juni, 2010

...now browsing by month

 

30 juni 1940

woensdag, juni 30th, 2010

Rustige nacht gehad. Slechts enkele vliegtuigen zijn hier gehoord.

Share

29 juni 1940

dinsdag, juni 29th, 2010

De afgeloopen nacht van hier zeer kalm slechts enkele vliegtuigen zijn gehoord. Van den inspecteur voor de luchtbescherming is bericht ontvangen, dat de radio-luisterdienst kan worden opgeheven. Evenwel is nader bericht dat, indien er luchtgevechten boven de gemeente plaats hebben, daarvan onverwijld en te alle tijden, telegrafisch bericht moet gezonden worden aan voornoemde inspecteur.
De burgerij is in het algemeen gezien de bombardementen waarvan men hoort en leest in de dagbladen -R’dam, Haarlem, Kerkrade, den Helder en andere plaatsen- angstig bij nacht, wanneer er nog, zooals nu, geregeld vliegtuigen in de lucht zijn. Heden wordt per radio en per circulaire bekend gemaakt dat morgen, 30 juni 1940, de postkantoren en distributie bureaux open moeten blijven voor uitreiking van vergunningen voor het gebruik van autos en aankoop benzine door de Rijks-verkeersinspectie en het afgeven van benzinebonnen.

Share

28 juni 1940

maandag, juni 28th, 2010

De nacht was rustig en dan de vorige nachten, hoewel toch vliegtuigen en exploties in de verte zijn gehoord. Heden werd de eerste raadsvergaderiung, na 10 mei deze jaars gehouden. Schrijver dezer regelen heeft allereerst de 3 gevalle militairen, inwoners der gemeente herdacht, zijnde de militairen Vreken, Boot en Fruijt van Hertog. Voorts de 35 slachtoffers bij de ramp van 11 mei en zijn deelneming betuigd aan ouders en familie van de slachtoffers. Hij dankte allen die in de dagen van half mei zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en prees de eendrachtige samenwerking tusschen de bevolking.
Als voorzitter van de Raad, heb ik de leden van den Raad en alle burgers gevraagd een loyale houding te toonen tegenover de bezettende macht. Besloten werd de kermis dit jaar niet te doen doorgaan. Van vernieuwing van de Lamgatsche brug werd een crediet toegestaan van F 8000,-. De opdracht zal verstrekt worden aan D. v. Opstal machinefabriekant alhier. Voorts voteerde de raad F 30.000,- voor de nieuwbouw van de vernielde meisjesschool te Zevenb. Hoek. Een algemeen overzicht gaf ik omtrent de wederopbouw aan Zevenbergen en Zevenb. Hoek; het voornemen tot onteigening van de verwoeste perceelen en de gedachte nieuwe indeeling daarvan. Een en ander vond een goed onthaal bij de eden.

Share

27 juni 1940

zondag, juni 27th, 2010

De nacht is, als de voorlaatste, rustig geweest. Wel waren er van 2 tot 3 uur vliegtuigen in de licht maar bijzonderheden heb ik niet gehoord of vernomen. Toch is de bevolking meerendeels ongerust in de nachten omdat meerdere bombardementen elders nog geregeld plaats hebben, bv in den Helder, Haarlem enz. enz. Alle bombardementen worden niet in de dagbladen vermeld. Vandaar ook meerdere ongerustheid.

Share

26 juni 1940

zaterdag, juni 26th, 2010

Heden nacht was het tamelijk rustig in de lucht. Wel kwame omstreeks 12 tot 1 uur vliegtuigen som[m]ige burgers in de rust storen maar velen geraken er aan gewoon. Heden heb ik met de gem. opzichter te ‘s-Bosch een bepsreking gehad met de Streekplandienst voor West-Brabant. Wij zijn overeengekomen een voorstel tot algeheele onteigening in te dienen a) voor het geheele verwoeste deel van Zevenbergen, om tot een goede verdeeling te geraken van de nieuw te bouwen woningen en b) tot onteigening van ongeveer de helft van de perceelen weiland van H. Nollen, gelegen tusschen de spoorweg Lage-Zwl Oudenbosch en de Prins-Hendrikstraat in het reeds eerdere goedgekeurde uitbreidingsplan.
Een en ander zal ten zeerste bevorderlijk zijn voor een goede en vlugge aanbouw van woningen in de kom van Zevenbergen. Voor Zevenb. Hoek zal een gelijksoortig onteigenings- en bouwplan worden gemaakt.

Share

25 juni 1940

vrijdag, juni 25th, 2010

De gepasseerde nacht is evenzeer, als de vorige onrustig geweest door de vele vliegtuigen die men omtrent 12 tot 2 uur hoort ronken boven de gemeente. Om 12.30 uur werden vrijwel alle burgers opgeschrikt door een hevige exploisie, zeer waarschijnlijk van een bom, niet ver van hier. De luchtwacht op de toren meldt mij bij navraag dat waarschijnlijk in de omgeving van Terheijden is neergekomen. Alle ramen en deuren rammelden, veel menschen kwamen in de deuren uitzien. Bij nadere inlichtingen bij de agent van politie te Langeweg deelt deze mede, dat een reeks van 7 of 8 bommen is gevallen op het land van landbouwer Matthijssen, op de Noord, nabij de Langeweg. Daar zouden een aantal vliegtuigen in gevecht zijn geweest. Voor zoover men thans hoort zijn er geen menschen of dieren verongelukt, hetgeen door mij aan bezoek der plaats van bominslagen is juist gebleken. Heden avond om 7 uur speelde zich boven de Moerdijkbrug en nabij Zevenb. Hoek een luchtgevecht af. Het afweergeschut aan de brug kwam hevig in werking terwijl in de lucht, hoewel maar een vliegtuig beneden het wolkendek zichbaar was, hevig gevuurd werd. De luchtwacht te Zevenb. Hoek telefoneerde mij dat de burgers ongerust waren en velen de schuilkelders opzochten.

Share

24 juni 1940

donderdag, juni 24th, 2010

De afgeloopen nacht kenmerkte zich andermaal als rumoerig in de lucht. Omtrent 1 uur werden veel vliegtuigen gehoord alsmede kwam elders afweergeschut in werking en veel zoeklichten, zware exploisies zijn hier niet gehoord.

In de voormiddag zijn door Ned. militairen de op het gemeentehuis verzamelde militaire uitrusting van allerlei aard, weggehaald waarvoor 6 vrachtautos noodig waren.

Naar wij vernemen heeft Frankrijk de vredesvoorwaarden door Duitschland gesteld aangenomen, als ook die van Italië en zou de wapenstilstand a.s. nacht intreden en wel om 1.35 Dinsdag 25 juni

Share

23 juni 1940

woensdag, juni 23rd, 2010

In de afgeloopen nacht zijn geen vliegtuigen gehoord zoodat de rust buitengewoon groot is geweest.

Heden speelt de voetbalclub ‘Virtus’ twee wedstrijden tegen de beide clubs van Etten op het sportterrein alhier. De netto-ontvangst komt ten bate van het hulp-comité alhier. De wedstrijd waarvoor tevoren toegan[gs]bewijzen zijn verkocht, wordt met een toepasselijk woord en aftrap door mij geopend. Ongeveer 1000 tot 1200 menschen woonden de wedstrijd bij. De netto-ontvangst bedroeg F 180,05

Share

22 juni 1940

dinsdag, juni 22nd, 2010

Heden nacht was, behoudens enkel geronk van vliegtuigen, alles rustig.

Door mij is een bekendmaking gepubliceerd dat postduivenhouders de duiven niet mogen uitlaten en elke houder verplicht is alle postduiven, die zich in de hokken bevinden, geregistreed moeten worden enz. Overtreding heeft tot gevolg, dat alle duiven onvoorwaardelijk worden gedood en de eigenaren indien niet wordt voldaan aan de voorschriften zullen worden gestraft volgens de Duitsche militaire wetten.

De reeds eerder in uitzicht gestelde algemeene collecte in het geheele land genaamd “Hulpcomité 1940” dit heden zou gehouden worden is onverwacht, en plotseling wederom uitgesteld. Het Hulpcomité is als zoodanig opgeheven en zijn werkzaamheden beeindigd. De ‘Nationale Inzameling’ zal nu plaats hebben op zaterdag 6 juli a.s. en zal meer provinciaal geschieden.

Regelmatig verschijnt in de dag- en weekbladen eenige mededeeling inzake de distributie van artikelen die gedistribueerd worden, als bijgaande uit het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland. Heden kondigt het gemeentebestuur per advertentie aan, dat op Dinsdag 2 juli zal worden aanbesteed, de bouw van 12 arbeiderswoningen in Zevenbergen. Voor den bouw dezer woningen zijn reeds vroeger, reeds in 1939 pogingen aangewend maar de goedkeuring der Regeering bleef uit.

Share

21 juni 1940

maandag, juni 21st, 2010

De afgeloopen nacht is voor velen min of meer angstig geweest. Omtrent 12 uur m.n. werden wederom veel vliegtuigen gehoord. Omtrtent 2.30 uur werden vrijwel alle burgers uit hun slaap gewekr dsoordat hevige exploities nabij of verder af werden gehoord, zoodat de ramen en deuren rommelden. Ik heb mij per telefoon laten inlichten door de wachters op de toren (luchtwacht) die vermeenden dat zwaar afweergeschut nabij de moerdijkbruggen op vijandelijke (Engelsche) vliegtuigen schoten. Anderen beweerden, heden morgen, dat bommen nabij of op de brug zijn neergevallen. In Zevenbergen of Zevenb. Hoek is, in ieder geval, niets gebeurd.

In de namiddag bereikt mij de mededeeling dat in de Oudlandsche polder, tusschen Pootweg en Hazeldonksche Zandweg, in een perceel vlas van C. Timmers een parachute ligt. Bij nader onderzoek blijkt zulks juist te zijn. Door mij en de gemeentepolitie is deze ter plaatse opgehaald. Het blijkt te zijn een Engelsche parachute, ter grootte van ongeveer 4 meter diameter, met lange sterke koorden, waaronder aan een staaldraad een koker van +- 50 cm lang en 20 cm doorsnede, die gediend heeft heden nacht, om den omtrek te verlichten daar de koker uitgebrande magnesium of iets dergelijks inhield en door vliegtuigen wordt uitgeworpen om de geheele omtrek kilometers ver, helder te verlichten. De stof dezer parachute is van fijne zijde gemaakt.

Heden, 21 juni 1940, wordt de nieuwe brug over de rivier de Mark nabij Zwartenberg, zonder eenige plechtigheid, in gebruik genomen en kan de noodbrug afgebroken worden. De nieuwe brug, die op zich zelf, voor de oorlog reeds gereed was, maar waar de noordelijke toegangsweg ontbrak, is deze laatste in alle haast gereed gemaakt. Nadere berichten omtrent het bombardement door Engelschen, vorige nacht melden, dat 16 bommen uit Engelsche vliegtuigen, nabij de moerdijkbrug zijn uitgeworpen en waarvan enkele de brug hebben getroffen, zonder te vernielen althans onbruikbaar te maken.
De herstellingen hebben reeds een aanvang genomen. Verder zouden drie Duitsche vliegtuigen zijn neergeschoten die in den omtrek van de brug in Zuid-Holland zijn neergevallen.

Share
Freelance PHP Developer