onteigening

...now browsing by tag

 
 

7 januari 1941

vrijdag, januari 7th, 2011

Zoowel de avond van 6 op 7 als de gehele nacht zijn rustig geweest, hoewel het weinig vriezende weer en behoorlijk maanlicht, anders deed verwachten. Heden wordt wederom begonnen met het uitreiken van verschillende distributiebescheiden als bijgaande bekendmaking vermeld.

Heden gaat van mij uit aan de eigenaren en hypothecaire schuldeischers van onteigende gronden in de kom van Zevenbergen

Gemeente Zevenbergen
Onderwerp: onteigening ten behoeve van den wederopbouw
Zevenbergen, 7 januari 1941
Ik deel u mede dat de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw bij aanzegging aan den burgemeester der gemeente Zevenbergen dd. 2 jan. 1941 is overgegaan tot onteigening ten name van de gemeente Zevenbergen en ten behoeve van haar wederopbouw van een aantal perceelen in en nabij de kom dezer gemeente gelegen. De aanzegging tot onteigening met een daarbioj behoorende lijst der onteigende perceelen alsmede een kaart waarop zij zijn aangeduid, zijn vanaf 8 jan. 1941 gedurende drie weken kosteloos ter secretarie voor een ieder ter inzage neder gelegd. ha(e) perceel(en), voorzover daarbij betrokken, zijn onteigend Ook de perceelen waarop ten haar behoeve een hypotheek of ander zakelijk recht was gevestigd zijn eveneens voor zoover daarbij betrokken onteigend.
Het hoofd van het gemeentebesuur van Zevenbergen, w.g. J.J. v. Aken.

Heden had op het gemeentehuis een bespreking plaats ten doel hebbende een voorlopige opzet te maken in de toewijzing der perceelen aan hen die willen herbouwen op de onteigende perceelen in en nabij de kom van Zevenbergen alsmede voorloopige taxatie der gronden voor inkoop en verkoop resp. ruil van die gronden. Deze bespreking stond onder leiding van den contact-commissatis voor den Wederopbouw ir. Buskens waarbij tegenwoordig waren, ir. de Boer van de streekplandienst te s-Hertogenbosch, mr. Schepel namens den algem. gemachtigde voor den Wederopbouw, R.W. Jaquet te Zevenbergen als vertegenwoordiger van de getroffenen in Zevenbergen, den gem. opzichter A. de Gouw, drie architecten voor den herbouw in Zevenbergen aangewezen, n.m. ir. Siebers, de Lint en Mol, met mij burgemeester

Share
Freelance PHP Developer