april 13th, 2010

...now browsing by day

 

13 april 1940

dinsdag, april 13th, 2010

Heden ontvang ik, van het bureau afvoer burgerbevolking te Den Haag, de kennisgeving houdende, dat 3000 inwoners dezer gemeente geevacueerd zullen worden met bestemming 2000 naar Oudenbosch en 1000 naar Oud- en Nieuw Gastel en daartoe 3 treinen zullen gebruikt worden van Zevenbergen naar Oudenbosch no. B 407-409 en 410. Tevens wordt mij verzocht met genoemde gemeente besturen in deze overleg te plegen.

Heden ontvang ik van den Commissaris der Koningin in Noord-Brabant een kabinet schrijven dd.11 april 1940 Ag. no.425 die herinnert aan een schrijven van den minister van Defensie dd.25 sept. 1939, IIe afd. V. no.158 en schrijft: Blijkens laatstgenoemde circulaire wordt de intrekking van verloven (militaire) door de radio omgeroepen. De omstandigheid, dat het in die circulaire bedoeld telegram niet is ontvangen, mag voor de burgemeester geen aanleiding zijn te veronderstellen, dat de in mijn aanschrijven van 8 maart 1940, Ag no. 276 kabinet (bedoelde aanschrijving zegt dat bij intrekking van verloven automatisch de order in werking treedt dat de burgemeesters en de gemeente-ambtenaren dan binnen hun gemeente behooren te blijven, welke circulaire ik door alle ambtenaren voor gezien heb laten tekenen) bedoelde toestand nog niet is ingetreden. Ik moge er daarom wellicht ten overvloede, op wijzen dat de burgemeesters op hun standplaats dienen te blijven totdat de door de regeering getrffen maatregelen ten aanzien van de intrekking van verloven zullen zijn opgeheven. De com. der Koningin, A. v. Rijckevorsel.

Share
Freelance PHP Developer