april 29th, 2010

...now browsing by day

 

29 april 1940

donderdag, april 29th, 2010

Heden bereikte mij de circulaire van het Bureau Ontruiming (Rijksbureau voedsel voorziening in Oorlogstijd) Lange Voorhout 3 den Haag houdende de bepalingen dat door mij aan veehouders, die door inundatiën zijn gedwongen hun vee op te stallen of elders te weiden, vergoeding kan worden gegeven, zijnde per week en per hectare weiland F 5,25. Voor de uitbetaling ontving ik een 150 taql cheques om die op naam te stellen waarna dezelve bij eenige boerenleenbank, naar keuze kunnen worden verzilverd. Reeds dadelijk komen voor deze v ergoeding enkele weidegebruikers in aanmerking en worden door mij aanvraag formulieren ontworpen en uitgereikt.

Heden gewerd mij een schrijven van de kapitein, belast met de hooiverordering ir. J.T.L. Krugers, houdende het verzoek de gelden aan landbouwers voor gevorderd hooi te doen uitbetalen. Dit schrijven is vergezeld van de lijst van leveranciers, vermeldende het kwantum geleverd hooi, de prijs en de som. Het betreft 69 leveranciers, die totaal hebben geleverd 60.205 kgr. hooi, eenheidsprijs varieerende tusschen f 48 en f 53; deze laatste prijs voor hieerne (?) hooi. Het totaal bedrag is F 2.966.59

Van de Gen. majoor, commandant III legerkorps ontving ik, ter uitvoering van artikel 25 en 26 der Oorlogswet een schrijven houdende bepalingen ten aanzien van het aanvragen van vergunningen tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van openbaar vergadering, openbare bijeenkomst of optochten. Hierbij wordt de burgemeester, onder door hem gestelde voorwaarden, gemachtigd die vergunningen te verleenen. Indien aan de voorwaarden is voldaan, wordt geacht de vergunning door den burgemeester verleend, door hem verleend te zijn.

Share
Freelance PHP Developer