november 12th, 2009

...now browsing by day

 

12 november 1939

donderdag, november 12th, 2009

Naar aanleiding van vele verontrustende berichten, heb ik er mij heden van overtuigd: dat het doorgraven van de gronden tusschen de haven aan de Roode Vaart en de Prov. weg Zevenbergen-Moerdijk, heden niet doorgaat, of wel is stopgezet vanwege de Zondag wellicht dat de landbouwers in de Nassaupolder, middels het gemeentebestuur van Klundert, gisteren zijn aangezegd, dat zij reeds nu plaats moeten zoeken voor hun paarden en vee indien eventueel tot inudatie zal worden overgegaan en tevens hun granen moeten laten afdorschen en aardappelkuilen moeten ruimen. Vervolgens was door de militaire autoriteiten gelast dat de poldersloten in de Nassau- en Royale polder, middels de inlaatsluizen, de waterstand zoo hoog moet worden opgevoerd, dat de slooten boordenvol staan, waarom de inlaatsluizen thans regelmatig bedoelde waterstand omhoog brengen. Het is nu wel tot het publiek doorgedrongen wat te wachten staat indien de internationale toestand verergeren zou; dat is inudatie van verschillende polders langs de Roode-Vaart óók onder deze gemeente. Over het algemeen neemt de Zevenbergsche bevolking een en ander rustig op en bepaalt zich meer tot nieuwsgierigheid en fantasie omtrent hetgeen zichtbaar en niet zicht- of hoorbaar geschied.

Heden morgen beklaagt zich de heer A. Bax Az. zich per telefoon aan mij, dat zonder zijn kennis de Bruinsche polder, langs de inlaatsluis aan de watermachine vol water loopt. Mijn antwoord is dat hij zich kan wenden tot den commandant van het zuid-front en zich daar kan beklagen aangezien officieel ook mij dienaangaande niets bekend is.
Mij berichte heden, onder ‘geheim’ van het Hoofdkwartier vesting Holland, het volgende vericht dd.10 dezer. ‘Ingevolge de bevelen van den commandant van de Vesting Holland en onder verwijzing naar de aanschrijving van den minister van Binn. Zaken van 10 Febr. 1903, no. 747, afd. Binnenlandsch Bestuur breng ik te uwer kennis, dat de minister van Defensie op grond van art. 1 der Wet van 15 april 1896, Stbl. no. 71 (militaire inundatiewet), den last heeft gegeven tot het voorbereiden van de militaire inundatiën. Ik noodig u uit, door middel van bijgaande bekendmakingen, daarvan mededeeling te doen in uw gemeente. Voorts deel ik u mede, dat in uwe gemeente de aan de keerzijde dezes genoemde kunstwerken in de eerste plaats in aanmerking komen om ingebruik te worden genomen. Ik verzoek u, aan dze laatste mededeeling vooral geen algemeene ruchtbaarheid te geven, doch de eigenaars of beheerders van die kunstwerken, alsmede de Rijks- en Gemeentepolitie, daarmede in kennis te stellen.’ (De kolonel, hoofd van den inundatiedienst in de Vesting Holland, C.W. van Dooden.

De bedoelde polders in deze gemeente betreffende zijn: De schutsluis tusschen de mark en de Zevenbergsche Haven en voorts de loozingswerken van De Bruiningspolder, de Pelgrimspolder, den Geldersche polder, den Grooten Schenkeldijksche polder, den kleinen Schenkeldijkschen polder, den Elderenspolder, den Bredaschen polder.

Share
Freelance PHP Developer