april 19th, 2010

...now browsing by day

 

19 april 1940

maandag, april 19th, 2010

Heden morgen vervoegde zich bij mij, nadat hij dienaangaande gisteren per telefoon zijn bezoek aankondigde en mij verzicht de heeren dr. v. Beek en A. Bax te verzoeken aanwezig te willen zijn de majoor Goseling met kapt. Klomp, kapt. v Bevervoiorde, luitenant de Brouwer en een andere luitenant (?) om de in deze gemeente en andere gemeenten, waar inundatiegebied aanwezig is, te bezichtigen en een algemeene inventarisatie voor te bereiden. Na ampele bespreking van 9 tot 10 uur v.m. hebben voornoemde militairen zich in troepjes gesplitst en zijn werkzaam geweest als bedoeld. De schade-commissie onder majoor Goseling moet den minister van Defensie op korten termijn inlichten omtrent het inundatieterrein en al wat daaruit verwijderd kan worden, alsmede de bebouwde grondoppervlakte gewassen enz. om 2 uur waren genoemde heeren met mij wederom op gemeentehuis, om te beraadslagen. Besloten is een formulier te laten drukken waarop de noodige vragen voorkomen, dit middels ons aan de polderbesturen uit te reiken en op te halen, om binnen enkele dagen de noodige gegevens bijeen te hebben, vóór eventueele geheele inundatie, als de tijd dit nog toelaat.

Heden om 5.40 uur n.m. ontving ik het volgende telegram: Bij kon. besluit is uw gemeente met ingang van heden in staat van beleg verklaard. Stop. Raadpleeg U V.B. artikel 38 2e lid en art. 41 1e lid Stop. Defensieminister.

Nog heden worden de biljetten, afkondiging staat van beleg, aangeplakt en per advertentie de kennisgeving aan Dagbl. van N.Br. en Zeeland te Breda opgegeven.

Share
Freelance PHP Developer