juli, 2010

...now browsing by month

 

31 juli 1940

zaterdag, juli 31st, 2010

Heden nacht zijn, naar vernomen wordt, meerdere vliegtuigen, in formaties, overgevlogen echter zonder de nachtrust bijzonder of van van velen te verstoren.

Share

30 juli 1940

vrijdag, juli 30th, 2010

Heden nacht omtrent 12.30 uur zijn zeer veel vliegtuigen overgevlogen. Zij volgen blijkbaar op groote hoogte. Hun nationaliteit kon direct niet vastgesteld worden. Wel werkten de zoeklichten, bewesten R’dam in sterke mate. Het voortdurend voorbij trekken van de vliegtuigen deed menigeen uit de slaap wakker worden en gaan zien

Share

29 juli 1940

donderdag, juli 29th, 2010

Alles rustig

Share

28 juli 1940

woensdag, juli 28th, 2010

Zondag alles rustig; twee of drie vliegtuigen zijn des nachts gehoord

Share

27 juli 1940

dinsdag, juli 27th, 2010

De nacht kenmerkte zich hierdoor, dat omtrent 11.30 to 12 uur, zeer veel afweergeschut, bombardementen werden gehoord in de omgeving van Rotterdam, althans in het Noord-Westen voor het Holl. Diep zware slagen, waardoor ramen dreunen, werden gehoord. Veel zoek- en andere lichten werden gezien alsmede veel van de grond afgeschoten roode vuurballen. Een en ander deed de bevolking ook hier verontrusten. Hier ter plaatse zijn echter geen vliegtuigen gehoord.
Heden ontving ik van het waarnemend Hoofd Dept. Binn. Zaken een telegram, houdende nadere aanwijzingen inzake eventueele bominslag(en) in de gemeente waarmede meldingen aan verschillende instanties wordt voorkomen zulks met ingang van 29 sept. 6 uur v.m.

Share

26 juli 1940

maandag, juli 26th, 2010

In de morgen uren omtrent 3.30 uur kwamen meerdere vliegtuigen zéér laag over Zevenbergen zoodat vele of mogelijk wel de meeste inwoners uit hun slaap zijn opgerikt, bang als men algemeen is voor bombardement. Heden namiddag heb ik met de gemeente-opzichter de door hem voorlopig ingedeelde nieuwe bebouwing in het veroweste deel van Zevenbergen nagegaan. Hierbij is rekening gehouden met de verlangens enz. van de eigenaren van de verwoeste perceelen op basis van deze eerste indeeling, die ik, na enkele kleine wijzigingen en aanvullingen, het kunnen goedkeuren, gaan de kaarten naar de Streekplandienst te ‘s-Bosch ter nadere uitwerking. Deze dienst is eerder in het bezit gesteld van alle eigenaren der verwoeste perceelen in de gemeente, de kadastrale aanduiding ervan en de daarop rustende hypotheken en erfdienstbaarheden. Deze dienst zal binnen enkele dagen om een ontwerp voor algeheele onteigening doen toekomen.

Share

25 juli 1940

zondag, juli 25th, 2010

Heden nacht alles rustig van morgen zijn door burgers pamfletten (2-tal) gevonden mij ter hand gesteld. Zij zijn in de Duitsche taal gesteld met het wapen van het Duitsche Rijk en hoofd. Zij waarschuwt de bevolking dat de oorlog nog lang kan duren dat Nederland geheel belegd is met Duitsche militairen en dat aanvallen uit vliegtuigen verwacht kan worden. Bij nader inzicht en na daar omtrent de ober-luitenant alhier gehoord en hem een exemplaar te laten lezen meet ook hij zeker dat deze phampletten van Engelschen oorsprong zijn en uit Engelsche vliegtuig zijn geworpen. Van een en ander geef ik volgens mijn instructie, telefonisch kennis aan den Stabs-offizier der Ordnungspolizei bei dem beaustraasen in ‘s-Bosch (Paleis van Justitie, telef. no. 3341) waarna de twee pamfletten per post worden doorgezonden.

Heden gaat van mij een bekendmaking uit aan de bevolking en herbergiers, dat de vergunning en verloofshouders ingevolge de Drankwet vanaf 27 juli a.s. gesloten moeten zijn van s-avonds 10½ uur tot 5 uur ‘s-morgens. Dit geldt ook voor militairen. De plaatselijke commandant ober-luitenant Ingenhoven verzocht mij een door hem, in de Duitsche taal gestelde bekendmaking in het Nederlandsch om te zetten en op de gebruikelijke plaatsen in de gemeente aan te doen brengen. Het is zijne bekendmaking no. 1 in het kort inhoudende: dat hij sinds 23 juli hier is gevestigd in Hotel de Wit waar hij zijn bureau heeft Markt no. 11, dat hij daar te spreken is voor civiele personen; dat de herbergen en tapperijen om 10.30 uur gesloten moeten zijn, ook voor militairen; dat, mede ter beveiliging van de burgers een wacht wordt ingesteld van s-avonds 9 tot s-morgens 5 uur.
Heden ontving ik nog een telegram van het hoofd v/h departement van Bin. Zkaen, namens de Duitsche autoriteiten, houdende dat eventueele bomaanvallen in de nacht direct telegrafisch moeten gemeld worden (als reeds eerder bepaald) en in ieder geval voor 6 uur s-morgens, dat zeer scherpt moet uitgezien worden door de uitkijkposten van de L.Dienst.

Share

24 juli 1940

zaterdag, juli 24th, 2010

Als naar gewoonte slechts een paar vliegtuigen des nachts over Zevenbergen. In de namiddag kwamen 15 Duitsche watervliegtuigen over. In de namiddag meldden zich 26 Duitsche militairen met een onderofficier, alle voorzien van een rijwiel, om inkwartiering met aanwijzing door de gemeentepolitie zijn deze ingekwartierd bij de burgers. Deze militairen worden belast met de bewaking der spoorbruggen vanaf Roosendaal tot het Holl. Diep en zullen voorlopig hier blijven. Zij staan onder commando van de hier reeds aanwezige ober-luitenant.

Share

23 juli 1940

vrijdag, juli 23rd, 2010

Hoewel persoonlijk niets gehoord te hebben -men geraakt ook hieraan gewoon- vernam ik heden morgen toch, dat nevens overvlucht een enkele vliegtuigen, er in Noord-Westelijke richting zwaar geschut is gehoord, waarschijnlijk afweergeschut. De dag is rustig verloopen. In de namiddag kwamen 15 Duitsche vliegtuigen over

Share

22 juli 1940

donderdag, juli 22nd, 2010

Alles rustig behoudens de overtrocht van enkele vliegtuigen.

Share
Freelance PHP Developer