augustus, 2010

...now browsing by month

 

31 augustus 1940

dinsdag, augustus 31st, 2010

De nacht is onrustiger geweest dan de laatste nachten. Reeds vóór 11 uur in de avond hoorden wij het afweergeschut en meer dan gewoonlijk waren zoeklichten in werking, alles in Noordelijke richting van Zevenbergen . Vliegtuigen zijn hier niet erg veel gehoord. Door den dag is hier niets gezien wat ook maar lijkt op demonstraties op de verjaardag van H.M. de Koningin der Nederlanden. Heden morgen ontving ik van de opperwachtmeester der marechaussee alhier inzage van een aan hem gericht telegram van den Proc-Generaal houdende het verzoek de vergunnings- en verlofslocaliteiten heden niet te sluiten uit angst voor demonstaraties op 31 augustus, waarover door mij ook niet was gedacht. (zie 28-8). Door mij is nog afgekondigd dat met ingang van 27 augustus 1940 er tot nadere aankondiging tusschen 22 uur en 04.00 (10 uur ‘s-avonds en 4 uur smorgens) alle verkeer met Ned. auto’s en andere motorvoertuigen verboden is, uitgezonderd zijn: die van de Duitsche Weermacht, Duitsche politie, bureaux van de Rijkscommissaris, van de douanedienst en met onderscheidings teekens gemerkte Duitsche teekens, Ned. politie, brandweer, ambtelijke luchtbeschermingsdienst, ambulance autos, kraamwagens, autos van artsen en vroedvrouwen, taxis indien zij rijden voor artsen of zieken. Heden ontving ik van het Duitsche Komando te Breda per telefoon de medeeling, dat in deze a.s. week in Zevenbergen moet ingekwartierd worden: te Zevenbergen, 23 officieren, 729 soldaten, 120 paarden ; te Zevenb. Hoek: 31 officieren, 800 soldaten, 207 paarden.

Share

30 augustus 1940

maandag, augustus 30th, 2010

De laatste nacht zijn er wederom meermalen vliegtuigen gehoord en ook afweergeschut met of bombardementen, zeker op grooten afstand van hier. Nogmaals is per circulaire de aandacht gevestigd op de 31 augustus opdat alles in het werk wordt gesteld dat geen enkele demonstratie, hoe gering ook, of zich tooien met eenig voorwerp voor Koningsgezindheid, tot uiting kome. De politie gaf ik den aangaande strenge instructies op de naleving van een en ander.

Share

29 augustus 1940

zondag, augustus 29th, 2010

De afgeloopen nacht is het wederom zeer rustig. Hoewel sommige inwoners verklaren afweergeschut gehoord en zoeklichten gezien te hebben zijn er toch geen vliegtuigen gehoord. Ook des daags wordt het overvliegen met Duitsche toestellen minder dan gewoonlijk. Van kermis houden is ook heden niets te merken. De 2e dag waaroip in gewone tijden de kermis gehouden wordt gaat als gewonen werkdag voorbij.

Share

28 augustus 1940

zaterdag, augustus 28th, 2010

De afgeloopen nacht was het hier rustig. Omstreeks 10.30 gisteravond werden wel enkele vliegtuigen gehoord, doch deze vlogen verder van hier. Ook werden tusschen 10.30 en 11 uur gisteravond meerdere bominslagen gehoord in de richting Rotterdam. (zie 31-8).

Heden zou het kermis zijn en is het paardenmarkt. Tijdens mijn afwezigheid gisteren namiddag is op het gemeentehuis geweest de majoor der Ordnungspolitzei, die met de adj. inspecteur voor de bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen, de luchtbeschermingsdienst kwam inspecteeren. Aangezegd werd dat de sirene op het gemeentehuis steeds onder bewaking moet worden gesteld om bij bominslag direct te kunnen alarmeeren. Voorts dienen de sirenes te Zeven. en Zevenb. Hoek scherfvrij te worden gesteld. De pastoor van Zevenbergen vroeg mij heden of ik bezwaren heb tegen verzetting met een uur van alle kerk- en schooltijden, wat geen bezwaar bij mij ontmoet.

De paardenmarkt heeft een zeer druk bezoek gehad. Er zijn 170 paarden en 3 manden biggen aangevoerd hetgeen +- 100 minder is dan normaal. De prijzen der paarden zijn hoog te noemen. De bevolking is rustig en van vroeger kermisvertier is niets te merken. In de avond, om 10.30 uur zijn weinig menschen op straat en is het niet druk in cafes.

Heden is nog een bericht ingekomen namens de Duitsche Overheid houdende het verzoek de inwoners nogmaals opmerkzaam te maken dat op 31 augustus a.s. alle vertoon van Koningsgezindheid achterwege moet blijven.

Share

27 augustus 1940

vrijdag, augustus 27th, 2010

Heden nacht zijn op verschillende tijden enkele vliegtuigen gehoord; afweergeschut of bombardementen zijn echter door ons niet gehoord.

Share

26 augustus 1940

donderdag, augustus 26th, 2010

De afgeloopen nacht was zeer rustig. Wij hebben geen vliegtuigen of bommen gehoord. Geteekend 21-8-40 ontving ik bericht van Com. der Koningin in N.Br. dat blijkens bericht van den commissaris Generaal voor Bestuur en Justitie de Rijkscommissaris voor het bezette gebied bepaald is, dat de benaming ‘Commmissaris der Koningin’ door de Duitsche autoriteiten in het bezette gebeid, niet meer mag worden gebruikt en voortaan zullen genoemd worden ‘commissaris der provincie’. Ook bij andere aanduidingen van ambt en instellingen zal de toevoeging Koninklijke in den vervolge achterwege dienen te blijven. De Rijkscommissaris heeft mede bepaald dat door de Nederl. autoriteiten, bestuurscolleges en ambtenaren een soortgelijke gedraging dient te worden gevolgd. De Com. der Provincie verzoekt de burgemeesters te zorgen dat de gemeentelijke instanties aan vorenstaande instructies de hand houden.

Share

25 augustus 1940

woensdag, augustus 25th, 2010

In groote tegenstelling met vorige nachten, is de afgeloopen nacht erg rumoerig geweest. Reeds voor 11 uur heden nacht hoorden wij het ronken van vliegtuigen en het donderen van zwaar afweergeschut vermoedelijk het explodeeren van uitgeworpen bommen daar tusschen door. Het vliegtuiggeronk hield de geheele nacht aan tot einde morgen zelfs hetgeen ons een onrustige nacht heeft bezorgd, bang als velen zijn voor bommen zooals er zoo menigmaal op veel plaatsen in ons land neerkomen.

Share

24 augustus 1940

dinsdag, augustus 24th, 2010

Als op 23 augustus. Ontving heden de secretaris van het R.K. huisvestingscomite te ‘s-Hertogenbosch mij verzoekende alle schadelijsten van door de oorlog getroffenen waaronder de lijsten van gestolen goederen te zenden aan zijn bureau te den Bosch aan de hand waarvan hij wil trachten die schade betaald te krijgen middels het Nationaal Fonds van bijzondere nooden te den Haag.

Share

23 augustus 1940

maandag, augustus 23rd, 2010

Ook heden alles hier rustig

Share

22 augustus 1940

zondag, augustus 22nd, 2010

Andermaal een zeer rustige nacht waarin geen enkel vliegtuig is gehoord of gezien. Van mij gaat heden een bekendmaking uit omtrent het houden van de kermis op 28 en 29 augustus houdende dat de kermis, om verschillende redenen niet doorgaat, verzoekende ieder aan zijn gewoon dagelijks werk te blijven, dat geen muziek gemaakt mag worden, anders dan waarvoor eerder vergunning is verleend, dat niet gedanst mag worden en dat, als op overige dagen, om 23 uur alle bezoekers de herbergen zullen moeten hebben verlaten.

Share
Freelance PHP Developer