november 27th, 2009

...now browsing by day

 

27 november 1939

vrijdag, november 27th, 2009

Heden heeft de aangekondigde bespreking plaats gehad met den Com. afvoer burgerbevolking in Noord-Brabant te Steenbergen wegens verhindering mijnerzijds wordt deze bespreking bijgewoond door den waarnemenden burgemeester, wethouder J.F. v. den Noort, geassisteerd door ten dezen toegevoegden ambtenaar ter secretarie H. v. Gool.
Op deze bijeenkomst waren, behalve de commissiaris afvoer burgerbevolking en de voedselcommissaris voor N.Br. de heer v. Haaren te Tilburg, aanwezig, vertegenwoordigers der gemeenten: Zevenbergen, Dinteloord, Oud- en Nieuw-Gastel, Oudenbosch, Nieuw-Vosmeer, Hoeven, Standdaarbuiten, Klundert, Hooge- en Lage Zwaluwe, Ooltgensplaat, Numansdorp, terwijl die van Willemstad afwezig was. Deze vergadering was meer bijzonder belegd omtrent gewijzigde inzichten door defensie t.a.z. van vluchtoorden. Daarom zijn thans bijeen, zoowel de burgemeesters van ontvangende gemeenten als die welke vluchtoord zijn. Van belang is de mededeeling van den commissaris, dat de strook langs het Hollandsch-Diep, vanaf Willemstad, Fijnaart en Heiningen, Klundert en Zevenbergen, momenteel geacht wordt geheel ontruimd te zullen moeten worden omdat deze streek geheel in staat van verdediging zal worden gebracht. De geheele bevolking zal dan moeten evacueeren naar elders en wel naar Zeeuwsch-Vlaanderen. De burgemeesters zullen, vast te stellen bij een nieuwe wet, die verwacht wordt, veel meer bevoegdheid krijgen in de regelingen bij de afvoer. Voorts zullen alle geevacueerden in woonhuizen ondergebracht worden en niet in schuren als eerder bedoeld. Zoo zal bijzonder gelet worden op het brengen van geevacueerden onder menschen en plaatsen van eigen religie. Zoodra het nieuwe evacuatieplan bekend zal zijn, zal zulks bekend gemaakt worden. Zoo zal de mogelijkheid geschapen worden dat burgemeesters van ontvangende en van evacueerende gemeenten met elkaar in overleg kunnen treden. Omtrent hetgeen met het vee zal moeten geschieden in evacueerende gemeenten wordt nader mededeeling gedaan. In alle gemeenten waar geevacueerd moet worden en waar ontvangen moet worden, moet met het gereedmaken der persoonskaarten voortgang gemaakt worden en bij gereed zijn binnen 14 dagen de commissaris afvoer, daarvan mededeeling doen.

Heden ontvang ik van den heer commissaris der Koningin bericht, dat de minister van Binnenlandsche zaken thans voor verschillende gemeenten in Noord-Brabant het gewenscht en noodig acht, om een verduisteringsoefening van de luchtbeschermingdiensten te houden, welke voor deze gemeente bepaald wordt op 18 december a.s.

Share
Freelance PHP Developer