kermis

...now browsing by tag

 
 

28 augustus 1940

zaterdag, augustus 28th, 2010

De afgeloopen nacht was het hier rustig. Omstreeks 10.30 gisteravond werden wel enkele vliegtuigen gehoord, doch deze vlogen verder van hier. Ook werden tusschen 10.30 en 11 uur gisteravond meerdere bominslagen gehoord in de richting Rotterdam. (zie 31-8).

Heden zou het kermis zijn en is het paardenmarkt. Tijdens mijn afwezigheid gisteren namiddag is op het gemeentehuis geweest de majoor der Ordnungspolitzei, die met de adj. inspecteur voor de bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen, de luchtbeschermingsdienst kwam inspecteeren. Aangezegd werd dat de sirene op het gemeentehuis steeds onder bewaking moet worden gesteld om bij bominslag direct te kunnen alarmeeren. Voorts dienen de sirenes te Zeven. en Zevenb. Hoek scherfvrij te worden gesteld. De pastoor van Zevenbergen vroeg mij heden of ik bezwaren heb tegen verzetting met een uur van alle kerk- en schooltijden, wat geen bezwaar bij mij ontmoet.

De paardenmarkt heeft een zeer druk bezoek gehad. Er zijn 170 paarden en 3 manden biggen aangevoerd hetgeen +- 100 minder is dan normaal. De prijzen der paarden zijn hoog te noemen. De bevolking is rustig en van vroeger kermisvertier is niets te merken. In de avond, om 10.30 uur zijn weinig menschen op straat en is het niet druk in cafes.

Heden is nog een bericht ingekomen namens de Duitsche Overheid houdende het verzoek de inwoners nogmaals opmerkzaam te maken dat op 31 augustus a.s. alle vertoon van Koningsgezindheid achterwege moet blijven.

22 augustus 1940

zondag, augustus 22nd, 2010

Andermaal een zeer rustige nacht waarin geen enkel vliegtuig is gehoord of gezien. Van mij gaat heden een bekendmaking uit omtrent het houden van de kermis op 28 en 29 augustus houdende dat de kermis, om verschillende redenen niet doorgaat, verzoekende ieder aan zijn gewoon dagelijks werk te blijven, dat geen muziek gemaakt mag worden, anders dan waarvoor eerder vergunning is verleend, dat niet gedanst mag worden en dat, als op overige dagen, om 23 uur alle bezoekers de herbergen zullen moeten hebben verlaten.

19 augustus 1940

donderdag, augustus 19th, 2010

Ook gisterenavond, omtrent 10.30 uur, werd als reeds meer avonden, het luchtruim rumoerig door vliegtuiggeronk en afweergeschut. Het trekken van vliegtuigen van West naar Zuid duurde in de nacht van tijd tot tij door.

Heden ontvang ik van het Departement van Sociale Zaken de mededeeling dat uit het fonds van 10 millioen van het Rijk voor getroffen gemeenten voor deze gemeente F 200,- per gezin beschikbaar wordt gesteld. Voor de 120 gezinnen wier inboedel bij bombardement en brand verloren is gegaan zal het voorloopig toegedachte bedrag F 24000,- bedragen. Bereids door mij en de secretaris van de plaatselijke hulp-commissie prijzen (?) aangevraagd te Breda en Zevenbergen voor allerlei goederen voor de huishouding en kleeding naar welken beheofte bereids door meisjes van Bouvigne en onze Sociale verzorgster individueel een onderzoek is ingesteld. Deze gespecificeerde lijst wordt heden ter secretarie gereed gemaakt en naar Den Haag opgezonden. Met de aankoopen belast zich de plaatselijke commissie.

Heden ontving ik bericht van de commissairs der Provincie te ‘s-Bosch antwoord op mijn schrijven inzake de houding van de Ortskommandant alhier ten opzichte van de a.s. kermis. Hij berichtte mij dat hij deze aangelegenheid met de hogere Duitsche Overheid heeft besproken en deze de Orts-kommandant wel een wenk zou geven dat dergelijke aangelegenheden dienen geregeld te worden door de burgerlijke overheid ter plaatse.