november 14th, 2009

...now browsing by day

 

14 november 1939

zaterdag, november 14th, 2009

In bovengenoemde polders [zie 12 november 1939] is het water, middels inlaatsluizen +- 40 cm opgevoerd boven zomerpeil. Meerdere landbouwers beklagen zich er over tegen mij, aangezien de laagst gelegen bouwlanden niet meer bewaakt kunnen worden.

Van den commandant, Zuid-Front Vesting Holland ontvang ik een kennisgeving met afschriften, welke, als aan de voet vermeld, ook gericht zijn aan de burgemeesters van Hooge en Lage Zwaluwe, Klundert, Fijnaart, Willemstad, Numansdorp en Ooltgensplaat. Het betreft ‘afvoer burgerbevolking’. De kennisgeving luidt: ‘Hierbij heb ik de eer u te doen toekomen een staat betreffende de afvoer van de burgerbevolking o.m. uit twee gemeente. Deze staat werd mij enkele dagen geleden toegezonden met mededeeling ‘brief volgt’. Hoewel die brief nog niet is gevolgd zend ik u ter voorkoming van verdere vertraging inliggende staat bereids toe.’ (de rs. kolonel; C. Zuid-Front Vesting Holland o.l. chef staf A.J.A. Pereira. Deze staat geeft aan als volgt: Geheim 28 oct. 1939

Gemeenten aantal af te voeren personen vluchtoorden opmerkingen
Hooge en L. Zwaluwe 4028 Oudenbosch Te voet
Klundert 3728 Dinteloord & Prinsland Te voet
Oud en Nieuw Gastel
Zevenbergen 6919 Oud en Nieuw Gastel Te voet
Steenbergen en Kruisland
Fijnaart 3698 Steenbergen en Kruisland Te voet
Willemstad (inudatiegebied) 404 Oudenbosch Te voet
Numansdorp 849 St. Philipsland Per schip
Ooltgensplaaqt 666 Den Bommel Te voet

Voorts zijn bijgevoegd ‘voorlopige aanwijzingen betreffende den afvoer van burgerbevolking voor de burgemeester der gemeenten in de ontruimen gebieden. Herin zijn de algemeene regelen vervat i.m. omtrent de grootte der groepen; de hoofd- en hulpgeluiden enz. Voorts wordt hierin opgemerkt: het verdient aanbeveling dat de brugemeester op voorzichtige en tactvolle wijze de bevolking doen voorbereiden op watin verband met de ontruiming gebeuren moet. De burgemeesters roepen daartoe de medewerking in van de bedienaren van den godsdiensten van de hoofden der scholen. Voorts moeten hierbij naar overgelegde modellen biljetten gereed gemaakt worden, welke eventueel uitgereikt moeten worden in overleg met de autoriteit militair Gezag en op het door deze aan te geven tijdstip, waarom moet vastgesteld worden welk teeken of signaal, bij aankondiging van afvoer zal gegeven worden. Als voetnoot is vermeld: De afvoer van vee wordt geregeld door het bij het departement van Economische zaken ingestelde bureau ontruiming. Uit te reiken biljet I luidt: Algemeene aanwijzingen afvoer burgerbevolking te behoort (met uw gezin) tot wijk …, groep … De naam van uw hoofdgeleider is … die van uw hulpgeleider …. De verzmaelplaats van uw groep, wanneer de afvoer begint is … Bij vertrek moet uw huis gesloten worden en de sleutel met daaraan gehechte schriftelijke vermelding van naam, straat en huisnummer aan een nader aan te wijzen persoon worden afgegeven. Van militaire zijde wordt zooveel mogelijk voor bewaking der huizen gezorgd. U moet medenemen:

  • a) papieren: geboorte en huwelijksacten, spaarbankboekjes, geld- en waardepapieren, verzekeringspolissen, belastingbiljetten, distributiestamkaarten enz.
  • b) mondvoorraad voor twee dagen. Aan te bevelen in dit opzciht zijn: brood, kaas, worst, gewoone of thermosflesschen met thee of koffie en verder in dien mogelijk, blikjes met kleine voorraden thee, koffie, suiker en boter.
  • c) kleeding en uitrusting: Indien aanwezig uw gasmunten. Verder overkleeding, reserve ondergoed, dekens (liefst gerold) ledige bedzakken en kussen-zakken) waschgerei, eetgerei, veldflesch en drinkbeker. De aandacht wordt er op gevestigd dat u slechts het strikt noodzakelijke kunt medenemen. Om de gedachte te bepalen, moet per volwassen persoon worden rekening gehouden met een totaal mede te voeren gewicht van ten hoogste 30 kilogram.
  • d) algemeen: zaklantaarn, kaarsen en lucifers. Eenig verbandmateriaal en eventueel geneesmiddelen uit huisapotheek. Vooral betreft mede te nemen huisdieren, zulks hoofzakelijk honden en katten in aanmerking komen. Elk pak mede te nemen bagage moet voorzien zijn van een etiket of label met duidelijke aanwijzing van naam en adres van den eigenaar.
  • e) mede te nemen transportmiddelen: kleine wagentjes, sportkarretjes, kinderwagens en rijwielen, in welk geval de mogelijkheid om meer dekens per hoofd der bevolking mede te nemen wordt vergroot. U moet er echter rekening mede houden dat bij vervoer per spoor al deze kleinere vervoermiddelen bij het afvoerstation mopeten worden achtergelaten. Bij vervoer te water zal het misschien mogelijk zijn een deel dezer vervoermiddelen o.a. de rijwielen mede te nemen.
  • f) Indien opgaven. Reeds nu moet aan de hoofgeleders opgave worden gedaan van de te uwen huize aanwezige: a) niet marschwaardige zieken b) gebrekkigen c) andere in bijzondere omstandigheden verkeerende personen. Wie achterblijft zonder daarvoor door het bevoegd gezag te zijn aangewezen, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. De burgemeester …

Uit te reiken Biljet II: Waarschuwingsbevel Houdt uwe gereed !!!!!

De afvoer der burgerbevolking kan ieder oogenblik een aanvang nemen. U moet onmiddelijk alles pakken en verzamelen, wat u mede moet nemen, zoodat, als het bevel komt (met uw gezin) onmiddelijk gereed is uw huis te verlaten en af te marcheeren. Zoodra het signaal of teeken, dat de ontruiming gaat beginnen wordt gegeven (in dit biljet nauwkeurig te omschrijven), begeeft u zich terstond naar de u aangewezen verzamelplaats en meldt u bij den hulpgeleider van dat tijdstipo dient u alle bevelen en aanwijzingen van Hoofd- en hulpgeleider stipt op te volgen. Na het sluiten van uw huis levert u de huissleutel met daaraan gehechte schriftelijke vermelding van naam, straat en huisnummer in bij …. (een daarvoor aangewezen persoon). Bij vertrek de hoofdkraan van gas- en waterleiding, en het electrisch licht afsluiten, brandende kachels dooven. De Burgemeester.

Share
Freelance PHP Developer