20 november 1939

Geplaatst door Bennie Blom op 20 november, 2009

Heden telefoneerde mij de heer A. Bax, voorzitter van de Geldersche- en meer andere polders, die zeide bezoek te hebben van F. v. Gils, voorz. van den Elderenspolder. Bax verzoekt mij mede namens v. Gils, wel een vergadering te beleggen van besturen van polders waar unundatie plaats heeft en daarbij meer burgemeesters en besturen van landbouworganisaties uit te noodigen, om te zamen de waterlast en waterschade te bespreken. Ik heb geantwoord dat zulks waarschijnlijk meer op den weg ligt van den Commissaris der Koningin aangezien het een gewestelijk bezwaar en aangelegenheid betreft. Bax verklaarde dat, wegens de vele regen der laatste dagen, het water zoo hoog in den Elderenspolder is gelegen dat reeds vee op stallen in het water staat. Nog heden heb ik een en ander den heer Commissaris der Koningin, per expresse brief doorgegeven en hem om advies gevraagd omtrent hetgeen door mij zou kunnen geschieden. Heden zag ik dat de polderbemaling van de Bruinsche- en Nassaupolder het water afmalen. Bij informatie bij de machinist van de Bruinsche polder blijkt dit te geschieden met goedkeuring der militaire overheid, tot een peil van 20 a 25 cm onder het maaiveld.

Heden bereikte mij, een overigens aan alle Raden van Ned. Gemeenten gerichte circulaire van den Generaal Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, dd. 17 dezer, onderwerp: verordening ex art. 12 Oorlogswet, betreffende het verrichten van persoonlijke diensten voor hulp, bij militaire werkzaamheden tot het herstellen van de schade, aan wegen, bruggen en daarmede verband houdende werken, veroorzaakt door militaire operatien, luchtbombardementen of militaire transporten, welke verordening, door genoemde opperbevelhebber zal vastgesteld worden. Aangezien vooraf met het burgerlijk gezag, ingevolge de Wet, overleg gepleegd moet worden, wordt aan de Raad gevraagd eventueele opmerkingen hem ter kennis te brengen. De verordening houdt in 9 artikelen. Art 2 houdt o.m. in, dat in iedere gemeente door de zorg van den burgemeester een register. hetzij in kaartvorm, hetzij in boekvorm, wordt aangelegd, waarin de mannelijke inwoners worden vermeld die op 1 jan. 1939 den 18-jarigen leeftijd hebben bereikt en op dien datum het 59ste levensjaar nog niet hebben volbracht en naar het voordeel van den burgemeester of door hem aangewezen ambtenaar geschikt zijn om bovengenoemde persoonlijke diensten te verrichten ambtenaren en hun leden, in vasten dienst bij overheids en semi-overheidslichamen, alsmede geneeskundigen alsmede geneeskundigen, veeartsen, apothekers, en die bij de luchtbeschermingsdiensten en die een verklaring van 2 geneeskundigen overleggen gebreken blijvend ongeschikt zijn, zijn vrij van dien diensten. Elke drie maanden moet het register worden bijgewerkt, af- en bijvoegen. Deze verordening zal in de Raadsvergadering van 24 nov. a.s. ter tafel komen. Bereids wordt begonnen bedoelde personen op kaart-register te brengen.

Share
 

Geef een reactie

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Burgemeester in Oorlogstijd » Blog Archive » 4 december 1939
Freelance PHP Developer
se content id-->