bedoelde dienst dat inderdaad in het meel een belangrijke hoeveelheid arcenicum bevatte, waarop ik, op diens verzoek liet nagaan of op de malerij van W. Damen die het meel gemalen heeft of hij den landbouwer A. v. Opdorp, van wien de tarwe afkomstig was, vergif aanwezig was (om daarmede ratten of muizen te verdelgen. Er is niets van dien aard gevonden, waarvan politierapport is gezonden aan meergenoemden directeur die het onderzoek voortzet. Heden heeft op het gemeentehuis de zitting plaats gehad van vertegenwoordigers van den Algemeen Gemachtigden bij de voorgenomen onteigening van gronden te Zevenbergen ten behoeve van den wederopbouw.

Aanwezig waren Ir. Buskens, contactcomissaris te ‘s-Hertogenbosch, mr. Kremers en Schepel uit den Haag, de gemeente-opzichter en schrijver dezer regelen. Meerdere belanghebbenden zijn gehoord. De meesten namen wel genoegen met de voorgestelde onteigening indien hen maar een behoorlijke vergoeding zou toekomen of een soortgelijke groot perceel bouwgrond op gelijkwaardige stand voor heropbouw zou toekomen. De heer H. Nollens van wien ongeveer 2 1/2 ha. weiland staat onteigend te worden had met de ergste bezwaren tegen afneming van een gedeelte van zijn beste weiland.

Heden morgen ontving ik de reeds aangekondigde stukken betreffende de voorgenomen onteigening van het werkelijk verwoeste deel te Zevenb. Hoek, welke stukken vanaf heden tot en met 24 dezer aldaar in de oude openbare school ter visie zullen liggen. Als bij het geval Zevenbergen is hiervan door mij kennis gegeven aan belanghebbenden en is dit gepubliceerd in dag- en weekblad.

Op 24 dezer zal te Zevenb. Hoek zitting worden gehouden om bezwaren te aanhooren.

Share

4 december 1940

zaterdag, december 4th, 2010

Inderdaad zijn hedenmorgen de militairen bijna gereed voor de aftocht en is het een pakken van belang. Omtrent de middag zijn alle vertrokken en heeft, zoolang het duurt, de plaats het oude aanzien, zonder militairen en hun vertoon.
Noch in de nacht, noch overdag zien of hooren wij vliegtuigen. Omtrent 13 uur ontving ik het volgende telegram.
In overleg met Duitsche luchtbeschermingsautoriteit bericht ik u aangaande politiecontrole zaklantaarns volgende stop. Tot nader order geen zaklantaarns in beslag nemen stop. Blaauwe kleur wordt eerst officieel vastgesteld stop. Toegelaten blauwe zaklantaarnlampjes komen binnenkort op de markt. Mij inspecteur luchtbescherming .. Batenburg.

Heden voormiddag maakte mij dr. A. Kock andermaal opmerkzaam dat in een bepaald gedeelte dezer gemeente en wel het deel wat woont aan de Achterdijk, de menschen ziekteverschijnselen vertoonen en lijden aan diaré maagkrampen, braken, hevige hoofdpijn en een algemeen ziektegevoel waarbij komt, opzetten van het gelaat. Ongeveer 3 weken geleden deden zich in dezelfde omgeving gelijke verschijnselen voor. Hij bracht een en ander in verband met het gebruik van brood door een en dezelfde bakker geleverd, met name A. Donkers, Zuidhaven alhier. Bij eerste klacht heb ik de warenkeuringsdienst te Dordrecht gewaarschuwd die een onderzoek instelde zonder resultaat. Thans heb ik de inspecteur voor de Volksgezondheid gewaarschuwd en geinformeerd. Hij deelde mij mede dat gelijke verschijnselen ook elders zijn waargenomen en dat daarbij is vast komen te staan, dat het brood een niet onbelangrijke mate arsenicum bevatte. Op zijn advies heb ik een hoeveelheid meel en brood van bedoelde bakker ter onderzoek opgezonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid te Utrecht en is door mij de geheele voorraad meel bij Donkers ongeveer 35 baaltjes in beslag genomen.
Tegelijkertijd dat ik een en ander ter hand nam belde mij dr. Melief te Zevenb. Hoek op die in de buurt van de Roode Vaart gelijke ziekteverschijnselen waarnam en reeds brood aan het Rijksinstituut had opgezonden vanwaar hij ook vernam dat arcenicum in het brood was gevonden, brood eveneens van bakker Donkers.

Heden namiddag hebben zich reeds met een Duitsch officier enkele onderofficieren bij mij gemeld die van Klundert naar hier komen. Heden arriveerden reeds _0 40 man en 4 onderofficieren die zich zelf inkwartierden. In de loop dezer weerk zullen anderen tot 200 man en ruim 150 paarden volgen. Mij werd gelijktijdig gevraagd een deel van de oude suikerfabriek in te richten voor paardenstallen daar de verlaten paardenstallen h.i. niet goed zijn en verbouwd kunnen worden in een ander deel der fabriek waarvoor ik morgen om 9 uur een timmerman moet zenden om de werkzaamheden op te nemen waarna een bescheinigung volgen zal.

Naar mij heden eerst wordt meegedeeld zijn bij meerdere boeren de aardappelkuilen van een bordje voorzien door de Duitsche Weermacht daargesteld houdende de bepaling dat deze kuilen met aardappelen voor hen gereserveerd moeten worden en niet verkocht mogen worden. De aardappelen worden thans reeds verkocht voor F 5,- en meer per H.L.

Heden ontving ik klachten van enkele slagers die, naar zij zeggen, in verhouding tot anderen, te weinig vleesch voor verkoop ontvangen. Hoewel niet door mij of het distributienureau geschied, heb ik een onderzoek ingesteld hetwelk nog geen positief resultaat opleverde. Nu de militairen heden morgen ook het oude politiebureau op het oude gemeentehuis hebben verlaten is er met mijn goedkeuring direct het Hulp-Comité van de getroffenen in Zevenbergen in gevestigd, welk bureau tot heden bij een particulier met name Antoon Wijnen, was ondergebracht.

Share
Freelance PHP Developer