maart, 2010

...now browsing by month

 

29 maart 1940

maandag, maart 29th, 2010

Heden ontving ik van kapitein Krugers de lastgeving om direct een hoeveelheid van 105.000 kgr. hooi te vorderen voor het leger en een lijst van landbouwers, zooals die bekendstaan hij de crisis-organisatie te Tilburg en in 1939 weiland hadden. Naar de grootte van ieders weilanden werd de hoeveelheid te leveren hooi bepaald. Alle aanzeggingen (lastgevingen) zijn nog heden bijn de landbouwers bezorgd, door politie en gemeentepersoneel aangezien op 30 maart reeds met de levering moet worden begonnen. Leverplaats aan de hooipers te Lage-Zwaluwe. De landbouwer P.J. Huijsmans alhier is door mij als schatter van het hooi aangewezen.

Heden ontving ik van de Luitenant generaal, adjunct in B.D. van H.M. de Koningin, commandant van het veldleger, J.J.G. baron van Voorst tot Voorst ter aanplakking op gemeenrtehuis enz. de algem. bekendmaking no.3 houdende de verordening van 5 artikelen luidende (verkort):

1e) binnen een afstand van 1000 meter gemeten van eenig punt gelegen in den omtrek van eenig verdedigingswerk is het verboden eenig landbouw, tuinbouw, boom- of struiukgewas te zaaien, te poten, te planten of te plaatsen welke het schootsveld uitzicht belemmeren of kunnen belemmeren.

2e) onder verdedegingswerk vallen forten, fortgrachten, wallen, loopgraven, borstweringen, opstellingen, voorgeschut en/of mitraileurs en voorschutters, kazzematten, schansen, versperringen, gedekte wegen, opstellingen voor zoeklichten, schuilplaatsen en schuilnissen, munitiebergplaatsen, werktuigen en waterkeeringen van innundatieen, stafkwartieren, commandoposten, verbindingsposten, telefoonposten, luisterposten, uitkijkposten, waarnemingsposten en militaire baraken, zoomede de hier genoemde werken in aanleg.

3e) overtreding enz. 4e met opsoring zijn belast enz. 5e Deze verordening treedt in werking onmiddelijk na hare afkondiging. Lasten en bevelen dat een ieder zich dienovereenkomstig gedragen.

Gegeven 22 maart 1940.

Share

28 maart 1940

zondag, maart 28th, 2010

Heden ontving ik sergeant Krinsen, tijdelijk te Moerdijk, die belast is met opmeting t.a.z. van de inundatie. Op mijn eerder aan hem gericht verzoek zal hij voor deze gemeente, in het inundatie gebied, nagaan welke woningen, bij voorloopige inundatie, kunnen blijven bewoond. Dat zijn die woningen, die hoog genoeg langs de dijken zijn gelegen en die bij inundatie niet onder water komen. De hoogste stand, bij inundatie, zal zijn 0,50m boven N.A.P. in Holl. Diep. De rijksweg te Zevenb. Hoek ligt 0.80m boven dit N.A.P. Hij zal trachten nog deze week zijn bevindingen aan mij te doen toekomen.

Share

19 maart 1940

vrijdag, maart 19th, 2010

Heden heeft de aangekondigde vergadering, omtrent bespreking vee-afvoer, plaats gehad te Zevenbergen op gemeentehuis, onder leiding van kapitein Pereira van Zuidfront vesting Holland met de burgemeesters van Zevenbergen, Klundert en vertegenwoordigers van de burgemeesters van Fijnaart en Zwaluwe. Mede tegenwoordig waren kapitein Bouwman en ir. Gerkes. In het kort kwamen de besprekingen hierop neer, dat voor Zevenbergen en andere plaatsen, waar de bevolking niet geevacueerd behoeft te worden, ook het vee niet geevacueerd zal worden. Voor Zevenbergen moet aangenomen worden dat bij vóór-inundatie alle menschen en vee uit dat gedeelte verwijderd moeten worden (Zevenbergen en Langeweg blijven zitten),; dat bij vroegere inundatie de menschen en hun vee ondergebracht mogen worden in eenig ander deel der gemeente; dat, bij evacuatie buiten inundatie, de veehouders niet verplicht worden hun vee te evacueeren. Voorlopig moet gerekend worden op de afvoer van bevloking in en buiten inundatiegebied, totaal 3000, naar de vluchtoorden, als nog nader zal aangegeven worden.

Heden ontving ik afschrift van een schrijven van de res. kolonel commandant Zuidfront, gericht aan den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, hetwelk luidt als volgt: ‘Ik moge de aandacht van uwe exellentie vragen voor het volgende. Op de laatstelijk vastgestelde staten betreffende afvoer van de burgerbevolking is voor de gemeente Zevenbergen vermeld de afvoer van ten hoogste 5500 persoonen. De burgemeester dier gemeente hjeeft zich terzake tot mij gewend met het verzoek dat aantal van 5500 te verhoogen, gelet op het aantal inwoners zijner gemeente van bijna 9000. Naar aanleiding van dat verzoek heb ik een en ander nagegaan en ben tot de overtuiging gekomen dat door de ligging van de plaats Zevenbergen ten opzichte van het bruggenhoofd Moerdijk een ontruiming mij niet direct noodzakelijk voorkomt. In verband met vorenstaande moge ik uwe execellentie voorstellen om voor de gemeente Zevenbergen het aantal af te voeren personen van 500 terug te brengen op 3000, en het aantal uitgetrokken treinen, alsmede wellicht de vluchtoorden dien overeenkomstig te doen wijzigen, w.g. A.J.A. Pereira.

Share

15 maart 1940

maandag, maart 15th, 2010

Heden morgen heb ik een bespreking gehad met kapiteins Pereira en Maasland, op last van den Commandant van het Zuidfront inzake evacuatie en wel ten gemeentehuize om 10 uur v.m. Het betreft voornamelijk oplossing van het verschil in het aantal personen in deze gemeente, die geevacueerd moeten worden, dat is voorhands de geheele bevolking, behalve dan de A- en B-klasse en het aantal opgegeven door den C.A.B. zijnde een getal van 5500. Voor ongeveer 2000 inwoners is tot heden geen vluchtoord aangewezen. De kapitein zeide dat Langeweg nioet geevacueerd behoeft te worden. Wel geheel Zevenb. Hoek met omgeving van station Lage Zwaluwe en Calishoek tot het Zwart Schaap (Achterdijk) alzoo het inundatiegebied en overig deel van Zevenb. Hoek, aangezien dit terrein wel in de vuurlinie zal liggen, zoogoed als geheel Lage Zwaluwe. Voor de kom van Zevenbergen bestaat geen gevaar; alleen het station en omgeving (straal 200 meter) kan gevaar loopen vanuit de lucht. Hij zal de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht voorstellen de kom van Zevenbergen en omgeving niet te evacueeren waaromtrent wellicht binnen 14 dagen een beslissing zal vallen. Intusschen kan het administratief werk op vorenstaande reeds worden ingericht.

Heden ontving ik bericht van den commandant van het Zuidfront, dat op dinsdag 19 maart een bespreking zal plaatshebben met vetregenwoordigers van het Bureau Ontruiming van het departement van Economische Zaken over afvoer van vee, waartoe mede zijn uitgenoodigd de burgemeesters van Fijnaart, Hooge en L-Zwaluwe en Klundert. Door mij is verzocht die bespreking, in plaats van op het stafkwartier te Oud-Beijerland te houden te Zevenbergen. Nader bericht zal volgen.

Share

13 maart 1940

zaterdag, maart 13th, 2010

Heden heeft opgemelde vergadering plaatsgehad waarbij, behalve ondergeteekende met de ambtenaar ter secretarie v. Gool, tegenwoordig waren de burgemeesters van Roosendaal, Willemstad, Fijnaart, Dinteloord, Oudenbosch, Wouw en vertegenwoordigers van Zwaluwe, Oud- en Nieuw-Gastel en Klundert. De de heer Staal (C.A.B.) bespreekt de publicatie omtrent evacuatie bevolking, in de pers. Aangezien die niet volledig waren zullen die alsnog, als opgesteld, worden toegezonden. Meerdere aanwezigen spreken hun misgenoegen uit opmtrent de slechte regelingen alsmede de afwijkingen die er zijn tusschen de Commandant van het Zuidfront en de C.A.B. Zoo is voor Zevenb. nog steeds niet geregeld hoeveel personen er juist moeten evacueeren; dit maakt een verschil van ca. 2000 personen tusschen het getal van de C.A.B. en het stafkwartier Zuidfront. Voor beddenzakken -ongevuld- zal door de regeering direct gezorgd worden en deze zullen worden opgeslagen worden in één gemeente of in alle gemeenten die vluchtoorden zijn en welk tot een hoeveelheid van 45% van de te ontvangen burgers.
Voorts wordt of is overleg gepleegd met de P.T.T. welke zal zorgen dat voldoende contanten aanwezig zijn om op de spaarbankboekjes, bij evactuatie, gelden terug te betalen. Verder zal alsnog overleg gepleegd worden tusschen evacueerende gemeenten en ontvangende idem, omtrent asociale gezinnen en hun plaatsing.
De voedselcom. v. Haaren kan ieder gerust stellen nopende voedselvoorziening na evacuatie; er is in deze streek graan enz. genoeg aanwezoh. Voor gist om brood te bakken, zal worden gezorgd. Ook rijst en suiker zijn voldoende voorradig evenals vetten. Groote voorraden graan, thans hier en daar opgeslagen, zullen bij vijandelijke inval, direct gedistribueerd worden onder de boeren, terwijl het graan toch rijkseigendom blijft.

Share

9 maart 1940

dinsdag, maart 9th, 2010

Heden ontving ik een uitnoodiging tot een bespreking van den com. afv. burgerb. om met hem en den voedsel-commissaris voor N.Br. op woensdag 13 maart a.s. den v.m. om 10.30 uur op gemeentehuis te R’daal, over te nemen maatregelen ten aanzien van de bevolking der te evacueeren gemeenten en der vluchtoorden.

Share

7 maart 1940

zondag, maart 7th, 2010

Heden van de Res. Kolonel Zuidfront vesting Holland ontvangen een spoorwegvervoerregeling met betrekking afvoer burgerbevolking dezer gemeente, geldende op den dag van afvoer. Deze geeft aan treinnummer van 6 treinen, vetrekuren 9 uur naar Roosendaal aankomst aldaar 9.22 te 12 uur naar Roosendaal aankomst aldaar 12.22, te 15 uur naar Roosendaal aankomst aldaar 15.22, te 18 uur naar Oudenbosch aankomst aldaar 18.12 te 21 uur naar Oudenbosch aankomst aldaar 21.12 en om 0.00 uur naar Oudenbosch aankomst aldaar 0.12 uur. Per trein 1000 personen. De inlading voor elken trein moet 2 a 3 uur tevoren aanvangen.

Share

6 maart 1940

zaterdag, maart 6th, 2010

Op de eerder geconvoceerde vergadering voor een bespreking afvoer van vee te houden te Breda in Hotel de beurs op 6 maart is voor deze gemeente, wegens ziekte van den burgemeester, tegenwoordig geweest, de ambtenaar ter sercatrie v. Gool en de heer v. Drimmelen, leider veeafvoer. Voorzitter was kapitein Bouwman, mede aanwezig ir. Gerkes. Als laadstation voor paarden en vee zijn aangewezen Drimmelen, Moerdijk, Dintelsas, Willemstad en L. Zwaluwe. Hooge Zwaluwe en Drimmelen laden te Drimmelen en Lage Zwaluwe, Lage Zwaluwe laden te Lage Zwaluwe, Zevenbergen en Klundert laden te Moerdijk, Willemstad laden te Willemstad, Fijnaart en Dinteloord laten te Dinteloord. Afvoer Zwaluwe 2697 koeien en 300 paarden, afvoer Klundert 2114 koeien en 600 paarden, afvoer Zevenbergen 3173 koeien en 925 paarden, afvoer Fijnaart 1711 koeien en 725 paarden, Willemstad 1189 koeien en 275 paarden. Vee enz. van Klundert en Zevenbergen gaat naar Numansdrop. Schepen worden binnen enkele dagen ter plaatse gebracht. Vee wordt na evacuatie rijkseigendome en wordt op den dag van afvoer gemerkt. De schatting heeft plaats per veestapel, niet per stuk. Besmet vee moet ter plaatse worden doodgeschoten en dan verbrand of begraven worden, Stieren boven 1 jaar mogen niet mee en moeten ter plaatse als slachtvee ondergebracht worden. Stamboekvee zal getracht worden te behouden voor de toekomst. Hengsten zullen getracht worden mede te nemen.
Organisatie: 1 algemeen leider, van Drimmelen. Daarnaast 1 hulp per 1000 stuks. zg buurtleider, op iedere 10 koeien 1 verzorger, op iedere 4 paarden 1 verzorger, op elke 10 boerderijen 1 groepsleider. De geheele organisatie opgeven aan bureau ontruiming, Lange Voorstraat 3 Den Haag, telefoon W.W.W. (3x W). Deze organisatie wordt verwacht binnen 14 dagen in orde te zijn. Zoodra opgaven binnen zijn, komt ir. Gerkes persoonlijk nadere bespreking houden.
Bij elke haven moet nog een havenmeester worden aangesteld enz.

Share

5 maart 1940

vrijdag, maart 5th, 2010

Op mijn brief dd. 1 dezer (hierin niet vermeld) houdende de vraag waar de overige ruim 2000 personen, die door mij zijn geregistreerd te moeten evacueeren, moeten blijven, ontvang ik heden bericht dat de commandant een plattegrond van geheel de gemeente verlangt en hoe de bevolking daarop is verspreid, terwijl op mijn vraag t.a.z. aan voorlichting aan Hoofd- en Groepsgeleiden, geen bezwaren bestaan.

Share
Freelance PHP Developer