paardenvordering

...now browsing by tag

 
 

16 januari 1941

zondag, januari 16th, 2011

Reeds vroeg in de avond van 15 jan. hoorden wij enkele vliegtuigen terwijl in de afgeloopen nacht meermalen vliegtuigen zijn gehoord. Zelfs nog hedenmorgen waren er meerderen in de lucht. Kennelijk waren het vliegtuigen van Engelsche nationaliteit hetgeen aan het afgeborken gezoem der motoren te hooren is.

Heden ontving wederom bericht dat een door de Duitsche Weermacht op 15 mei gevorderde vrachtauto aan den Chr. Timmermans alhier, kon worden vergoed. De door Timmermans voor de D.W. ontvangen bescheinigung geeft aan, een taxatie prijs van R.M. 4000,- welk bedrag met F 2666,67 in Ned. geld wordt uitgekeerd.

Meerdere kleine landbouwers, soms bezitters van één paard, kwamen heden (spreekdag) bij mij hun nood klagen en raad vragen omdat hun paard(en) op de voorloopige keuring van 13 dezer, zijn goedgekeurd en waarschijnlijk geleverd zullen moeten worden ten behoeve van de D.W. Hun klachten zijn gegrond, omdat deze kleine landbouwers voor hun betaling geen ander paard kunnen koopen, omdat die er niet zullen zijn. Zelfs een voerman, die wegens benzinegebrek zijn twee vrachtauto’s heeft moeten stopzetten en twee goede paarden had gekocht, zal deze beide moeten leveren. De menschen waren tot tranen bewogen. Ik kon niet anders raden dan dat zij bij terug komen een paar dagen voor de definitieve monsterdag waarop ik hun een verklaring zal geven dat zij hun paard(en) niet kunnen missen en hun bedrijf, zonder paard(en) niet kunnen wordem voortgezet.

Heden ontving ik van de Provinciale Inkoop-centrale van Akkerbouwproducten voor Noord-Brabant de lijsten van landbouwers, die verplciht worden hooi te leveren. De lijst bevat 190 namen van landbouwers in deze gemeente die door mij aangeschreven moeten worden op datum en plaats vermeld, een voor ieder vastgestelde hoeveelheid hooi te leveren. De te leveren hoeveelheden varieeren van 206 kilogr. minimum tot 3064 kilo maximum. De leveringen moeten plaats hebben van 23 jan. a.s. tot 31 jan. a.s. en wel te Oudenbosch aan de hooipers van de weduwe Van Aken aldaar. De landbouwers worden wel zeer sterk in hun voedselvoorraad gekort. De door mij elders gehoorde opmerking, dat de boren geen paarden meer hebben, ook geen hooi meerhebben is wel hard.

Heden middag heb ik met den Heer Snels te Dongen, als leden van de advies-commissie inzake uitkeering aan oorlogsslachtoffers onder de middenstanders, zitting gehouden op het gemeentehuis alhier om de aanvragen voor eenige tegemoetkoming met gelden van het fonds ‘Middenstandsoffer’ in Nederland, te hooren. In totaal is dit fonds groot F 303.000,- waarvan F 13.000,- voor de slachtoffers van West-Brabant waarvan er ongeveer 45 een aanvraag hebben ingezonden, waaronder 27 uit deze gemeente. Zeer waarschijnlijk zullen alle aanvragen een zeker bedrag ontvangen hetwelk niet terug betaald behoeft te worden, met welke mededeeling betrokkenen ten zeerste ingenomen waren. Binnen ca. 14 dagen zal de uitkeering wel plaats hebben.

Overdag zijn hier, bij sterk vriezend en eenigzins mistig weer geen vliegtuigen gehoord.

Kapelaan Simons, directeur van het parochiehuis, die zich vorige week tegenover mij beklaagde dat door de in het parochiehuis gelegerde militairen somstijds het gebruik van daarin nog vrije en niet gevorderde kamertjes beletten, alsmede burgers toelaten tot de filmvoorstellingen, die speciaal voor de militairen zijn bestemd is zich, met voorkennis van mij gaan beklagen bij den Commissaris der Provincie met het verzoek daarin de hand te willen nemen. Op verzoek van den Commissaris heb ik getracht bij de nieuwe ortskommandant gedaan te krijgen dat in het parochiehuis het jeugd en ander werk kan doorgaan en niet toe te staan dat burgers tot hun filmvertooningen worden toegelaten. Als antwoord ontving ik, dat zooveel zulks de zaken der militairen in het gebouw dit toelaten, gebruik kan worden gemaakt van de nog vrije niet gevorderde ruimten, dat echter gedurende onderricht of filmvertooningen geen storingen in het gebouw kunnen worden geduld, dat filmvertooningen voor de ongeveer 200 militairen alleen niet loonend is voor den ondernemer dier vertooning en daarom ook burgers toegelaten worden. Ik heb getracht bemiddelend op te treden maar stuitte op de antipathie die de militaire overheid heeft tegenover voornoemde kapelaan die men als ongemanierd en lastig heer betitelde.

Op verzoek van den commissaris heb ik verslag aan hem ingezonden van mijn bespreking en gevraagd bij hoogere Duitsche instanties te bewerken, dat het parochiehuis vrij blijft zoover het niet gevorderd is. Mede heb ik vermeld, dat de ortskommandant mij gisteravond verklaarde het geheele gebouw te zullen vorderen en het totaal te sluiten voor andere dan militaire doeleinden.

Share

13 januari 1941

donderdag, januari 13th, 2011

Alles rustig bij ingevallen dooi.

Heden zijn de landbouwers en andere houders van paarden, voor zoover die niet drachtig zijn, hetgeen met een bewijs van een veearts moet zijn belegd met hun paarden op de voorkeuring verschenen, wat in drukke beweging was. Ongeveer 750 paarden zijn aangevoerd. Meerdere paardenhouders zagen de meeste hunner dieren reeds aangewezen om geleverd te moeten worden, welke aanwijzing sommige de tranen in de ogen deed komen.

Share

8 januari 1941

zaterdag, januari 8th, 2011

Heden morgen ontving ik een expres-brief van den provincialen voedselcommissaris te Tilburg, luidende alsvolgt:

Paardenvordering:
Ten behoeve van de Duitsche Weermacht moeten op zeer korte termijn in de provincie Noord-Brabant 4600 paarden ter vordering worden voorgeleid. In verband daarmee dienen voormonsteringen te worden gehouden waaruit de paarden boven 3 jaar een aantal maal geselecteerd worden, dat ter vordering moet worden voorgeleid.
Aangezien ook in twee gemeenten een dergelijke voormonstering zal worden gehouden voor de gemeente Zevenbergen moge ik U edelachtbare verzoeken een geschikt centraal gelegen afgesloten terrein of ruimte daarvoor ter beschikking te stellen.
Op den dag der voormonstering, welke is vastgesteld op 13 jan. a.s. en aanvangt om 9.,30 uur, gelieve u zorg te dragen, dat aanwezig zijn, een smid met knechten, met veldsmidse twee man personeel en twee administriehokjes.
Ten einde te komen tot een vlot verloop van de voormonstering is het gewenscht dat het voormonsteringsterrein een aparte ingang en een aparte uitgang heeft, terwijl om op tijd te kunnen aanvangen het noodig is dat daags tevoren het terrein wordt in orde gemaakt. Ten einde tijdig de paardenhouders met plaats en uur der voormonstering in kennis te stellen zou ik het zeer op prijs stellen, indien ik per omegaande, zoo mogelijk telefonisch van u mocht vernemen welk terrein of ruimte u ter beschikking stelt. Waar het hier betreft de uitvoering van een zeer gewichtige maatregel doe ik een ernstig beroep op u de medewerkeing van u edelachtbare welke medewerking ik onontbeerlijk acht om tot een behoorlijke uitvoering te komen. w.g. van Haaren.

Heden heeft onder leiding van mij, door de werkgemeenschap van de Winterhulpt de eerste toewijzing plaats gehad van de waardebonnen der 1e collecte W.H.N. tot een bedrag van F 1375,- zijnde het totaal bedrag wat voor 1e uitkeering disponibel is. De allergrootste gezinnen konden nog maar geholpen worden. Zoo waren de gelden al verdeeld aan gezinnen met 6 kinderen en méér en moest gestaakt worden toen de gezinnen met 5 en minder kinderen aan de beurt kwamen.

Ook heden is op het gemeentehuis doorgegaan met getroffenen te komen omtrent de hun toegedachte plaatsen voor wederopbouw, door dezelfde commissie als genoemd een gezeten op 7 dezer. Een en ander heeft een goed en vlot verloop.

Door mij is geconstateerd, dat de brandstoffentoewijzing, door de commissie daartoe ingesteld en zetelende te Breda, m.i. zeer wat onbillijkheden inhoudt, aangezien er toewijzingen te hoog zijn voor de werkelijke benoodigde hoeveelheid en daardoor de groote kans bestaat, dat kolenbonnen worden verkocht. Ik hoorde reeds van kolenbonnenverkoop F 1,50 per bon, of eenheid. Één eenheid is 2 hl cokes of 1 hl kolen, ik zal deze zaak nader onderzoeken en bij juist bevinding ter aanbinden naar zulks behoort.

Share
Freelance PHP Developer