mei, 2010

...now browsing by month

 

31 mei 1940

maandag, mei 31st, 2010

Ook de af voorbije nacht was zeer rustig. Ben er in geslaagd de wagenmaker Roovers die wiens zaak is afgebrand te plaatsen in de oude wagenmakerij van Herman Nelemans alhier. Heden gaf ik opdracht aan alle leiders van onderdeelen of op maandag 3 juni opgave te doen van de materialen voorraad van allerlei aard die nog over zijn van de vóór de ramp aanwezig zijnde materialen.

Heden ontvang ik bericht van den heer v. Malland, directeur der Coop suikerf. te Dinteloord, die mij mededeelt dat hij op mijn hulproep in de courant, direct een inzameling heeft laten doen ter plaatse en mij vraagt waar hij de goederen en geld -vele wagens goederen en ca. F 500,- – kan bezorgen. Ik gaf hem het adres K.J.V. huis en pastorie alhier en heb hem hartelijk bedankt namens ingezetenen.

De ramp te Willemstad, waar omtrent ik gisteren avond aanteekening maakte is wel verschrikkelijk geweest. Voor zoover ik heden van de dokters alhier vernam zijn meerdere schepen, met Be;gische krijgsgevangenen, Willemstad gisterenavond gepasseerd.
Zij voeren te zamen. Het derde schip kreeg een zeemijn in het midden van het schip. De mijn exploideerde en brak het schip in tweeën, waardoor direct ca. 300 man de diepte ingingen. Het voorschip steekt boven water. De menschen daarop zijn meerendeels gewond maar gered. Zoo hebben de dokters meer dan 300 man geholpen met het allernoodzakelijkste, terwijl op arm- of beenbreuken nog niet gelet kon worden. De meeste gewonden zijn naar R’daal, Oudenbosch en Breda vervoerd. Hulp kwam van alle kanten opzetten; ook de door mij opgeroepen Roode Kruis hulp van uit Breda. Ook heden moesten onze dokters naar Willemstad ter verzorging van de daar nog aanwezige gewonden. Honderden deerlijk verminkten dreven na de exploisie in het water. In totaal vervoerde dit transportschip +- 1300 krijgsgevangenen.

Heden gaan van mij en ook van de gemeente eenige circulaires, resp. bekendmakingen uit o.a. dat in verband met de tegenwoordige toestand het gewenscht is de bodem zoo intensief mogelijk te gebruikern,een en ander geschiedt op advies van de Rijkslandbouwconsulent; dat, bij beschikking van den Feldcommandant Haefner, het rijwiel en werktuigenverkeer voor geheel Holland wordt vrijgegeven: dat, eveneens op last van voornoemden Feldcommandant, alle burgers hun financieele verplichtingen moeten nakomen, als huishuur, winkelschulden, gas, water en electriciteit. Tevens maant hij aan rust en bezonnenheid te bewaren en de medewerking aan het herstel van den vrede in ons land niet te weigeren; dat ik beveel, zooals dat de meergenoemde Feldcommandant wenscht, dat in het belang der openbare orde, rust en veiligheid inrichtingen waarvoor een vergunning of een verlof ingevolge de Drankwet s. 1931, no.476) geldt, een half uur na zonsondergang gesloten moeten worden; dat, alle burgemeesters en andere civiele overheden, even als alle inwoners der Provincie Noord-Brabant onmiddelijk de in hun bezit zijnde plattegronden over de plaatsgevonden mijnenlegging aan de Feldcommandantur te ‘s-Bosch moeten inzenden; dat het verboden is, om kerklokken te luiden, dat bij de bezetting der Nederlanden door de Duitsche Weermacht uitgesproken werrd, vanaf heden is ingetrokken. Van nu af aan mag op de gewonen tijden geluid worden, echter alleen tusschen 6 uur ‘s-morgens en 19 uur ‘s-avonds en niet laneger dan 2 minuten. Deze verordening was geteekend door reeds meergenoemde Feldcommandant.

Share

30 mei 1940

zondag, mei 30th, 2010

De afgeloopen nacht is al even rustig geweest als de vorige, geen vliegtuigen zijn gehoord.

Heden gaan de schadelijsten uit opgemaakt door C. de Gouw en H. Oostenink aam: den Com. des Koningin in N.Br. aan, de strekplandienst in Tilburg, de oorlogsschadecommissie, bezauidenhoutschenweg 87 den Haag en aan de inspecteur voor de Volksgezondheid (ir. Bolsius) te ‘s-Bosch die de zaken waarneemt voor Jhr. de Ranitz te Middelburg die nog niet op zijn post is teruggekeerd. Deze schadelijsten bevatten alle schaden (geschatte) aan de perceelen en aan meubilair en gereedschappen.zoo geven de lijsten aan: totaal vernielde woningen aan: de Noordhaven 29, Merodestraat 7, kerkstraat 7, Zuidhaven 15, Lange Noordstraat 26, Lage Wipstraat 17, tezamen 101, gedeeltelijk verniedel woningen: Noordhaven 17, Merodestraat 1, Kerstraat 13, Zuidhaven 18, Langenoordstraat 7, Lage Wipstraat 3, Markt 8, Dijkstraat 3, Stationstraat 1, Hazeldonksche Zandweg 2, Prinses Julianastraat 1. totaal cijfer voorZevenbergen aan 74 woningen F 573.791,-, te Zevenb. Hoek: Geheel verniedel panden 31 en gedeelteijk vernielde panden 158, totaal cijfer voor Zevenbergschen Hoek F 396.115,-. In totaal is de schade aan woningen en meubilair scholen enz. in de gemeente Zevenbbergen zijnde 969.906. Hierbij komen: Lamgatsche brug en woning: F 8650,-, bestrating en rioleering F 600,-, aan de gasfabriek, vernietiging muntgasmeters 6000,-, gewone meters 1000,-, schade aan het buizennet 2500,- te zamen F 22.900,-. Totaal generaal F 992.806,- Hierbij is nog niet begrepen de schade bij landbouwers aan paarden en vee, welke de landbouwirganisaties zullen nagaan en mij deze week zullen opgeven.

Gisteren is, de gemeente, vuilnisophaaldienst begonnen wegens gebrek aan bezine, het vuilnis op te halen met paard en wagen. Heb heden middag te Zevenbergschen Hoek getracht de Coöp bakkerij welke ook is vernield, in een andere bakkerij onder te brengen, waar dan de eigenaar overdag en de cooperatie des nachts kunnen bakken. Ben er heden nog niet volkomen in geslaagd. Morgen bespreking met de voorzitter der cooperatie.

Hedenavond om 8.30 uur komt dhr. v.d. Linden bij mij met de mededeeling dat hij en andere dokters opgeroepen is om ten spoedigste naar Willemstad te komen aangezien daar een schip met Fransche Krijgsgevangenen op een mijn is geloopen en een honderdtal gewonden moeten geholpen worden, mij verzoekende de verbandstoffen van onze luchtbeschermingsdienst te mogen mede nemen. Hiertegen maakte ik bezwaar, daar wij die zelf wel eens noodig zouden kunnen hebben en wellicht nu of binnenkort geen ander is te verkrijgen hetgeen hij moest beamen. In afspraak met hem heb ik het Roode Kruis te Breda opgebeld en verzocht uit te rukkken met en Roode Kruis wagen naar Willemstad hetgeen werd toegezged. Inmiddels is de heer A. v. Eck alhier met dr. v.d. Linde en de verpleegster van het Groene kruis met eenig verband, direct met de auto van v Eck naar Willemstad heengereden. Evenzoo vertrok een Roode Kruis auto van de hier legerende Duitsche militairen ter assistentie.

Share

29 mei 1940

zaterdag, mei 29th, 2010

De nacht van 28 op 29 is wel buitengewoon rustig geweest. Geen enkel vliegtuig is door ons gehoord. Deze stilte staat mogelijk in verband met de capitulatie van Belgie op gisteren 28 dezer.

Om 8.45 uur melden zich enkele Duitsche om direct te zorgen voor inkwartiering van 10 officieren en 300 manschappen, alles in woningen van particulieren. Omtrent de middag kwam een Houpman die onstemd was omdat ik toen ik gevraagd was bij hem te komen en gezegd heb direct te zullen komen als ik gereed was met het middagmaal, althans binnen 1 kwartier, niet direct kwam. Het Duitsche leger moest in alles voorgaan, alleen dan was van tegemoetkoming sprake, zoo niet dan waren er andere maatregelen. Heb bevestigd alles te willen doen wat redelijk is, mits hoffelijk en billijk. Om 3 uur n.m. is alles geregeld. In den avond zouden nog 40 wagens volgen. Per 21 dezer is middels de radio reeds bekend gemaakt dat de verkoop van schoenen, laarzen enz. is verboden.

Heden bereikt ons de bekendmaking van het Departement Handel, Nijverheid en Scheepvaart houdende dat de schoenen op bonnen worden verstrekt. Ieder die meer dan een paar schoenen heeft kan geen bon ontvangen als richtlijn wordt aangegeven dat iemand die meer dan F 1200,- inkomen heeft meer dan een paar schoenen in zijn bezit heeft; hij kan dan geen bon ontvangen. Heden avond te 5.30 uur werd de eerste vergadering gehouden van het voltallige comite ‘Hulp in Noord’ te Zevenbergen, waarbij ik 1/2 uur tegenwoordig ben geweest.
Uit de mededeeling bleek, dat thans F 1700,- in geld en veel goederen zijn gecollecteerd. De eerste resultaten van Wagenberg,m Made en Raamsdonkveer zijn reeds bekend en onder de som voornoemd begrepen. Heden zal het comite een eerste toewijzing doen.

Mij bereikt een telegram van het waarnemeld hoofd v/h departement van Justitie, dat alle vreemdelingen, waaronder, Belgen, Franschen, Polen en Engelschen, zich binnen 48 moeten melden bij mij en de gegevens moet ik doorgeven aan de plaatselijke orts- of veldcommandant en afschrift zenden aan voornoemd Hoofd van Justitie te Den Haag.

De pastoor van Zevenb. Hoek kwam mij deze middag verzoeken te Zevenb. Hoek gelegenheid te scheppen om te bakken voor de cooperatieve bakkerij aldaar welker zaak is afgebrand. Gelegenheid zou, volgens hem, zijn bij bakker Reniers aldaar, indien deze niet toestaan dat de cooperatie daar ‘s-nachts bakt. Heb beloofd morgen te Zevenb. Hoek te komen en te bevorderen dat elders gebakken wordt; desnoods met geweld. Door deze samenwerking zouden 5 gezinnen direct geholpen zijn.

Om 6 uur bezoekt mij de burgemeester van Hooge en L-Zwaluwe met de mededeeling dat hij heden was opgebeld door den commissaris der Koningen in Noord Braband die mededeelde dat van een afzonderlijke gemeente te Moerdijk geen sprake kan zijn en dat de heer Matthee aldaar nog heden moest ophouden zich als burgemeester uit te geven en als zoodanig handelingen te verrichten zulks met ruggespraak der Duitsche autoriteiten. Hij heeft den burgemeester van Zwaluwe opgedragen hiervan onmiddelijk kennis te geven aan de burgemeesters van Klundert en Zevenbergen. Van een en ander nam ik goede nota, met de mededeeling van mij, dat ik niet anders heb verwacht.

De inwoners van Zevenbergen zijn voor een groot deel, beangst voor de aankomende nacht, nu ter plaatse Duitsche militairen met hun wagenpark zijn aangekomen gezien dat elders Engelsche bombardeurs zulke troepen ‘s-nachts hebben bestookt met bommen.

Share

28 mei 1940

vrijdag, mei 28th, 2010

De voorbije nacht is rumoerig geweest vanwege de vele vliegtuigen die passeerden waren het de vorige nachten de uren van 11.30 tot 2 uur de meest drukke voor vliegtuigen, nu heeft het geduurd tot 6 uur in den morgen van 10 uur gisteravond. Een en ander bezorgt velen een slapenloozennacht.

Heden gaat van mij een bekendmaking uit die in de geheele gemeente wordt aangeplakt en als advertentie wordt geplaatst in het Dagblad van Noord-Brabant en in ‘De Westhoek, houdende dat het mij gebleken is, dat in de afgeloopen weken verschillende persoonen verdachte ‘geschenken’ waaronder waardevolle onderwerpen hebben ontvangen en of onder zich hebben. Ik gelast een ieder die eenig voorwerp als zoodanig, hetzij om niet, hetzij tegen bertaling in zijn bezit of onder zijn beristing heeft, waarvan redelijker wijze mag worden verondersteld, dat deze van diefstal afkomstig zijn, dan wel gevonden vóór 1 juni a.s. kennis te geven aan het politiebureau te Zevenbergen. Heden voormiddag ontving ik om te spreken over herstel der Lamgatsche brug. Ben met hem afgesproken dat hij, met een bok, waarmede hij provinciale vernielde bruggen uit de Mark haalt, ook onze brug te lichten, op kosten der gemeente. Van hem kan ik 2 zware ijzeren bvalken krijgen (dubbel T balken) voor leggen der Lamgatsche brug waardoor deze voor verkeer opengesteld kan worden.

Ontving heden voormidaag de dames Karremans en Daas van het P.K.-huis te Breda, die voor onze gemeente elders collecteeren en goederen verzamelen tot leniging van de nood in deze gemeente. Volgens hen liep de collecte en inzameling goed in Wagenberg, Made, Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer en stuitte deze nog in Terheijden waar de pastoor er voorlopig tegen was doch de burgemeester goedkeuring heeft verleend. Zij zeiden dat, middels de bisschop van Utrecht, in meerdere parochies in dat diocees de collecte zou gehouden worden en mijn aanbeveling overal goede diensten bewees.

Aan het Ned. Roode Kruis heb ik heden middag geinformeerd hoe te handelen met de identiteitsplaatjes en overige bescheiden gevonden op de lijken van de Fransche soldaat op 14 dezer hier gestorven en begraven en van de 5 idem gevonden onder de puinhopen te Zevenb. Hoek op 24 dezer. Heden avond met de gem. opzichter naar de Lamgatsche brug geweest en de situatie ter plaatse opgenomen. Heb gelast morgen met herstel der brug aan te vangen voor het berijdbaar maken van gewoon verkeer.

Share

27 mei 1940

donderdag, mei 27th, 2010

Heden nacht, van 26 op 27 mei, is het in de lucht rustig geweest in tegenstelling met vorigen nacht. Sinds enkele dagen nu, zijn hier in de gemeente hoegenaamd geen Duitsche militairen gezien. Het leven begint meer en meer op het normale te gelijken. Op de secretarie blijft het enorm druk. Vele aanvragen om benzine mogen gebruiken blijven binnen komen, doch ook verschillende moeten worden afwezen op grond van de door den Ortskomman te Breda, mij gisteren toegekomen regeling inzake benzineverbruik. deze regeling houd o.m. in, dat voor een persoonswagen, voor mei nog 40 liter en voor geheel juni 100 liter beschikbaar mag worden gesteld.

De identiteitsplaatjes der gevonden 5 militairen te Zevenb. Hoek onder het puin gevonden, zijn ontsmet en met eenige andere voorwerpen / gouden ring en wat paranuit [?]) aan mij door de poltie ter hand gesteld. Van de gem. politie van Zevenb. Hoek dat een paar burgers van Zevenb. Hoek (Schenkeldijk) man en vrouw, zich goederen hebben toegeigend, afkomstig van geevacueerde bewonders van den Hoek. Zij hebben volledig bekend. Na ruggespraak met mr. Verdussen, officier van justitie te Breda moeten zij heden middag worden voorgeleid te Breda en zullen volgens bedoelde officier streng gestraft worden. Door mij wordt nog een verzoek gericht aan de boerenbonden en mij. v. landb. om mij spoedigst de oorlogsschade op te geven geleden door landbouwers in deze gemeente, zulks om een volledig overzicht te krijgen, ook van verlies aan vee en paarden voiedergewassen enz. aan off. van justitie, mr. Kneepkens heb ik gevraagd om assistentie voor politie. Deze verwijst mij om zulks naar de brigade der rijksveldwacht. Hulp is noidig omdat gegronde vermoedens bestaan dat meerdere inwoners geplunderd hebben en de opperwachtmeester der marechaussee op de kazerne nog alleen is en ziek te bed ligt, terwijl een onzer agenten eveneens ziek is. Op Zevenb. Hoek heb ik ook assistentie van een rijksveldwachter te Terheijden.

Heden middag ontving ik bezoek van twee heeren van het registratie en registratuurbureau in den Haag, welke hulp kwamen aanbieden indien moeilijke problemen van administratieven aard zich voordeden. Maar die hier niet aanwezig zijn, zijn de heeren elders hun diensten gaan aanbieden. Eveneens ontving ik bezoek van het bureau van bouw – woning – en welstandtoezicht, de heer Verpalen, eveneens diensten presenteerende inzake schatting verwoieste panden enz. Aangezien die schattingen ook reeds hebben plaats gehad waren die diensten hier niet meer noodig. De bouwkundige de Rooij, uit Willemstad kwam heden, namens de burgemeester aldaar informeeren inzake oorlogsschade, hoe een en ander op te stellen en waar eventueel deze in te dienen. Heb hem ingelicht omtrent hetgeen hier is geschied en het adres waar deze ingediend behoort te worden. Heden avond om 8 uur heb ik een bespreking gehad met de majoor der rijksveldwacht te Hoeven inzake assistentie politie. Morgen 28 dezer zullen 2 rijksveldwachters te Zevenbergen komen assisteeren. Besprak met den burgemeester van Hoeven de toestand der door de Duitsche leger gemaakte noodbrug aan Lamgatsche veer die niet meer voor eenig rijverkeer geschikt is. Zijn )afgesproken dat ik die brug voor rij/ en voertuigen voor gezamentlijke regeling, zal herstellen.

Heden namiddag belde mij nog op de heer Matthee te Moerdijk die ter plaatse zich ziet aangesteld als burgemeester van Moerdijk omvattende het geheele kerkelijke gebied dus ook een gedeelte van deze gemeente Zevenbergen. aHij zou gaarne van onze gemeente geld ontvangen om de werklieden te betalen die hij op last der Duitsche Overheid aan de bruggen te werk moet stellen voor het maken van getimmerten boven op die bruggen ten dienste van het afweergeschut. Heb hem gezegd dat ik dien aangaande de Prov. Griffie zal informeeren.

Share

26 mei 1940

woensdag, mei 26th, 2010

Heden morgen van 10 to 12 uur heb ik met meerdere gemeente ambtenaren belanghebbenden geholpen aan vergunning voor het verkeer per rijwiel en per auto; de eersten voor meer dan 30 kilometer en buiten de provincie en de anderen voor bezine aankoop ten behoeve van hun auto in dienst van eenig levensmiddelen bedrijf welke verguinningen alle nog gefiateerd moeten worden door den Ortscommandant. De meest daarvoor aangewezene zal zijn die te Breda waarheen ik allen heen zend en die ik per telegram heden dienaangaande informeerde.
Zeer veel nieuwsgierige en of belangstellende uit andere gemeenten kwamen heden de verwoesting zien.

Share

25 mei 1940

dinsdag, mei 25th, 2010

Heden morgen om 8 uur, ontving ik reeds den ‘Commissie Oorlogsschade’ Bezuidenhoutscheweg 87 den Haag. Bij mij kwamen de heeren ir. v. Leeuwen te Delft voorz. mr. v.d. Mandele R’dam, proff H. Kaag Tilburg terwijl Proff. P. ieftink te R’dam eveens tot de commissie behoort doch hierbij niet tegenwoordig. Deze commissie, door het Rijk ingesteld, is belast met opname der oorlogsschade en als zoodanig kon ik de schade-lijsten van mijne gemeente laten zien. Ik mocht een compliment ontvangen om de snelheid en de wijze waarop hier gewerkt is. Van de schadelijst te Zevenb. namen de Heeren een lijst mede terwijl ik hen die van Zevenb. Hoek zou nazenden. Er wordt van Zevenb. Hoek zooveel militaire kleeding en munitie aangevoerd dat ik de munitie althans geen plaats op de zolder van het gemeentehuis kan geven, waarom ik mij verstaan heb met de opperwachtmeester der marchaussee alhier, die ziek te bed ligt, om de verdere munitie op de kazerne te brengen.

10 uur. Voor het eerst heb ik telefoonverbinding met Breda en gesproken met een luitenant van de militaire academie, waar de militaire goederen en munite kan worden verzameld. Zoodra in en rondom Breda een en ander zal zijn verzorgd, zal ook hier alles weggehaald worden. Heden ontving ik van den comissaris der Koningin in Noord-Brabant de orders van de Duitsche bezetting, houdende het verbod van aflevering van schoenen, de beperking der menus in hotels en restaurants, beperking verkeer (niet naar andere provincies en niet meer dan 30 km, beperking verkeer met autos (alleen openbare macht, geestelijken, artsen, veeartsen, vroedvrouwen en voor het opgang houden van levensmiddelen voorziening. De noodzakelijkheid moet door de burgemeesters worden bevestigd. welk nog heden middels publicaties door mij aan de bevolking worden bekend gemaakt. Schoenen enz. mogen alleenop bonnen worden afgeleverd, welke bonnen door de distributiedienst alhier zullen worden verstrekt. Deze bonnen zullen mij nog worden toegezonden. Intusschen heb ik de gem. politie alle schoenwinkeliers laten aanzeggen de verkoop van schoenen stop te zetten totdat de bonnen voor aankoop zullen kunnen worden verstrekt.

Heden middag te 3 uur heeft op het gemeentehuis alhier een vergadering plaats gehad van de leden der Schade Commissie West-Brabant die eerder zich bezig hield met de schaderegeling door inundatie. De heeren dr. v. Beek, rentmeester te Klundert, Dane van Willemstad, v. Nioeuwenhuize van Willemstad en ondergeteekende hebben beraadslaagd wat moest gebeuren. Wij waren het er over eens dat thans eerst en vooral gestimuleerd moet worden dat de nu droog gekomen geinundeerde gronden, als nog zoveel mogelijk voor de voedselvoorziening productief dienen gemaakt te worden. Er gaat een advertentie uit aan het Dagblad van N. Br. en Zeeland om de landbouwers in dit gewest hiertoe aan te sporen en wij zullen ons in verbinding stellen met de voedselcommissaris te Tilburg en eventueel met den Regeering Com. te Den Haag voor het verkrijgen van zaai- en pootgoed. Ook zullen wioj werkzaan zijn ter verkrijging van schade opgaven door grondgebruiker, door de inundatie waarom schade-aanvraag-biljetten volgende week zullen uitgaan. Bij het opruimingswerk te Zevenb. Hoek zijn vandaag geen lijken van Fransche m ilitairen gevonden; het onderzoek is tot den middag voortgezet. Zeer groot is het aantal inwoners dat zich tot mij wendt met het verzoek om een vergunning voor het zich a.s. maandag begeven naar hun werk per rijwiel., dit vanwege de heden afgekondigde en aangeplakte verordeningen die ik alle 4 op een blad heb laten drukken en heden middag zijn verspreid, waarvan de eene inhoudt dat niet verder per rijwiel buiten de woonplaats mag gereden worden dan 30 kilometer. Ik heb gelast dat morgen, zondag 26 dezer, de secretarie geopend zal zijn van 10 tot 12 uur.
Dan zullen door mij verklaringen worden afgegeven dat met name genoemde persopnen hun verklaring hebben meer dan 30 km van hun woonplaats. Of zij daarmede verder zullen kunnen fietsen, zal moeten worden afgewacht. De geldinzameling voor kleeding enz. is heden reeds gestegen tot ruim F 1100,-. Op verzoek van de agenten van politie te Zevenbergen belast met de nachtdienst, heb ik, met ingan van heden avond aan iedere nachtdienst een burgerwachter toegevoegd, zulks tegen betaling.

Share

24 mei 1940

maandag, mei 24th, 2010

Heden nacht was hier alles rustig. Veel vliegtuigen passeerden Zevenbergen. Mij wordt verzocht navraag te doen omtrent de militair Joh. Barel, bij de afd. Pontonniers Torpedisten, aangezien zijn echtgenoote en kind niets omtrent hem bekend is. De moeder van deze Barel en diens dochtertje kwamen onder de puinhopen aan de Zuidhaven, bij bombardementen, om.

In den voormiddag meldde de heer H. Lips te Zevenb. Hoek mij dat, bij de opruimingswerken aldaar in onder de puinhoipen van een ingestort pand, met name dat van bakker Kavelaars, deelen worden gevonden van menschen vermoedelijk van Fransche soldaten die ter plaatse ook een tank hebben achtergelaten, welke ook verbrand daar langs de weg staat. Vermoedelijk zullen deze Fransche militairen tijdens het bombardement ter plaatse in de woning zijn gevlucht. Er komt zeg de Heer Lips, een zware lijken lucht uit die puinhoop[. Onmiddelijk worden door mij 5 werkloozen gerekwireerd om de puinhoopen te doorzoeken en gaf ik last zooveel mogelijk de identiteit te doen vast stellen en de resten er plaatse in het nabij gelegen weiland te begraven. Nog heden namiddag wordt met een en ander begonnen.

Om 3 uur n.m. ben ik mij ter plaatse gaan overtuigen en om eventueel nadere instructies te geven. Met 10 werklieden onder leiding van de voowerker Voorbogt was men bezig de puinhoopen weg te ruimen. Reeds 5 helmen en evenveel revolvers zijn aangetroffen, kennelijk van Fransche militairen. De lijken meerendeels verbrand en ontbonden, zijn, zoover dat mogelijk is, geborgen en in een graf gelegd in de boomgaard van de erven Kavelaars. Dit graf heb ik laten voorzien van een waardig houten kruisje, waarop voorzoover bekend de helmen en de namen der gesneuvelden voorkomen. Ook zijn van vier soldaten de militaire identiteitsplaatjes gevonden waarvan de namen kunnen worden gelezen. Vermoed wordt, dat onder de puinen van een ander pand nog meer lijken liggen aangezien in de nabijheid van de Fransche tank ook een Fransche auto en een motor met zijspan staat, die totaal zijn uitgebrand.

Ik gaf heden avond last om morgen 25 dezer, het onderzoek voort te zetten. Ben heden middag een bezoek gaan brengen aan dokter Melief van Zevenb. Hoek, die in het St. Ignatius-Ziekhuis verpleegd wordt. Hij was gisteravond te Breda met zijn motor door een auto aangereden en heeft een hersenschudding en beenbreuk opgeloopen behalve kleine verwondingen aan het hoofd enz. Heb met zijn vader overlegd om ten spoedigste voor een plaatsvervanger te Zevenb. Hoek te zorgen hetgeen hij mij beloofde te bevroderen.
De militaire en andere goederen op gemeentehuis verzameld heb ik laten drogen sorteeren en inventariseeren om op zolder op te bergen. Nog meerdere vrachten zulke goederen volgen.
Ook heb ik de munitie en andere gevaarlijke verzameling militaire uitrustingen, te Zevenb. Hoek bijeen geworpen, doen sorteeren en laten opruimen, zulks onder deskundig toezicht.

De 3 man militaire politie, mij eerder ter beschikking gesteld hebben heden namiddag de in de nabijheid van Zevenbergen afgeschoten vliegtuigen nagezien en alle nog daarin aanwezige vuurwapens en munitie weggenomen. Alles wordt verzameld en op gemeentehuis opgeborgen met het Ned. vliegtuig in de Torenpolder liggende zijn nog 6 miltrailleurs weggenomen, alsmede eenige munitie. De collectie te Zevenbergen voor kleeding enz., heeft gisteren opgebracht ruim F 900,- Zeer veel goederen worden aangebracht.

Share

23 mei 1940

zondag, mei 23rd, 2010

Heden voormiddag was een vergadering belegd door den burgemeester van Breda voor de kring-gemeenten, om 10.30 op gem. huis te Breda slechts zijn opgekomen de burgemeesters van Zevenbergen Rijsbergen, Klundert, Etten-Leur, Terheijden, Made en Drimmelen, Chaam en wethouders van Zundert waar de burgemeester nog steeds niet is terug gekeerd van Prinsenhage alsmede die van Baarle-Nassau. De burgem. v. Breda waar een Orts-commandant is gevestigd, heeft verschillende maatregelen genomen o.a. voor de menging van meel voor de bakkerijen en benzine distributie, alle benzine is men aan het inventariseeren. Besloten is dat andere gemeenten doorgaan met te laten bakken, zooals thans nog geschied aangezien, dioen aangaande toch wel spoedig algem. maatregelen o.a. verstrekking van broodkaarten aan de orde zou komen. In Breda en Etten zijn maatregelen genomen ten aanzien van de menging van het meel; zoo ook in Tilburg waar de menging is 60% rogge meel en 40% tarwebloem of van die 40%, 20% bloem en 20% tarwemeel. Het kwam den burgemeester van Breda wenschelijk voor om de voorraden bakgraan en meel te inventarisseren. Voorts deelt de burgemeester van Breda mede dat aldaar een comite is opgericht genaamd ‘Leenigings-comite waaronder andere comites werkzaam zijn oa.s. een comite voor opsporing van vermisten. In Breda zouden ongeveer nog 20.000 menschen die geevacueerd zijn, nog zoek zijn. Volgens de burgemeester van Breda moet het Rijk de bezettingskosten door ons leger gemaakt betalen, ook van doortekkende vreemde troepen, en de kosten van inkwartiering van Duitsche militairen. De gemeente Breda betaalt deze kosten in afrekening later met het Rijk. In Breda collecteert men voor 1e nood. Door de burgemeesters van Klundert en Terheijden wordt goed gevonden dat voor Zevenbergen daar gecollecteerd wordt. Nog wordt medegedeeld dat de kostwinnersvergoeding voor onze militairen gewoon kan doorgaan doch niet meer nadat dezulkens zijn gedemobiliseerd.

Ontving heden de techn. ambtenaar van de provincie de heer Vogel, die kwam spreken over herstel der provinciale wegen in deze gemeente. Besloten is de Kerkstraat wegens gevaar voor instortende huizen of muren voorlopig afgesloten te houden. Heden middag ontving ik de Heer Buskens van de Streekplandienst te ‘s-Bosch met ir. Siebers die namens de com. des Koningin kwamen informeeren omtrent de schade. Ik kon hun de lijsten toonen van gem. opzichter en Oosterink waarvan de cijfers werden overgenomen. Verzocht werd nog afschriften van die lijsten te zenden ir. Buskens zal een kaart van Zevenb. Hoek en Zevenb. sturen om daarop aan te teekenen welke panden zijn vernield waarmee zal beoordeeld worden of bij de herbouw maatregelen moeten genomen worden. Daarna kwam de inspecteur voor de werkverschaffing, eveneens namens den Com. der Koningin in N.Br. met den Hoofdopz. Ned. Heidemij. Verhagen, die kwamen overleggen omtrent het opruimen van puin en het schoonmaken van steenen in werkverschaffing. Afgesproken werd dat a.s. maandag 27 dezer daarmede wordt begonnen. Daartoe werd door den inspecteur een crediet toegestaan voorlopig van F 5000,- opzichters zullen aanwezig zijn. Het werk te beginnen te Zevenb. en te Zevenb. Hoek. Schoongemaakte steenen zullen zooveel mogelijk op de panden zelf worden geplaatst terwijl de puin wordt op[gehoopt. De inspecteur voor de werkverruiming deelde voorts nog mede, dat, indien de gemeente een tekort zou hebben aan kasmiddelen, bij de Ned. Bank gelden kunnen worden opgenomen en wel tot 10% van het bedrag dat, als normaal van belastingen wordt ontvangen. De gemeente-opzichte is heden reeds gereed met een plattegrond van Zevenb. waarop alle vernielde woningen en panden met rood zijn aangeduid.

Hedenavond van 7 tot 10 uur naar Zevenb. Hoek waar ik, met de agent v.Pol. ben gaan zien naar het in de derde weg op 11 dezer neergeschoten Duitsche vliegtuig waarnevens een Duitsche vlieger is begraven (op het bietenland), naar verluidde, eenig lichaamsdeel boven de aarde stak om controle is daarvan niets gebleken. De groote machine ligt daar nog al stomme getuige van oorlogsgeweld, doorzeefd met kogelgaten. Verder heb ik er mij van overtuigd, bij den heer H. Kips te ZvB H. dat aldaar de voedselvoorziening goed loopt en aan nergens direct gebrek is.

Share

22 mei 1940

zaterdag, mei 22nd, 2010

De grootste drukte is nu wel voorbij of voor wat betreft de aanloop om inlichtingen enz. van allerlei aard. Aan de hand van de rapporten opgemaakt door den gem. opzichter van Zevenbergen en H. Oosterink van Zevenb. Hoek inzake aantal en waardeverlies aan woningen door bombardement en brand heb ik heden gerapporteerd aan den heer commissaris der Koningin in N. Br. en aan de Regeeringscommissaris voor wederopbouw (Ir. Ringers) te Den Haag, verzoekende met mij te willen bevorderen dat een schaderegeling tot stand kome. Heden begint de inzameling door het comite van kleeding enz. ten behoeve degenen die van alles zijn beroofd. Heden voormiddag ontvang ik telegram van den kapitein adjudant 16 R.J. houdende: Gelieve mevrouw mr. Vreeken-Sennema voorzichtig mede te delen dat haar man luitenant A. Vreeken gesneuveld is. Ambtelijke correspondentie is onderweg. Aan mevr. Vreeken ben ik een bezoek van rouwbeklag gaan brengen; zij was reeds op de hoogte van de toestand.

Ook heeft mij via het Ned. Roode Kruis een bericht bereikt met verzoek de ouders in te lichten omtrent de verwonding van Antoon Tielen die in het St. Ignatius-huis te Breda verpleegd wordt; zijn toestand is goed. Heden heb ik, nu de posterijen wederom functioneert, een bericht gezonden aan den consul-generaal van Frankrijk te R’dam houdende de mededeling dat hier een Fransch militair in een vliegtuig is beschoten en gewond in het ziekenhuis is gebracht op 13 dezer en aldaar is overleden op 14 dezer en dien dag hier op de R.K. begraafplaats is begraven. Ik verzocht bericht omtrent hetgeen op zijn lijk is bevonden en onder mijne bewaring is. Te Zevenb. Hoek is door onze politie met behulp der gisteren aangekomen militraire politie in meerdere woningen huiszoeking gedaan. Vele voorwerpen in diverse woningen te Zevenb. Hoek of elders weggenomen komen voor den dag. Van diefstal door de bezitters is nog niets gebleven. Deze goederen, van velerlei aard waaronder zelfs radio toestellen zijn door de D. militairen bij vertrek weggegeven en door de bewoners aangenomen. Alles bijeen zullen het karrevrachten zijn. Ik laat die goederen verzamelen en bewaren op een zolder van het gemeenthuis tot latere erkenning der oorspronkelijke eigenaren. Vandaag ontvang ik de eerste courant nam de Maasbode. De post werkt wederom doordat de post 2x per dag naar Roosendaal wordt gebracht en gehaald. De telefoon is men heden aan het herstellen zoodat wellicht morgen deze gereed komt, doch alleen nog maar plaatselijk.Share
Freelance PHP Developer