februari, 2010

...now browsing by month

 

24 februari 1940

woensdag, februari 24th, 2010

Gedateerd 23 feb. 1940 ontving ik heden een schrijven van de kolonel Commandant Zuidfront vesting Holland een bevel ‘afvoer burgerbevolking’ met verzoek t.z.t indien noodig aan de hand der daarin verwerkte richtlijnen bevelen te geven. Dit schrijven, met bijlagen, is verzonden aan de burgemeesters van Zwaluwe, Klundert, Zevenbergen, Willemstad, Fijnaart, Numansdorp en Ooltgensplaat. De bijlage voor Zevenbergen geeft aan aantal aftevoeren persoonen 5500. Treinen 6, afvoerstation Zevenbergen, uitlaatstation Oudenbosch 3 treinen en Roosendaal 3 treinen. Vluchtoorden O. en N. Gastel 1000, Oudenbosch 2000, Roosendaal West 2500 te zamen 5500 persoonen. Ingeval geen treinen ter beschikking staan moet alles over de wegen waarbij dan de route is als volgt
1) voor O. en N. Gastel van Zevenb. Huizersdijk, Molendijk, Standdaarbuiten, Oudelandschedijk, Oudenbosch, Groeneweg, Kralingsweg,
2) Oud-Gastel. Voor Oudenbosch als onder 1 (voor O. en N. Gastel) tot Oudenbosch,
3) Voor Roozendaal als onder 2 tot Oudenbosch vervolgens over Esseldijk, klein Kalsdonk, Groot Kalsdonk, station Roosendaal West.

Voorts vermeld een bijlage 2, nog verschillende gegevens die, bij evacuatie, in acht zijn te nemen.

Share

21 februari 1940

zondag, februari 21st, 2010

Als antwoord op vorenstaand schrijven is door mij geantwoord.
1) een kaart is ontworpen, waarop den wijkverdeeling der gemeente is aangegeven;
2) de hoofd- en groepsgeleiders zijn aangewezen, terwijl de hoofdgeleiders door mij per circulaire nader zijn geinstrueerd;
3) van alle hoofdgeleiders is een oranje kaart (model I) aangelegd;
4) van alle groepen is aangelegd de gele kaart (model II);
5) alle gegevens op de gele kaarten zijn ingevuld. Hiertoe is door enkele ambtenaren een persoonlijk onderzoek bij de gezinnen ingesteld;
6) biljet (model I), houdende ‘algemeene aanwijzingen betreffende den afvoer der burgerbevolking’, is hun aan huis bezorgd;
7) de personen, behoorende tot de klasse A zijn in het bezit gesteld van een oranje-legitimatiekaart;
8) de personen behoorende tot de klasse B hebben een witte-kaart ontvangen;
9) de personen, niet tot de groepen behoorende genoemd sub 7 en 8, hebben een aanschrijving ontvangen, dat zij behooren tot klasse C.;
10) biljet II (waarschuwingsbevel) ligt voor onmiddelijke verzending gereed;
11) overleg met de geneesheeren is gepleegd ten aanzien van het vervoer der acute- en chronische zieken.

Ik verneem dat met het vorenstaande geheel is voldaan aan de aanschrijving van den minister van Binn. Zaken dd.9 nov. 1939 no. 24507.

Share

20 februari 1940

zaterdag, februari 20th, 2010

Van de kolonel van het stafkwartier, Zuid-Front, Vesting Holland, ontving ik een schrijven, houdende verzoek om mededeeling welke maatregelen terzake van den afvoer der burgerbevolking, in diens gezagsgebied, zijn uitgevoerd c.q. voorbereid.

Share

19 februari 1940

vrijdag, februari 19th, 2010

Op heden ontving ik bericht, dat het departement van Economische Zaken den heer A.J.M. v. Drimmelen heeft overgenomen als leider enz. bij afvoer van paarden en vee bij evacuatie.

Share

7 februari 1940

zondag, februari 7th, 2010

Als boven aangehaald hen ik heden een bespreking gehad met den heer A.J.M. v. Drimmelen, veearts alhier, wien ik een uiteenzetting gaf omtrent hetgeen te doen zal zijn bij eventueele evacuatie van paarden en vee en hem gevraagd of ik hem mocht opgeven aan Economische Zaken te Den Haag als verzorger van de afvoer van paarden en vee, waarop hij toestemmend antwoordde.

Share

6 februari 1940

zaterdag, februari 6th, 2010

De op 18 jan. l.l. aangekondigde bespreking heeft heden plaats gehad op het stafkwartier te Oud-Beijerland. De korte inhoud van het gesprokene en behandelde is de volgende: omtrent afvoer burgerbevolking zal getracht moeten worden het geheel af te voeren persoonen terug te brengen op totaal 5500 hetgeen zal kunnen geschieden door de uit elkaar wonende bevolking, buiten druk bebouwde kommen, te laten wonen, b.v. te Langeweg, Calishoek en dergelijke groepen. Hieromtrent zal, ter plaatse, door militaire overheid, overzicht plaats hebben. Omtrent afvoer van paarden en vee: Doordat hij deze bespreking tegenwoordig waren, afgevaardigden van het ministerie van Economische Zaken, o.m. Sr. staf met een kapitein en een ander burger, werd door sr. staf medegedeeld, dat de evacuatie van paarden en vee, geheel door Economische Zaken zal verzorgd worden. Alleen hebben de burgemeesters momenteel in deze niets anders te doen, dan aan het ‘bureau-ontruiming’ Lange Voorhout 3 te Den Haag, op te geven, de naam van een persoon ter plaatse, die geacht kan worden in staat te zijn de geheele afvoer te regelen zoowel in hoofd als in bijzaken.

Share

5 februari 1940

vrijdag, februari 5th, 2010

De commissaris afvoer burgerbevolking heeft verzuimd mij te convoceeren voor een vergadering te houden op heden te R’daal op gemeentehuis, waarom ik heden alsnog telefonisch ben opgeroepen. Mede waren op die vergadering aanwezig, vertegenwoordigers van gemeentebestuur uit Oudenbosch, Fijnaart, R’daal, Oud-Gastel. Doel der bespreking afvoer zieken enz. bij eventueele evacuatie en onderling overleg. Vast kwam te staan dat van Zevenbergen eventueel: 1000 menschen naar Oud-Gastel, 2500 menschen naar R’daal (over de spoorlijn richting Wouw), 2000 menschen naar Oudenbosch zullen moeten vertrekken. Omtrent de ruim 2000 inwoners is nog geen plaats bekend, waar dezen zullen kunnen worden ondergebracht. Door den heer Staal C.A.B. werd mij medegedeeld, dat alle zieken, gebrekkigen en ouden van dagen, uit deze gemeente, ondergebracht kunnen worden in inrichtingen te Oudenbosch, waaromtent ik mij zal hebben te verstaan met den burgemeester van Oudenbosch.
Opgemerkt werd, door den C.A.B. dat ook voor zieken enz. zooveel mogelijk het gezincontact moet behouden blijven.

Share
Freelance PHP Developer