december 5th, 2009

...now browsing by day

 

5 december 1939

zaterdag, december 5th, 2009

Naar aanleiding van de met den heer A. Bax Gz. gehouden bespreking op 20 nov. (zie aanteekening) inzake schade door inundatie, waaromtrent ik eerder den heer Bax raadde een vergadering te beleggen, om deze aangelegenheid te bespreken heeft heden op het gemeentehuis alhier, des v.m. tien uur een bespreking plaats gehad waartoe door den heer Bax en Fr. v. Gils voorzitters van waterschappen, waren uitgenoodigd: J.J. van Aken, burgemeester van Zevenbergen, dr. Vonk de Both, voorzitter bond van waterschappen te Tilburg, de heer Mesu, cultuur technische dienst te Utrecht, de heer A.H. Smale, cultuur consultent te Ginneken, de heer dr. v. Beek, rentmeester domeinen te Klundert, de heer A. Verhagen, hoofdopz. Ned. Heide mij te Breda, de heer C. Moors, voorz. hoofdbestuur V.C.N. te Nieuw-Vosmeer, de heer P.M. Sneep, voorz. hoofdbestuur mij van landbouw te Dinteloord, de heer Chr. Damen, voorz. waterschap Roijalenpolder Moerdijk, de heer J. Crezee, voorzitter waterschap Nassaupolder Klundert, de heer Adr. v. Gils, voorzitter waterschap Bredasche polder Zevenberg. Hoek. De heer Bax opent de vergadering en dankt bijzonder den burgemeester van Zevenbergen voor dien activitieit en zet nader het doel uiteen waarna hij den heer dr. van Beek, rentmeester te Klundert verzoekt de leiding der bijeenkomst over te nemen hetgeen geschied. Na ampele besprekingen, waarbij het allen eens zijn dat het hoog noodig is dat voor dit gewest een commissie tot stand komt om met de militaire overheid schade gevallen te regelen, wordt besloten een kleine werk-commissie te neboemen. Aangewezen worden hierin: dr. v. Beek, voorzitter, G. Bax en J.J. v. Aken leden terwijl de heer Hoppenbrouwers, secretaris van het waterschap ‘De vier Polders’ te Klundert, hier tegenwoordig, als secretaris wordt aangewezen. De vergadering besloot o.m. om alle schadegevallen van inundatie en militaire verdedigingswerken, waarbij schade wordt geconstateerd, in de actie te betrekken; direct een onderhoud te vragen met militaire overheid; de werkzaamheden te bepalen tot het gebied onder Klundert, Willemstad, Fijnaart, Zevenbergen en Zwaluwe aldus voor West-Brabantsch deel; terwijl de volgende bijeenkomst wordt bepaald op 20 dec. a.s. n.m. 3 uur op het gemeentehuis te Zevenbergen, terwijl het bestaan en de werkzaamheid der commissie bekend zal worden gemaakt middels de pers.

Share
Freelance PHP Developer