april, 2010

...now browsing by month

 

30 april 1940

vrijdag, april 30th, 2010

Op heden bereikte mij de circulaire van de commandant van het III Legerkorps, Stafkwartier, houdende bekendmaking, dat ten aanzien van vergaderingen en bijeenkosten van van vreemdeling, door hun is bepaald: Ter vergadering mogen geen redevoeringen worden gehouden welke:
a. de in- of uitwendige politiek der Ned. Regeering of de politieke gezindheid van het Ned. Volk betreffen;
b. scherpe critiek oefenen op vreemde mogendheden;
c. aansporingen bevatten ten nadeel van vreemde mogendheden. Voorts dat tot alle vergaderingen miliitairen en politie toegang moeten hebben en tot vergadering slecht worden toegelaten, leden der vereeniging op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap terwijl redevoeringen op eerste aanzegging der politie of militairen moet worden gestaakt.

Share

29 april 1940

donderdag, april 29th, 2010

Heden bereikte mij de circulaire van het Bureau Ontruiming (Rijksbureau voedsel voorziening in Oorlogstijd) Lange Voorhout 3 den Haag houdende de bepalingen dat door mij aan veehouders, die door inundatiën zijn gedwongen hun vee op te stallen of elders te weiden, vergoeding kan worden gegeven, zijnde per week en per hectare weiland F 5,25. Voor de uitbetaling ontving ik een 150 taql cheques om die op naam te stellen waarna dezelve bij eenige boerenleenbank, naar keuze kunnen worden verzilverd. Reeds dadelijk komen voor deze v ergoeding enkele weidegebruikers in aanmerking en worden door mij aanvraag formulieren ontworpen en uitgereikt.

Heden gewerd mij een schrijven van de kapitein, belast met de hooiverordering ir. J.T.L. Krugers, houdende het verzoek de gelden aan landbouwers voor gevorderd hooi te doen uitbetalen. Dit schrijven is vergezeld van de lijst van leveranciers, vermeldende het kwantum geleverd hooi, de prijs en de som. Het betreft 69 leveranciers, die totaal hebben geleverd 60.205 kgr. hooi, eenheidsprijs varieerende tusschen f 48 en f 53; deze laatste prijs voor hieerne (?) hooi. Het totaal bedrag is F 2.966.59

Van de Gen. majoor, commandant III legerkorps ontving ik, ter uitvoering van artikel 25 en 26 der Oorlogswet een schrijven houdende bepalingen ten aanzien van het aanvragen van vergunningen tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van openbaar vergadering, openbare bijeenkomst of optochten. Hierbij wordt de burgemeester, onder door hem gestelde voorwaarden, gemachtigd die vergunningen te verleenen. Indien aan de voorwaarden is voldaan, wordt geacht de vergunning door den burgemeester verleend, door hem verleend te zijn.

Share

25 april 1940

zondag, april 25th, 2010

Heden ontvingen mij van het Stafkwartier van het IIIe legerkorps de algemeene bekendmaking no. 3 houdende een verordening ingevolge de Oorlogswet (Wet van 23 mei 1899 Stb. no. 128) welke verordening heden ter plaatse in de gemeente is aangeplakt en waarbij het verboden is, het houden van openbare vergaderingen, openbare bijeenkomsten en optochjten, hetzij in de open lucht of in gebouwen enz. tenzij vergunning van de commandant van het III legerkorps. Voorts vermeldt de verordening de wijze van aanvragen, ontheffing enz. Zij treedt onmiddelijk in werking.

Als voor bereikte ons de Algemeene Bekendmaking no. 4 van dezelfde Commandant IIIe legerkorps houdende de verordening waarbij het verboden is in het openbaar of op zichtbare plaatsen, geschriften of teekeningen aan te plakken die schadelijk kunnen zijn in eenig opzicht voor militaire doeleinden, in het algemeen. Ook deze treedt heden in werking.

Heden ontving ik den heer Gerkes, van het Bureau voor ontruiming van paarden en vee, die mij mededeelde, dat, indien landbouwers, wegens inundatie, hun weiland niet kunnen beweiden, zij hun vee voorloopig op stal kunnen houden, en daarvoor een vergoeding kunnen bekomen van 5,25 per week en per hectare. Zij moeten zich daartoe bevoegen bij den burgemeester.

Share

23 april 1940

vrijdag, april 23rd, 2010

Heden ontving ik de mededeeling van den commandant IIIe legerkorps sectie I-4, gedateerd 20 april 1940, no. 1398 G. houdende mededeeling dat deze in gemeente het militair gezag door den commandant in het veldl. eo door ondergeteekende wordt uitgeoefend. Waar in de oorlogswet wordt gesproken over militair gezag moet daaronder in deze gemeente worden verstaan den C.V. c.q. den commandant van het IIIe legerkorps. Nog wordt daarin gezegd, dat het de bedoeling is dat, ondanks de afkondiging van den Staat van Beleg de gewonen bestuursorganen van Provincie en Gemeente zooveel mogelijk normaal blijven functioneeren. Indien er, in deze gemeente bijzondere omstandigheden of toestanden voordoen, dan wordt bericht verzocht. Voorts vraagt hij of onder alle omstandigheden volledig op het gemeentepersoneel, van politie en andere ambtenaren kan worden vertrouwd. Vervolgens vraagt hij bericht betreffende de bewaking der gebouwen van provinciale en gemeentelijke diensten, daar die uiteraard zoo doeltreffend mogelijk moet zijn. De Generaal-Majoor Commandant IIIe legerkorps A.A. van Nijnatten.

Heden voorn. om 9.30 uur werd in het gemeentehuis een vergadering gehouden van de z.g. schadecommissie, voorz. dr. K. v. Beek, rentmeester te Klundert. Op deze vergadering waren ongeveer 50 personen, waaronder meerdere burgemeesters en voornamen van landbouw-organisaties tegenwoordig. Uiteengezet is hoe, met de militaire schade-commissie samengewerkt wordt om alle schade door inundatie enz. zoo goed mogelijk te regelen. De formulieren, voor opgave van landerijen enz. zijn er reeds uit, terwijl de formulieren voor opgave van geschatte schaden en verzoeken om voorschotten op geleden schade, gereed zijn. De vergadering duurde tot 1 uur n.m.

Om 16.50 uur ontving ik het volgende telegram. Uitkijk-luisterdienst, radio-luisterdienst en commandoposten luchtbescherming tot nader order niet meer bezetten Stop Minister Bin. Zaken v. Boeijen.

Heden, om 16.50 uur ontving ik het volgende telegram: Burgemeesters kunnen overdag beperkte bewegingsvrijheid nemen. Stop. Des nachts zooveel mogelijk in de gemeente blijven. Stop. Minister Bin. Zaken.

Share

22 april 1940

donderdag, april 22nd, 2010

Op mijn verzoek, eerder gericht aan den Commandant van het Zuidfront Vesting Holland inzake het zaaien enz. binnen een afstand van 1000 meter van eenig verdedigingswerk bericht mij heden, per telefoon luitenant Asman, namens het stafkwartier groep Kil, dat voorlopig de landbouwers kunnen doorgaan met zaaien rond verdedegingswerken van allerlei granen. Schriftelijke bevestiging volgt maar kan nog wel eenigen tijd wegblijven. (zie aantekening 12 april 1940)

Share

19 april 1940

maandag, april 19th, 2010

Heden morgen vervoegde zich bij mij, nadat hij dienaangaande gisteren per telefoon zijn bezoek aankondigde en mij verzicht de heeren dr. v. Beek en A. Bax te verzoeken aanwezig te willen zijn de majoor Goseling met kapt. Klomp, kapt. v Bevervoiorde, luitenant de Brouwer en een andere luitenant (?) om de in deze gemeente en andere gemeenten, waar inundatiegebied aanwezig is, te bezichtigen en een algemeene inventarisatie voor te bereiden. Na ampele bespreking van 9 tot 10 uur v.m. hebben voornoemde militairen zich in troepjes gesplitst en zijn werkzaam geweest als bedoeld. De schade-commissie onder majoor Goseling moet den minister van Defensie op korten termijn inlichten omtrent het inundatieterrein en al wat daaruit verwijderd kan worden, alsmede de bebouwde grondoppervlakte gewassen enz. om 2 uur waren genoemde heeren met mij wederom op gemeentehuis, om te beraadslagen. Besloten is een formulier te laten drukken waarop de noodige vragen voorkomen, dit middels ons aan de polderbesturen uit te reiken en op te halen, om binnen enkele dagen de noodige gegevens bijeen te hebben, vóór eventueele geheele inundatie, als de tijd dit nog toelaat.

Heden om 5.40 uur n.m. ontving ik het volgende telegram: Bij kon. besluit is uw gemeente met ingang van heden in staat van beleg verklaard. Stop. Raadpleeg U V.B. artikel 38 2e lid en art. 41 1e lid Stop. Defensieminister.

Nog heden worden de biljetten, afkondiging staat van beleg, aangeplakt en per advertentie de kennisgeving aan Dagbl. van N.Br. en Zeeland te Breda opgegeven.

Share

15 april 1940

donderdag, april 15th, 2010

Bij Kon. Besluit van 13 april 1940 zijn met ingang van dien datum de volgende gebieden in staat van beleg verklaard: (zie aantekening 1 nov., 1939) De provincien enz. De provinice Noordbrabant, met uitzondering van Boxtel, Dinteloord en Prinsland, Dongen, Drunen, Eindhoven, Esch, Fijnaart e.a. Geertruidenberg, Geffen, Gelderop, ‘s-Gravenmoer, Haaren, Heesch, Helvoirt, Liempde, Lithoyen, Loon op Zand, Nieuw-Vossemeer, Nuland, Oosterhout, Oss, Oudenbosch, Oud en Nieuw-Gastel, Ooyen, Teefelen, Raamsdonk, Rosmalen, St. Michiels-Gestel, St. Oedenrode, Sprang-Capelle, Standdaarbuiten, Steenbergen en Kruisland, Stiphout, Terheijden, Udenhout, Vlijmen, Vught, Waalwijk, Waspik en Zevenbergen.

Share

13 april 1940

dinsdag, april 13th, 2010

Heden ontvang ik, van het bureau afvoer burgerbevolking te Den Haag, de kennisgeving houdende, dat 3000 inwoners dezer gemeente geevacueerd zullen worden met bestemming 2000 naar Oudenbosch en 1000 naar Oud- en Nieuw Gastel en daartoe 3 treinen zullen gebruikt worden van Zevenbergen naar Oudenbosch no. B 407-409 en 410. Tevens wordt mij verzocht met genoemde gemeente besturen in deze overleg te plegen.

Heden ontvang ik van den Commissaris der Koningin in Noord-Brabant een kabinet schrijven dd.11 april 1940 Ag. no.425 die herinnert aan een schrijven van den minister van Defensie dd.25 sept. 1939, IIe afd. V. no.158 en schrijft: Blijkens laatstgenoemde circulaire wordt de intrekking van verloven (militaire) door de radio omgeroepen. De omstandigheid, dat het in die circulaire bedoeld telegram niet is ontvangen, mag voor de burgemeester geen aanleiding zijn te veronderstellen, dat de in mijn aanschrijven van 8 maart 1940, Ag no. 276 kabinet (bedoelde aanschrijving zegt dat bij intrekking van verloven automatisch de order in werking treedt dat de burgemeesters en de gemeente-ambtenaren dan binnen hun gemeente behooren te blijven, welke circulaire ik door alle ambtenaren voor gezien heb laten tekenen) bedoelde toestand nog niet is ingetreden. Ik moge er daarom wellicht ten overvloede, op wijzen dat de burgemeesters op hun standplaats dienen te blijven totdat de door de regeering getrffen maatregelen ten aanzien van de intrekking van verloven zullen zijn opgeheven. De com. der Koningin, A. v. Rijckevorsel.

Share

12 april 1940

maandag, april 12th, 2010

In de op 11 dezer aangekondigde vergadering, waartoe meerdewre burgemeesters van gemeenten in West-Brabant zijn opgeroepen, deed de heer Staal C.A.B. te Eindhoven, mededeeling dat o.a. voor de gemeente Zevenbergen thans definitief is bepaald dat slechts 3000 personen-inwoners zullen geevacueerd moeten worden en dat die te evacueren 3000 zullen ondergebracht worden: 2000 in Oudenbosch en 1000 in Oud- en Nieuw-Gastel. Waar ik verder, aan w.n. kolonel v/h stafkwartier Zuidfront Vesting Holland het voorgesteld, deze 3000 gemeentenaren onder te brengen in het niet te evacueeren deel dezer gemeente, zijnde Zevenbergen (kom) en buitenwijken en Langeweg en drie Hoefijzers (-dwarsdijk) raadde hij mij aan te trachten daarin mijn voorstel ingang te doen vinden bij het centr. bureau afvoer burgerbevolking, Jan v. Nassaustraat te Den Haag. Direct is door mij daartoe het noodige verricht.

Tijdens de heden te R’daal belegde vergadering, vergadert de ingestelde schade-commissie, zulks naar aanleiding van de gehouden bespreking op het stafkwartier te Oud-Beijerland (zie aantekening dd.8 dezer. Deze vergadering op het gemeentehuis te Zevenbergen, welke om 10 uur aanvangt en druk is bezocht, heb ik nog gelegenheid, voor ik ter vergadering naar R’daal afreis, de mededeling te doen welke ik gisteravond van meergenoemd stafkwartier heb uitgelokt n.m. dat de verordening bij bekendmaking door het militair gezag no. 3 dd. 22 maart, waar gezegd wordt, dat binnen 1000 meter van eenig defensiewerk, geen landbouw en andere gewassen mogen groeien die het schootsveld belemmeren (zie aanteekening 29 maart 1940) dit bedoelt en zoo moet worden verstaan, dat de eerste 300 meter van bedoelde defensiewerken, slechts als grasveld mogen worden gebruikt en de resterende 700 slechts mogen bezaaid worden met veldgewassen die niet hooger groeien dan 30 centimeter. Deze belangrijke mededeeling was voor ieder nieuw en zal zéér ingerijpend zijn. De vergadering heeft zich hiermede -zooals ik nadien vernam- ernstig bezig gehouden. Getracht zal worden enkele deskundigen de schade te doen beoordeelen.

Share

11 april 1940

zondag, april 11th, 2010

Heden P. Huijsman alhier gelast 250 kgr. schoon tarwestroo in wagon no.24798 te leveren voor den prijs van F 21.50 per 1000 kgr.

Heden omtrent 14.30 uur (heb ik het Bureau afvoer burgerbevolking te ‘s-Gravenhage geinformeerd omtrent het aantal af te voeren personen in deze gemeente bij evactuatie. Bedoeld deelt mij thans mede, dat de opperbevelhebber voor Land- en Zeemacht, omtrent Zevenbergen heeft besloten in totaal 3000 menschen te evacueeren, indien noodig.

14.30 uur. Ontving het volgende telegram: u wordt beleefd maar dringend uitgenoodigd morgen 12 april voormiddag 11 uur ten gemeentehuize Roosendaal aanwezig te zijn. Bespreking wijziging evacuatieplan. Staal. Com. afv. burgerbevolking NBr.

Share
Freelance PHP Developer