wederopbouw

...now browsing by tag

 
 

19 februari 1941

zaterdag, februari 19th, 2011

In de afgeloopen nacht hebben wij niets gehoord op het terrein van de oorlog. De luchtwachtpost meldt ‘niets te melden’ wat nog nimmer is voorgekomen.

Ook heden hield de vertegenwoordiger van den contact-commissaris voor den wederopbouw, met de bij den opbouw betrokken architecten, zitting op het gemeentehuis om met getroffenen de financieele moeilijkhgeden, om tot opbouw te geraken, te bespreken te overbruggen. In vele gevallen kan al meer geld voor opbouw verkregen worden indien de financieele positie van eenig opbouwer de meer-kosten niet kan dragen. De resultaten echter, om herbouwers te bewegen direct te gaan herbouwen, zijn nog niet bijster groot; de herbouw is te duur tegenover het schadebedrag.

Heden meldde zich bij mij enkele Duittsche officieren van elders die met ruim 100 man en hun voertuigen zich hier willen ophouden. Aangezien zij vooral massa-inkwartiering verlangen en niet bij burgers willen inkwartieren en ook niet met het hier zijnde onderdeel van het D. leger willen samenwonen en ik hen geen massa-kwartier kan aanwijzen zijn zij doorgetrokken om te trachten elders te krijgen wat zij verlangen.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
De Burgemeester van Zevenbergen brengt onder uwe aandacht dat de Duitsche militaire overheid aangewezen bewindvoerder over het duivenwezen hier te landen, een laatste waarschuwing aan houders van post- en sierduiven heeft uitgevaardigd, luidende als volgt:
Vanaf 21 feb. 1941 moet iedere postduivenhouder in het bezit zijn van een officieele, door de commissie ter behartiging der belangen van Nederlandsche Postduivenhouders, Prinsengracht 407, Amsterdam, afgegeven hoklijst en van een lidmaatschapkaart van het Nationaal Verbond van Postduivenhouders, Amsteldijk 44, Amsterdam, telefoon no. 91884 en 91776. Wanneer bij controle door politie of andere officieele instanties mocht blijken, dat dezer bescheiden niet aanwezig of voorradig zijn, kan voor dezen laatsten keer een uitstel van ten hoogste zes dagen worden verleend, teneinde deze fout alsnog te herstellen, zoodat alle verlangde bescheiden niet later dan 27 feb. t.a.v. onherroepelijk in orde moeten zijn.
Indien betrokkenen na het verstrijken van deze termijn nog in gebreke mochten zijn, moet onverwijld proces-verbaal worden opgemaakt met onmiddelijke inbeslagneming van alle voorhanden zijnde postduiven. Een zelfde maatregelen moet worden toegepast ten aanzien van alle soorten sierduiven, tot welke groep gerekend wordt te behooren, iedere tamme, tot uitvliegen in staat zijnde duif, welke geen postduif is. Ook van sierduiven moet een bewijs van inschrijving bij de eigenaars aanwezig zijn, afgegeven door den secretaris van de N.B.S. (Nederlandsche Bond voor Sierduivenhoudersvereenigingen) den heer C.A.M. Spruijt, van Bevarninghlaan 36 te Gouda. De jonge sierduiven, broed 1941 moeten alle geringd worden met den N.M. ring van het Nederlandsche merkenbureau.
Hetzelfde moet geschieden ten aanzien van de jonge postduiven van 1941, met dien verstande evenwel, dat deze moeten worden voorzien van den Hollandring. Ik verzoek u van het vorenstaande goede nota te nemen. Zevenbergen 19-2-’41, de Burgem. van Zevenb., w.g. J.J. v. Aken

23 januari 1941

zondag, januari 23rd, 2011

De avonduren van 22 dezer, tussen 19 en 21 uur waren wederom verontrustend. Veel vliegtuigen in de lucht en voortduren ofwel afweergeschut of mitrailleurvuur met of zonder bominslagen in het Noorden. Na 21 uur en gedurende de nacht was het alles wederom stil en rustig. De menschen hebben, in het algemeen een angstig gevoel tegen dat het voorjaarsoffensief een aanvang zal nemen en men geen flauw idee heeft van wat er nog gebeuren zal, bevreesd als men is, dat ook hier nog wel eens gevechtsacties kunnen plaatsvinden.

Gisteren en ook heden houdt de contact-commissaris voor den wederopbouw ir. Buskens, met mr. Schepel uit Den Haag, hier zitting om belanghebbenden te hooren inzake toewijzing van bouwgrond in de kom van Zevenbergen. Een en ander ter voorbereiding van een definitieve toewijzing.
Aan den gemeente-opzichter gaven wij heden opdracht zeer spoedig een volledig plan met begrooting van kosten te maken voor het maken van de nieuwe straat te Zevenbergschen-Hoek, de daar te maken ‘Brink’ tegenover de R.K. Kerk, met alle bijkomende werken, als egaliseeren en ophoogen van het terrein, dempen en omleggen van slooten, aanleg gas- en waterleiding, rioleringswerken, beplating, trottoir en straatverharding enz. om ter plaatse een en ander voor een aanbesteding alles gereed te hebben, zoodra de onteigening van dit deel beslag zal hebben gekregen.

Heden ontving ik F 104,- van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden te den Haag, voor uitkeering aan A. v. Gils te Zevenb. Hoek als overbruggingsteun als door oorlogsgeweld getroffene en zijn sigarenzaak is vernield waardoor hij een wekelijksche bijverdienste mist van F 8,- en nu gedurende 13 weken die F 8,- bijontvangt.

Heden zijn in Zevenbergen verschillende crisis-controle-ambtenaren werkzaam geweest. Zij hebben vele burgers aangehouden op straat en hun bij zich hebbende pakjes, zakjes en mandjes nagezien en bij meerderen overtredingen geconstateerd van verordeningen op vervoer enz. van hoeveelheden en soorten van levensmiddelen. Zij troffen o.m. aan menschen die frauduleus spek vervoerden en in voorraad hadden. Zoo werden bij een bakker twee gezouten verkaneshammen in beslag genomen. Bij een ander op straat een zakje bruine boonen enz. enz.

De dag is rustig geweest als ook de avond van heden.

De Duitsche Weermacht verzocht mij heden aanwijzingen te doen voor inkwartiering van 17 personen, geen militairen, waaronder ook vrouwen of meisjes die hier 2 nachten (en dagen?) verblijven om voor de hier gelegerde militairen toneel- of althans amusementsavonden te geven. De inkwartiering wordt gelijk geacht als die voor militairen en als zoodanig de kosten daarovoor berekend en betaald.

7 januari 1941

vrijdag, januari 7th, 2011

Zoowel de avond van 6 op 7 als de gehele nacht zijn rustig geweest, hoewel het weinig vriezende weer en behoorlijk maanlicht, anders deed verwachten. Heden wordt wederom begonnen met het uitreiken van verschillende distributiebescheiden als bijgaande bekendmaking vermeld.

Heden gaat van mij uit aan de eigenaren en hypothecaire schuldeischers van onteigende gronden in de kom van Zevenbergen

Gemeente Zevenbergen
Onderwerp: onteigening ten behoeve van den wederopbouw
Zevenbergen, 7 januari 1941
Ik deel u mede dat de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw bij aanzegging aan den burgemeester der gemeente Zevenbergen dd. 2 jan. 1941 is overgegaan tot onteigening ten name van de gemeente Zevenbergen en ten behoeve van haar wederopbouw van een aantal perceelen in en nabij de kom dezer gemeente gelegen. De aanzegging tot onteigening met een daarbioj behoorende lijst der onteigende perceelen alsmede een kaart waarop zij zijn aangeduid, zijn vanaf 8 jan. 1941 gedurende drie weken kosteloos ter secretarie voor een ieder ter inzage neder gelegd. ha(e) perceel(en), voorzover daarbij betrokken, zijn onteigend Ook de perceelen waarop ten haar behoeve een hypotheek of ander zakelijk recht was gevestigd zijn eveneens voor zoover daarbij betrokken onteigend.
Het hoofd van het gemeentebesuur van Zevenbergen, w.g. J.J. v. Aken.

Heden had op het gemeentehuis een bespreking plaats ten doel hebbende een voorlopige opzet te maken in de toewijzing der perceelen aan hen die willen herbouwen op de onteigende perceelen in en nabij de kom van Zevenbergen alsmede voorloopige taxatie der gronden voor inkoop en verkoop resp. ruil van die gronden. Deze bespreking stond onder leiding van den contact-commissatis voor den Wederopbouw ir. Buskens waarbij tegenwoordig waren, ir. de Boer van de streekplandienst te s-Hertogenbosch, mr. Schepel namens den algem. gemachtigde voor den Wederopbouw, R.W. Jaquet te Zevenbergen als vertegenwoordiger van de getroffenen in Zevenbergen, den gem. opzichter A. de Gouw, drie architecten voor den herbouw in Zevenbergen aangewezen, n.m. ir. Siebers, de Lint en Mol, met mij burgemeester

14 juni 1940

maandag, juni 14th, 2010

Heden ontving ik de Heeren dr. Vissers en v. der Laar, van het Economisch-Technologisch Instituut te Tilburg, die uitleg kwamen geven van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een voorschot aan slachtoffers van de oorlog. Menschen met zaken, die hun zaak verloren hebben of wier zaak is geplunderd en geen gelden hebben om deze opnieuw is te richten, kunnen van het Rijk, op zeer gunstige condities voorschotten krijgen. Met de terugbetaling enz. zal zeer gemakkelijk gewerkt kunnen worden. Besloten is nu, dat op Dinsdag 18 dezer om 9.30 uur te Zevenbergen en om 2 uur te Zevenb. Hoek zitting zal worden gehouden om de aanvragen in te dienen en toe te lichten.

Door mij zijn de heeren kapelaan Walen te Zevenb., de pastoor Bijnen te Zevenb. Hoek en de beide predikanten, ds. Verweijs en ds. v.d. Weg aangeschreven te willen bevorderen dat de menschen, die zulk voorschot noodig hebben, ook de aanvraag daartoe in dienen.
Heden ontvang ik een telegram van het Hoofd v/h Departement van Binn. Zaken, Frederiks, dat de collecte voor het ‘Hulpfonds 1940, die gesteld was op morgen 15 dezer, om technische redenen is uitgesteld tot 22 juni.

6 juni 1940

zondag, juni 6th, 2010

De afgeloopen nacht als de vorige, zeer rustig. Sinds zondagavond zijn hier hoegenaamd geen Duitsche militairen te zien; plaatselijk is er geen een.

Heden bespreking gehad met Jhr. de Ranitz, inspecteur Volkshuisvesting inzake wederopbouw die hij direct zal bevorderen. Ingekomen is een nieuw plan van de streekplandienst voor herbouw van het vernielde deel van Zevenb. Hoek waarbij het eerder aanhanginge uitbreidingsplan dienstig wordt gemaakt. Op deze manier, kan een veel betere toestand worden geschapen dan die voor 11 mei j.l. Zoo zal een nieuwe meisjesschool en patronaat gebouw kunnen worden achter de kerk aan een nieuwe straat en zal het zustershuis eveneens veel beter herbouwd kunnen worden, zal een doorbraak vóór de kerk komen naar een achter de westzijde der straat (weg Breda-Moerdijk) tegen de spoorlijn L. Zwaluwe Breda en zal de straatweg 14 meter breed gehouden worden. Heden meld de zich de plaatsvervangende arts. D.J.H. de Wilde te Ginneken aan den Heer Melief tot deze zal zijn hersteld. Heden gaf ik opdracht aan de directie van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht, om een kostenberekening te maken voor een nieuwe brug aan het Lamgatsche veer. Heden ontvangt het gemeentebestuur van de Algemeene Land drukkerij het eerste “Verordnungsblartt fur die bezetzten Niederländischen Gebiete. Stuck I” waarvan de inhoud links in de Duitsche en rechts in de Nederl. taal is gesteld. De inhoud bevat decreten en verordeningen zooals de rede van de Rijks-commissaris van het bezette gebied, Seijss-Inquart. Het stuk is gedateerd 5 juni.

Op heden, gaat van mij een circulaire uit waarin ik getroffenen die hun bedrijf wegens gemis aan geld om materiaal en gereedschappen niet kunnen heropzetten aan mij een crediet aanvrage kunnen richten voor 10 juni a.s. Een 2e circulaire gaat uit, waarbij ik intrek die van 29 mei voor wat betreft de winkelsluitingen het verblijven op straat na 10.30 uur.En een 3e circulaire houdende aangifte van vermiste goederen van zoover zulks nog niet is geschied, ook voor 10 juni a.s.