december, 2009

...now browsing by month

 

28 december 1939

maandag, december 28th, 2009

Daartoe bij oproep van 18 dec. uitgenoodigd door den heer Staal te Eindhoven, coimmissaris afvoer burgerbevolking heeft heden de vergadering te Steenbergen om 10.30 v/m plaats gehad. Tegenwoordig waren de burgemeesters van Steenbergen, Oud- en Nieuw-Gastel, Oudenbosch, Klundert, Zevenbergen, Dinteloord, Willemstad, Zwaluwe, Hoeven en Standdaarbuiten. Bij evacuatie zou aanwezig moeten zijn; verlichting op het terrein van inscheping, loopplanken enz. Daarvoor ware te zorgen. Ook zou een evenredig deel van het materiaal van de luchtbeschermingsdienst, met het personeel moeten verhuizen, waartegen meerdere bezwaren naar voren zijn gebracht o.a. door den burgemeester van Zevenbergen. Overigens heeft deze vergadering niets bijzonders gebracht.

Share

20 december 1939

zondag, december 20th, 2009

Heden had de per 9 dezer aangekondigde vergadering plaats welke door den burgemneester van Breda was geconvoceerd waarbij de burgemeesters in de luchtbeschermingskring ‘Baronie’ werden opgeroepen daarbij persoonlijk tegenwoordig te zijn; welks om het vertrouwelijk karakter der besprekingen. Deze vergadering op het gemeentehuis te Breda om 10.30 uur werd bezocht door: de burgemeesters van Breda, Chaam, Baarle-Nassau, Princenhage, Made en Drimmelen, Terheijden, Klundert, Hooge en Lage Zwaluwe, Raamsdonk, Zundert, Rijsbergen en Zevenbergen, terwijl enkelen bericht van verhindering hadden gezonden. Mede was aanwezig de heer Staal, commissaris afvoer burgerbevolking te Eindhoven. De besprekingen, ingeleid door den Burgemeester van Breda, kwamen in ’t kort, hierop neer, dat hij het noodig vond meerdere onvoorziene, maar geen onmogelijk op hand zijnde gevallen te bespreken met burgemeesters onderling gevallen als: een onverwachtte inval; van eenig buitenlandsch leger waardoor ons gewest als strijdtoneel zou kunnen dienen; gevallen van onverwachte, al of niet herhaalde bombardementen van uit de lucht op spoorknoop-punten, militaire troepen enz. enz. waardoor ieder van ons in het geval kan komen te verkeeren dat wij elkander of een ander noodig hebben, hetzij inzake brandweer, tijdelijke opname van vluchtelingen van een zwaar getroffen gemeente, geldmiddelen enz. enz. kortom hij deed een beroep op de saamhorigheid en spontane wederzijdsche hulp, in alles, waar eventueel noodig. Hij verklaarde deze bijeenkomst te hebben belegd, met medeweten en goedkeuring van den commissaris der Koningin.
De besprekingen hadden een aangenaam en op hulp toezegging wijzend karakter waarbij vele en nuttige gedachten werden naar voren gebracht. Er zal nog een vragenlijst verschijnen waarna een nieuwe bijeenkomst.

Share

16 december 1939

woensdag, december 16th, 2009

Heden is men ter secretarie gereed gekomen met de administratie der bevolking ten dienste der eventueele evacuatie en zijn de twee hulp-krachten, Ant. v. Schendel en Kerremans, eerder in tijdelijken dienst ten behoeve der administratie distributie ontslagen.

Share

9 december 1939

woensdag, december 9th, 2009

Heden is de geheele gemeente, met bussen de eerder aangekondigde collecte gehouden ten bate van het Nationaal ‘Steuncomité 1939’. Deze collecte heeft opgebracht in totaal F 158,16 ter wijl op 16 dec. aan het comité voornoemd door mij is afgedragen F 141,99 zijnde het netto-bedrag na aftrek van F 0,40 onkosten en 10% of 5,77 bestemd voor het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, comité Zevenbergen.

Share

5 december 1939

zaterdag, december 5th, 2009

Naar aanleiding van de met den heer A. Bax Gz. gehouden bespreking op 20 nov. (zie aanteekening) inzake schade door inundatie, waaromtrent ik eerder den heer Bax raadde een vergadering te beleggen, om deze aangelegenheid te bespreken heeft heden op het gemeentehuis alhier, des v.m. tien uur een bespreking plaats gehad waartoe door den heer Bax en Fr. v. Gils voorzitters van waterschappen, waren uitgenoodigd: J.J. van Aken, burgemeester van Zevenbergen, dr. Vonk de Both, voorzitter bond van waterschappen te Tilburg, de heer Mesu, cultuur technische dienst te Utrecht, de heer A.H. Smale, cultuur consultent te Ginneken, de heer dr. v. Beek, rentmeester domeinen te Klundert, de heer A. Verhagen, hoofdopz. Ned. Heide mij te Breda, de heer C. Moors, voorz. hoofdbestuur V.C.N. te Nieuw-Vosmeer, de heer P.M. Sneep, voorz. hoofdbestuur mij van landbouw te Dinteloord, de heer Chr. Damen, voorz. waterschap Roijalenpolder Moerdijk, de heer J. Crezee, voorzitter waterschap Nassaupolder Klundert, de heer Adr. v. Gils, voorzitter waterschap Bredasche polder Zevenberg. Hoek. De heer Bax opent de vergadering en dankt bijzonder den burgemeester van Zevenbergen voor dien activitieit en zet nader het doel uiteen waarna hij den heer dr. van Beek, rentmeester te Klundert verzoekt de leiding der bijeenkomst over te nemen hetgeen geschied. Na ampele besprekingen, waarbij het allen eens zijn dat het hoog noodig is dat voor dit gewest een commissie tot stand komt om met de militaire overheid schade gevallen te regelen, wordt besloten een kleine werk-commissie te neboemen. Aangewezen worden hierin: dr. v. Beek, voorzitter, G. Bax en J.J. v. Aken leden terwijl de heer Hoppenbrouwers, secretaris van het waterschap ‘De vier Polders’ te Klundert, hier tegenwoordig, als secretaris wordt aangewezen. De vergadering besloot o.m. om alle schadegevallen van inundatie en militaire verdedigingswerken, waarbij schade wordt geconstateerd, in de actie te betrekken; direct een onderhoud te vragen met militaire overheid; de werkzaamheden te bepalen tot het gebied onder Klundert, Willemstad, Fijnaart, Zevenbergen en Zwaluwe aldus voor West-Brabantsch deel; terwijl de volgende bijeenkomst wordt bepaald op 20 dec. a.s. n.m. 3 uur op het gemeentehuis te Zevenbergen, terwijl het bestaan en de werkzaamheid der commissie bekend zal worden gemaakt middels de pers.

Share

4 december 1939

vrijdag, december 4th, 2009

In antwoord op mijn aan den Commissaris der Koningin in Noord-Brabant per 20 nov. per expresse gericht schrijven (zie aanteekening 20 nov.) ontving ik heden antwoord, houdende mededeeling dat ter zake van de behartiging der bedoelde belangen, voorhands bij de burgemeesters een taak ligt en het z.i. aanbeveling verdient dat ik mij in verbinding stel met de miltaire autoriteiten ten einde schadevergoedingskwesties tijdig onder de oogen te kunnen zien. Overigens raadt de Commissaris mij, te bevorderen, dat betrouwbare taxateurs worden aangewezen om de schade reeds thans op te nemen. Om zoveel mogelijk te voorkomen, dat later meeningsverschillen rijzen, zal de schadeopneming naar een volkomen objectief oordeel moeten gescheiden. De vertrouwensmannen der landbouwers kunnen m.i., zoo schrijft de Com. verder, bezwaarlijk voor het opnemen der schade worden aangewezen -althans niet zij alleen- omdat een taxatie van hen later wellicht als een eenzijdig oordeel zou kunnen worden aangemerkt.

Share

3 december 1939

donderdag, december 3rd, 2009

Heden zondag, heb ik een bezoek gebracht aan de in uitvoering zijnde verdedegingswerken aan de Bredasche dijk, de Landekensdijk enz. enz. alles in de omgeving van station Lage Zwaluwe. Groote hoopen-rollen-prikkeldraad liggen ter verwerking gereed. In de polderslooten staat het waterpeil normaal.

Share

2 december 1939

woensdag, december 2nd, 2009

Naar aanleiding van de op 27 dezer aangekondigde verplichte verduisteringsoefening, voorgeschreven te houden op 18 dec. a.s. heb ik heden alle chefs van afdeelingen te Zevenbergen, Zevenb-Hoek en Langeweg met de leiders van de luchtbeschermingsdiensten, tot een bijeenkomst eerder uitgenoodigd, op het gemeentehuis ontvangen, ook de commandanten van de drie burgerwachten, te Zevenbergen, Zevenb. Hoek en Langeweg, waren hierbij tegenwoordig. Door mij is besloten na gehouden overleg, dat op 18 dec. a.s. des avonds van 8 tot 9 uur een verduisteringsoefening zal gehouden worden voor welker controle alle leden der burgerwacht van Zevenbergen de politie behulpzaam zijn zal. Voorts zal tegelijkertijd geoefend worden door de medische afdeeling, de brandweer, de herstellen opruimingsdienst enz. De verplichte verduistering zal zijn: de geheele kom van Zevenbergen tot, de Hazeldonksche Zandweg tot en met de kinderen Wijtvliet, de Langeweg tot laatst aaneengesloten bebouwing, de Achterdijk tot de hoeve Korteweg, de Koekoekschedijk tot en met fabriek van Hartman, de Klundertscheweg tot de grens van Klundert, de Huizersdijk tot en met ‘Azelma’, de Landschotschedijk tot en met fabriek v. Opstal. Te Zevenb. Hoek en te Langeweg zal eveneens verduisteringsoefening plaats hebben, doch op 19 december van 8 tot 9 uur. Ook daar zullen de burgerwachten politiehulp verleenen en zullen eveneens andere diensten, tijdens de verduistering oefenen. Ook voor beide plaatsen werden de grenzen vastgesteld, voor zoover verduisterd moet worden.

Share
Freelance PHP Developer