april 25th, 2010

...now browsing by day

 

25 april 1940

zondag, april 25th, 2010

Heden ontvingen mij van het Stafkwartier van het IIIe legerkorps de algemeene bekendmaking no. 3 houdende een verordening ingevolge de Oorlogswet (Wet van 23 mei 1899 Stb. no. 128) welke verordening heden ter plaatse in de gemeente is aangeplakt en waarbij het verboden is, het houden van openbare vergaderingen, openbare bijeenkomsten en optochjten, hetzij in de open lucht of in gebouwen enz. tenzij vergunning van de commandant van het III legerkorps. Voorts vermeldt de verordening de wijze van aanvragen, ontheffing enz. Zij treedt onmiddelijk in werking.

Als voor bereikte ons de Algemeene Bekendmaking no. 4 van dezelfde Commandant IIIe legerkorps houdende de verordening waarbij het verboden is in het openbaar of op zichtbare plaatsen, geschriften of teekeningen aan te plakken die schadelijk kunnen zijn in eenig opzicht voor militaire doeleinden, in het algemeen. Ook deze treedt heden in werking.

Heden ontving ik den heer Gerkes, van het Bureau voor ontruiming van paarden en vee, die mij mededeelde, dat, indien landbouwers, wegens inundatie, hun weiland niet kunnen beweiden, zij hun vee voorloopig op stal kunnen houden, en daarvoor een vergoeding kunnen bekomen van 5,25 per week en per hectare. Zij moeten zich daartoe bevoegen bij den burgemeester.

Share
Freelance PHP Developer