distributie

...now browsing by tag

 
 

22 juni 1940

dinsdag, juni 22nd, 2010

Heden nacht was, behoudens enkel geronk van vliegtuigen, alles rustig.

Door mij is een bekendmaking gepubliceerd dat postduivenhouders de duiven niet mogen uitlaten en elke houder verplicht is alle postduiven, die zich in de hokken bevinden, geregistreed moeten worden enz. Overtreding heeft tot gevolg, dat alle duiven onvoorwaardelijk worden gedood en de eigenaren indien niet wordt voldaan aan de voorschriften zullen worden gestraft volgens de Duitsche militaire wetten.

De reeds eerder in uitzicht gestelde algemeene collecte in het geheele land genaamd “Hulpcomité 1940” dit heden zou gehouden worden is onverwacht, en plotseling wederom uitgesteld. Het Hulpcomité is als zoodanig opgeheven en zijn werkzaamheden beeindigd. De ‘Nationale Inzameling’ zal nu plaats hebben op zaterdag 6 juli a.s. en zal meer provinciaal geschieden.

Regelmatig verschijnt in de dag- en weekbladen eenige mededeeling inzake de distributie van artikelen die gedistribueerd worden, als bijgaande uit het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland. Heden kondigt het gemeentebestuur per advertentie aan, dat op Dinsdag 2 juli zal worden aanbesteed, de bouw van 12 arbeiderswoningen in Zevenbergen. Voor den bouw dezer woningen zijn reeds vroeger, reeds in 1939 pogingen aangewend maar de goedkeuring der Regeering bleef uit.

8 november 1939

zondag, november 8th, 2009
43|150

9 uur v.m. Op heden gaat het schrijven no. 2547 aan den hoofdkantoorhouder van het post- en telegraafkantoor alhier, dat eventueele telegrammen moeten gezonden (afgegeven) worden aan den burgemeester, bij dien afwezigheid aan den secretaris J.C. de Brouwer [zie afbeelding] en bij diens afwezigheid aan den ambtenaar ter secretarie A.J.A. v. Aken, Burgem. Vogelstraat 15.

Distrubitie
10 uur n.m. Heden vergadering van burgemeesters in de Kring Zundert, op het raadshuis aldaar, inzake bespreking distributie-aangelegenheden. Aan het onderwerp ‘distrubitie’ zal, omtrent hetgeen dienaangaande is geschied vóór 8 nov. 1939, een afzonderlijk overzicht worden gegeven.