maart 29th, 2010

...now browsing by day

 

29 maart 1940

maandag, maart 29th, 2010

Heden ontving ik van kapitein Krugers de lastgeving om direct een hoeveelheid van 105.000 kgr. hooi te vorderen voor het leger en een lijst van landbouwers, zooals die bekendstaan hij de crisis-organisatie te Tilburg en in 1939 weiland hadden. Naar de grootte van ieders weilanden werd de hoeveelheid te leveren hooi bepaald. Alle aanzeggingen (lastgevingen) zijn nog heden bijn de landbouwers bezorgd, door politie en gemeentepersoneel aangezien op 30 maart reeds met de levering moet worden begonnen. Leverplaats aan de hooipers te Lage-Zwaluwe. De landbouwer P.J. Huijsmans alhier is door mij als schatter van het hooi aangewezen.

Heden ontving ik van de Luitenant generaal, adjunct in B.D. van H.M. de Koningin, commandant van het veldleger, J.J.G. baron van Voorst tot Voorst ter aanplakking op gemeenrtehuis enz. de algem. bekendmaking no.3 houdende de verordening van 5 artikelen luidende (verkort):

1e) binnen een afstand van 1000 meter gemeten van eenig punt gelegen in den omtrek van eenig verdedigingswerk is het verboden eenig landbouw, tuinbouw, boom- of struiukgewas te zaaien, te poten, te planten of te plaatsen welke het schootsveld uitzicht belemmeren of kunnen belemmeren.

2e) onder verdedegingswerk vallen forten, fortgrachten, wallen, loopgraven, borstweringen, opstellingen, voorgeschut en/of mitraileurs en voorschutters, kazzematten, schansen, versperringen, gedekte wegen, opstellingen voor zoeklichten, schuilplaatsen en schuilnissen, munitiebergplaatsen, werktuigen en waterkeeringen van innundatieen, stafkwartieren, commandoposten, verbindingsposten, telefoonposten, luisterposten, uitkijkposten, waarnemingsposten en militaire baraken, zoomede de hier genoemde werken in aanleg.

3e) overtreding enz. 4e met opsoring zijn belast enz. 5e Deze verordening treedt in werking onmiddelijk na hare afkondiging. Lasten en bevelen dat een ieder zich dienovereenkomstig gedragen.

Gegeven 22 maart 1940.

Share
Freelance PHP Developer