januari, 2010

...now browsing by month

 

22 januari 1940

vrijdag, januari 22nd, 2010

Omstreeks 18.30 uur, ontvang ik het volgende telegram: mijn telegram van 14 dezer betreffende het niet verlaten gemeenten c.a. kan als vervallen worden beschouwd. Voor minister Frederiks.

Share

18 januari 1940

maandag, januari 18th, 2010

Aankondiging. Stafkwartier 18 jan. 1940. In een bespreking, die ik gisteren hier had met een tweetal heeren van het bureau ontruiming uit den Haag werd de behoefte gevoeld aan een bespreking van verschillende kwartier omtrent den afvoer van vee in het bijzijn van de burgemeesters der gemeenten, waaruit eventueel vee zal worden afgevoerd. In verband hiermede heb ik de eer u uit te noodigen tot een bijeenkomst alhier te houden op Donderdag 1 februari c.k. 14.30 uur.
Aan de burgemeesters van de gemeente Willemstad, H. en L. Zwaluwe, Klundert, Zevenbergen, Fijnaart w.g. de res. kolonel commandant Zuidfront Vg. H. o.l. de chef van den staf A.J.A. Pereira, bij bericht van 25-1-40 gewijzigd in 6 febr. 1940 in verband met installatie burgem. Klundert)

Share

17 januari 1940

zondag, januari 17th, 2010

Heden gaan aan alle gezinshoofden in de geheele gemeente, de biljetten per post uit, houdende algemeene aanwijzingen voor afvoer burgerbevolking; Biljet I.

Share

16 januari 1940

zaterdag, januari 16th, 2010

Heden heeft een bespreking plaats gehad met de drie dokters uit deze gemeente, op het gemeentehuis alhier, des n.m. 4 uur. Aangezien ik als burgemeester, deze bijeenkomst niet kon bijwonen -zie volgende mededeeling- is deze geleid door den heer Van Gool. Deze bijeenkomst hield slechts in, een bespreking over vervoer zieken bij evactuatie, als noodig was naar aanleiding van de bespreking te Raamsdonkveer dd. gisteren. De doktoren zullen een opgave doen van het aantal zieken, als gevraagd.

Heden heeft der bespreking als aangekondigd op 12 dezer, plaats gehad met de Commandant van het Zuid-Front te Oud-Beijerland. Met mij als burgemeester waren aanwezig de rentmeester van Klundert, dr. v. Beek, de heer Hoppenbrouwers en de heer Adr. Bax zijnde de commissie ingesteld in de vergadering van belanghebbenden dd. 5 dec. 1939 (aldaar omschreven). De commandant ongesteld zijnde werd vervangen door drie officieren. Nadat door dr. v. Beek de bedoeling enz. onzer commissie was uiteengezet en meerderen hun visie op deze zaak naar voren hadden gebdracht, werd ons medegedeeld, dat de minister van Defensie zéér binnen kort, streek commissies zou benoemen, uitsluitend belast met de schaderegelingen (adviezen aan den minister) door inundatie en werken van Defensie dat in deze commissies zeker één landbouwdeskundige zal zitten. Aangeraden werd ons met die commissie direct in verbinding te stellen, aangezien het zéér nuttig werd geoordeeld, dat aanvragen om schadevergoeding goed omschreven en desnoods met een schade-schatting door onze commissie, de in te stellen commissie door den minister van Defensie, bereiken. Aldus werd door onze commissie dan ook besloten.

Share

15 januari 1940

vrijdag, januari 15th, 2010

De op 12 dezer aangekondigde vergadering heeft heden te Raamsdonkveer plaats gehad. In verband met de instructie dd. gisteren (binnen de gemeente blijven burgemeester) heb ik den Heer van Gool, gem.-ontvanger, tevens met de administratie evacuatie enz. belast, naar de vergadering gezonden. Deze rapporteerde mij: dat met den heer Staal, com. afv. burgerbevolking, mede aanwezig was dr. Brandjes, geneeskundig inspecteur in N. Br., alsmede vertegenwoordigers der gemeenten Zevenbergen, Klundert, Willemstad, Zwaluwe (waarvan de burgemeester persoonlijk, alsmede de burgemeester van Almkerk). De bedoeling van deze bijeenkomst betreft, bespreking afvoer van zieken bij evacuatie. De com. verwacht van ieder een lijst, zulks binnen enkele dagen, van het aantal zieken in iedere gemeente verdeeld in chronische zieken en acute zieken. Deze lijst in 3-voud op te maken en aan com. inzenden. Voor transport zullen vrije verpleegsters worden toegewezen. Voor ziekenhuizen wordt afzonderlijk gezorgd. Dr. Brandjes meende dat 1 zieke per 1000 inwoners elders verzorgd zal moeten worden. Elke zieke, moet, als het maar iets kan, zelf gaan, zelfs patienten met koorts, moeten onder deze omstandigheden nog loopen. Chronische zieken moeten door de familie verzorgd worden bij vertrek. De vraag werd gesteld: wat moet er met zieken en gebrekkigen van groep A geschieden. Deze groep moet zoo klein mogelijk worden gehouden; alleen is deze groep noodig voor bescherming van eigendommen en het in stand houden van voornaamste diensten in de geevacueerde gemeente. De huisgenooten van groep A, moeten aangeraden worden spoedig mede te vertrekken; er wordt slechts éénmaal gelegenheid gegeven om weg te gaan, daarna niet meer. Eén dokter moet achter blijven. Ook zieken, met besmettelijke ziekte, gaan, als regel, met vertrekkende troepen mee. Zooals dus com. nu bekend is, moet geevacueerd worden van Zevenbergen 1500 naar Oudenbosch, 3600 naar Steenbergen en Kruisland, 400 naar Nieuw Vosmeer. Willemstad gedeeltelijk naar St.buiten, Zwaluwe naar Halsteren en Wouw, Klundert naar Dinteloord en Gastel. Opgaaf moet nog gedaan worden, welke gedeeltelijk achterblijft (en) met de zusters ware te bespreken of zij zelf een onderdak kunnen vinden in hun andere huizen elders.
Afvoer van vee zal a.s. vrijdag in Den Haag door Com. Afv. Burgers besproken worden. Speciaal wordt nog gewezen op het meenemen van ledige stroozakken door de bevolking. Verder verzoekt de com. dringend om nu alle maatregelen te nemen voor evacuatie, zulks om gereed te zijn; terstond alles afgedaan. Zorg gereed te zijn is de aansporing van den Com. A.B.

Share

14 januari 1940

donderdag, januari 14th, 2010

Heden om 18 uur, wordt mij door den directeur van het telegraafkanton te ‘s-Bosch, per telefoon, de mededeeling gedaan, dat, in verband met de hedenmorgen per radio bekend gemaakte mededeeling, dat geen periodieke verloven meer zullen worden verleend, geen aanplakking van daarvoor bestemde formulieren aan het gemeentehuis mogen plaats hebben; een en ander op last van den minister van defensie. Morgen zal afschrift van het telegram volgen.
Heden avond, om 9.30 uur ontvang ik het volgende telegram: ‘Geheim’ 14-1-40/21.22 uur Regeringstelegr.
Burgemeester dienen de eerstvolgende dagen en tot nader order in hun gemeenten aanwezig te zijn stop. Rijzen over genomen voorzorgsmaatregelen vragen, dan dienen zij in contact te treden met betrokken militairen commandant stop. worden van militaire zijde met betrekking tot lichtdooving wenschen geuit, dan moet daaraan worden voldaan stop. Minister van Binn. Zaken.

Share

12 januari 1940

dinsdag, januari 12th, 2010

Bovenstaande bespreking met commandant Zuid-Front te Oud-Beijerland is uitgesteld tot Dinsdag 16 jan. d.o.v.
Door de commissaris afvoer Burgerbevolking in ondergeteekende uitgenoodigd voor een vergadering ten gemeentehuize te Raamsdonkveer op maandag 15 jan. a.s. v.m. 11 uur ten einde het vraagstuk van den afvoer van thuis liggende zieken nader onder de oogen te zien. Tevens wordt verzocht indien een geneeskundige dienst in de gemeente bestaat, den betreffenden arts ter dezer vergadering uit te noodigen. Deze bespreking zal eveneens worden bijgewoond door den heer Bandjes Geneeskundig inspecteur voor Noord-Brabant en Zeeland.

Share

5 januari 1940

dinsdag, januari 5th, 2010

In verband met het besluit der vergadering dd. 5 dec. 1939, inzake maatregelen voor kostenvergoeding van schade bij inundatie of militaire werken, is heden de commissie, bestaande uit de heeren dr. v. Beek, rentmeester der domeinen, Hoppenbrouwers secretaris der commissie, de heer Adr. Bax Az. en ondergeteekende naar Oud-Beijerland gereisd ten einde met de commandant van het Zuid-front een en ander te bespreken. Ter elfder ure is bericht ontvangen dat de bespreking niet kon doorgaan aangezien de commandant ons niet ontvangen kon en is deze bespreking uitgesteld tot over één week.

Share
Freelance PHP Developer