12 oktober 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 12 oktober, 2010

Een nog al drukke nacht. Reeds vroeg vlogen er veel vliegtuigen naar men kon hooren in beide richtingen, Duitschland-Engeland en omgekeerd.

Van het R.K. Huisvestingscomité te ‘s-Herogenbosch is, door het plaatselijk hulpcomité een dd. 10 october schrijven ontvangen, houdende dat aan de getroffen gezinnen een uitkeering kan geschieden ter voorziening in de behoeften aan meubilair en kleeding voor oorlogsgetroffenen in deze gemeente. Een bedrag van F 50,- (vijftig gulden) wordt ter beschikking gesteld per hoofd van volwassenen, mannen en vrouwen en van F 35,- per hoofd voor kinderen. Gevraag wordt het naar bovenstaande berekende bedrag op te geven. Volgens mededeeling van den voorz. v/h comité, den eerw. heer Walen, ballen hieronder alle oorlogsslachtoffers, ook die van diefstal.

Heden ontving het gemeentebestuur een 9 dezer gedateerde circulaire van het Departement van Sociale Zaken, betreffende het Herstelfonds 1940. De korte inhoud in deze: de waarnemend Secretaris-Generaal stelt het op hoogen prijs, dat, indien er in onze gemeente nog personen zijn, die door oorlogsgeweld zijn getroffen en aan wien nog geen hulp overeenkomstig zijn circulaire dd. 31-7-1940 no.1 -1465 afd. Steunverleening, is verstrekt ofschoon zij die hulp behoeven zulks zoo snel mogelijk plaats vindt. Ook indien onverhoopt zich nieuwe gevallen voordoen. In het algemeen mag een bedrag van F 300,- voor dekking en huisraad worden besteed in bepaalde gevallen zelfs een hooger bedrag, naar de meening van het gemeentebestuur.
Behalve deze goederen verstrekking is het mogelijk in bepaalde gevallen een z.g. overbruggingsteun te geven voor ten hoogste 3 maanden aan hen die, al in hun bedrijf wederom op gang, daaruit nog niet het noodzakelijk levensonderhoud verkrijgen.

Heden voormiddag ontving ik van de Duitsche militairen het verzoek, om het locaaltje, nevens het brandspuithuis, waar nu geregeld de secretarieambtenaren hun rijwielen plaatsen, te ontruimen om in gebruik te nemen voor munitie bergplaats. Aangezien ik niet erg op zulk een bewaarplaats , nevens het gemeentehuis ben gesteld, en het lokaaltje niet kan missen heb ik het afgewezen en hun verwezen naar de oude-ledigstaande suikerfabriek ‘Azelma’ buiten de kom der gemeetne. Heden ontving ik eerst een telefonische mededeeling van den Procureur-Generaal te ‘s-Hertogenbosch en in de namiddag een expresse brief van den Commissaris der Provincie, houdende mededeeling dat op zondag 13 october aan de moerdijkbrug over het Holl. Diep een filmopname van valschermspringen zal plaats vinden met het verzoek de gemeentepolitie daarvan in kennis tre stellen opdat vrees of schrik onder de bevolking voorkomen worde. Voor afzetting van het terrein behoef ik niet te zorgen.

Naar mij door toeschouwers is medegedeeld, is heden middag een filmopname gedaan van een emitatie-bombardement te Zevenbergschen Hoek. Meerdere Duitsche vliegtuigen doken hoog uit de lucht plotseling naar beneden en schoten laag over de woningen ter plaatse, waarbij van bestaande puinhoopen emitatie exploties werden verwekt en groote rookwolken opstegen.

Heden zijn de in deze gemeente, na de oorlogsdagen gevoinden en door burgers van doortrekkende Duitsche militairen ontvangen rijwielen, die op mijn last zijn moeten worden ingeleverd en waarvan de eigenaren niet zijn kunnen worden opgespoord, aan anderen, die hun rijwielen in die dagen zijn weggenomen, cadeau gegeven op voorwaarde dat wanneer te eeniger tijd de rechtmatige eigenaar nog komt opdagen, deze alsnog moeten terug gegeven worden. Het waren er 37 in getal, waaronder meerderden in zeer goeden staat.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->