september, 2010

...now browsing by month

 

30 september 1940

donderdag, september 30th, 2010

Gisteren, maar ook de afgeloopen nacht was rustiger dan de laatste dagen en nachten, slechts een enkel vliegtuig, nu en dan, is door ons gezien of gehoord.

Nog steeds zijn er een .. personen die hun identitificatiebewijs nog niet hebben afgehaald. Blijkbaar zijn de fotos allen nog niet gereed. Heden wordt voor zooveek zulks kan doorgegaan met afgifte van die bewijzen. Op heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit door aanplakking in de gemeente.: de Luitenant plaatselijk commandant bericht mij: De in de omgeving van Zevenbergen ingekwartierde troepen zijn steeds bereid aan de landbouwers in Zevenbergen en omgeving paarden uit te leenen. Als kosten daarvoor zijn te betalen verpleging der paardenn gedurende de dagen op welken het geleend is en 7½ kilogram haver per dag. Aanvragen daartoe moeten geschieden bij den Stand-Ord-Commandant te Zevenbergen, Zevenbergen 30 sept. 1940, De burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken.

De orts-kommandant liet mij vorige zaterdag verzoeken op de drukste punten in de gemeente verkeersagenten te plaatsen, dat is op de Markt, ingang Kerkstraat en aan de twee bochten in de Kerkstraat-hoek Prins-Hendrikstraat. Aangezien daarvoor minstens 6 man noodig zou zijn en ik geen enkel plolitieagent te missen heb, heb ik er ook geen gevolg aan gegeven. Heden ontving ik een militair-boodschapper met de vraag waarom die posten niet zijn geplaatst waarop ik geantwoord heb er geen menschen voor te hebben en heb ik hen verwezen naar de marechaussees die morgen twee posten zullen betrekken terwijl de militairen er een voor hun rekening nemen. Een en ander zal in verband met het drukke verkeer met bietenwagens waardoor reeds een paar aanrijdingen met Duitsche autos heeft plaats gehad.

Share

29 september 1940

woensdag, september 29th, 2010

Wederom een druk verkeer in de lucht in de afgeloopen nacht van bominslag of afweergeschut hebben wij miets gehoord. De R.K. Kerk is verduisterd zoodat de kerkdiensten wederom op de gewone uren kunnen plaats hebben. Volgens den pastoor heeft het aanbrengen van deze verduistering bijna F 500,- gekost.

Share

28 september 1940

dinsdag, september 28th, 2010

De afgeloopen nacht is het zeer kalm geweest. Mogelijk dat de overtrokke dichte lucht mede hiervan oorzaak is. Heden morgen vernam ik dat het gisteravond en vannacht zoo donker was -op 24 dezer was het laatste kwartier der maan- dat de voetgangers hun woningen niet konden vinden en op straat tegen elkaar opliepen.

Heden gaan de door mij goedgekeurde vleeschprijzen uit. Zij zijn: (per kilogram)
Rundervleesch :
Biefstuk, F 1,80 ;
Haas F 2,00 ;
Rollade (lende) F 1.45 ;
Gewone rollade F 1,30 ;
Ribstuk F 1,50 ;
Riblappen F 1,40 ;
Contrafilet F 1,50 ;
Braadvleezen F 1,40 ;
Doorregen lappen F 1,30 ;
Klapstuk F 1,30 ;
Gehakt-poulet F 1,20 ;
Rauwrundvet F 1,20 ;

Varkensvleesch per kgr:
Biefstuk F 1,80 ;
Fricandeau F 1,50 ;
Rollade F 1,40 ;
Lappen F 1,40 ;
Coteletten F 1,30 ;
Gehakt F 1,20 ;
Reuzel F 1,20 ;
Versch. spek F 1,20 ;
Gerookt F 1,30.

Voorts zijn door mij bij de handelaren van vleeschproducten eveneens de prijzen vastgesteld, doch deze prijzen loopen voor verschillende zaken eenigermate uit een. Bovenstaande vleeschprijzen wijken voor sommige soorten aanmerkelijk af van die welke de slagers mij ter goedkeuring hebben voorgelegd sommige vleeschsoorten waren zelfs 40 ceent per kgr hooger gesteld, zulks in de vergadering der vereenigde slagers. Ik heb hun prijzen gesteld, zooals die op 19 sept. j.l. waren en die, volgens de geldende regeling niet hooger zijn.

Share

27 september 1940

maandag, september 27th, 2010

De afgeloopen nacht sloot zich goed aan bij vorige nachten: vliegtuigen, zoeklichten, afweergeschut en bominslagen op verren afstand. Overdag blijven veel vliegtuigen in de lucht. Een paar gezinnen, die hier voorhgeen hebben gewoond en thans te Vlissingen woonplaats hadden, zijn naar hier terug komen wonen, bij familieleden in, omdat volgens hen, het in Vlissingen een hel is wegens voortdurende Engelsche bomaanvallen.

De slagers en verkopers van vleeschwaren, die volgens beschikking van den waarn. secr. Generaal hoofd v.h Departement van Economische Zaken reeds op 23 dezer hun prijscourant van vleesch en vleeschwaren, bij mij hadden moeten indienen, hebben, van het meerendeel daaraan nu voldaan. Mij is echter gebleken dat hun prijzen van vleesch hooger zijn dan die door hen bedongen zijn op 19 dezer. Als slagersvereeniging hebben zij hun prijzen zooveel hooger gesteld, wat voor sommige vleeschsoorten wel 20 cent per pond bedroeg. Door mij zijn de prijzen van 16 sept. achterhaald en naar die prijzen keur ik hun prijscouranten, die door mij gewaarmerkt in de winkel moeten worden opgehangen, goed. Een en ander is om ongemotiveerde prijsopdrijving te voorkomen.

Heden namiddag waren bijzonder met vliegtuigen in de lucht en hoorde men hier, mogelijk bij een luchtgevecht, zwaar schieten in de lucht.

Share

26 september 1940

zondag, september 26th, 2010

In de namiddag van 25 en in de nacht van 25 – 26 september is het in de lucht zéér bedrijvig geweest. Die bedrijvigheid in de nacht hoewel niet verontrustend, is toch voor vele personen minder aangenaam en houdt meerdere wakker.

De ongerustheid t.a.z. van het bombardeeren, zooals zulks naar courantenberichten bij na dagelijks in Nederland voorkomt, zit er ook hier nog flink in en met bezorgdheid gaat de bevolking de langere nachten, waarin voornamelijk de bommenwerpers boven ons land komen, tegemoet ook is er eenige vrees dat de suikerfabriek welke morgen de campagne begint gebombardeerd zal worden. Nog langer hoe meer geraakt de bevolking gewend aan de sterke Duitsche bezetting en leven de burgers met de militairen mede. Hoe langer hoe meer is te zien en te hooren hoe vooral de kastelijns, de bakkers en slagers en kappers een gouden tijd beleven. De militairen, die flinke tractementen krijgen laten het geld goed rollen; er wordt stevig gedronken en niet zelden hooren wij henm ‘s-nachts zeer laat, zingende hun kwartieren opzoeken.

Heden morgen ontving ik de bureau-chef van de Ortskommandant mij informeerende of en hoeveel militairen er in Zevenbergen nog zouden kunnen worden bijgebracht hetzij bij burgers, barakken of en schepen en hoeveel paarden. Op mijn mededeeling dat lles ‘vol’ is, meen ik te mogen verweachten dat van verdere zendingen militairen zal worden afgezien.

Share

25 september 1940

zaterdag, september 25th, 2010

Zéér rustige nacht. De nacht is alleen maar wat rumoerig geweest doordat fuivende militairen zeer laat naar hun kwartieren gaan en dikwijls op straat hard zingen terwijl, zooals heden dat zingen gepaard gaat met harmoinica muziek. Over het algemeen wordt door de militairen veel gedronken zoodat een dronken militair, laat in den avond of des nachts, op straat geen zeldzaamheid is.

Share

24 september 1940

vrijdag, september 24th, 2010

Al wederom een nacht als veel voorgaande. Drukke beweging in de licht van naar Oost en West vliegende vliegtuigen. Van het lichte afweergeschut, hier ter plaatse, is nog geen gebruik gemaakt.

Door het gemeentebestuur is heden besloten op 8 october a.s. over te gaan tot aanbesteding van 28 arbeiderswoningen aan de Lage Wipstraat in het vernielde gedeelte. Wel is de grond waarop eerder woningen en schuren hebben gestaan, nog niet onteigend, maar daar kunnen mij bezwaarlijk op wachten aangezien er te veel gezinnen zijn die bij anderen onderdak hebben moeten vinden. Wij hopen deze 28 woningen met nieuwjaar a.s. ter bewoning gereed te hebben. Wij kochten van de firma Aarden, houtzagerij te Hazeldonk al het benodigde hout voor deze woningen daar het anders niet meer te krijgen is wegens de houtschaarste om te voorkomen dat het gevorderd wordt laten wij het hout nu reeds leveren en slaan het zelf op.

Share

23 september 1940

donderdag, september 23rd, 2010

Omtrent de nacht niets bijzonders te vermelden. De gewone nachtvliegers zijn gehoord.

Verschillende personen zijn in den avond omdat zij na 22 uur op straat waren aangehouden en tegen hen is proces-verbaal opgemaakt.

Heden zijn wij op het gemeentehuis begonnen de identiteitsbewijzen uit te geven wat een ongekende drukte met zich brengt. Reeds enkele dagen hebben al diegenen die een nevenberoep van fotograaf uitoefenen, dag en nacht gewerkt om in de foto-nood te voorzien.

Om den pastoor van Zevenbergen voor verder gebruik van zijn autogarage ten behoeve van de Duitsche Weermacht om daarin een schoen- en lederreparatieplaats te vrijwaren -waar andermaal beslag op zou worden gelegd, heb ik een ruimte onder het gemeentehuis daarvoor disponibel gesteld, waar een zadel en schoenmakerij wordt gevestigd. Heden is een mij eerder aangekondigde bijeenkomst van 20 officieren op het gemeentehuis in de Raadzaal gehouden.

Op heden gaan de publicaties uit, houdende de prijzen waaraan de slagers zicht te houden hebben bij de verkoop van vleesch. Deze prijzen zijn als volgt: .. per kilogram afgehaald aan de winkel
Biefstuk, F 1,30 – 2,30 ;
Haas F 1,30 – 2,30 ;
Rosbief F 1,20 – 2,00 ;
Rollade (lende) F 1,00 – 1,70 ;
Gewone rollade F 0,90 – 1,50 ;
Ribstuk F 1,00 – 1,70
Riblappen F 0,90 – 1,50 ;
Contrafilet F 1,30 – 2,00 ;
Braadvleezen F 0,80 – 1,40 ;
Magere lappen F 0,80 – 1,40 ;
Klapstuk F 0,80 – 1,40 ;
Gehakt-Poulet F 0,70 – 1,20 ;
Rauw rundvet F 1,00 – 1,40 ;
Kalfsvleesch ;
Oesters en Schnitzels F 1,00 – 2,80 ;
Fricadeau F 1,40 – 2,40 ;
Rollade F 1,30 – 2,10 ;
Cotelletten F 1,20 – 2,00 ;
Lappen F 1,30 – 2,10 ;
Poulet en gehakt F 1,00 – 1,80 ;
Rauw Kalfsvet F 1,00 – 1,60 ;
Nuchter kalfrsvleesch F 0,80 – 1,40.

De slagers moeten hun prijzen vaststellen zoals die waren op 19 september en mogen bovenstaande prijzen waarin hun gemiddelde gelegen moet zijn, niet hooger stellen. Zij moeten die aan den burgemeester opgeven in dubbel, waarvan er één door den burgemeester kan worden goedgekeurd, welke deze lijst waarmerkt en door den slager in de winkel voor het publiek zichtbaar moet worden opgehangen. Een en ander gaat heden in.

Share

22 september 1940

woensdag, september 22nd, 2010

De nacht was rustiger dan vorige nachten hoewel men een enkele maal is opgeschrikt door een zéér laag vliegend vliegtuig.

Share

21 september 1940

dinsdag, september 21st, 2010

De nacht was als vele andere der laatste dagen. Vliegtuigen in alle richtingen, lichtkogels en verderaf afweergeschut. In den namiddag tusschen 1.30 en 2 uur en later omtrent 5 uur n.m. is langdurig en hevig afweergeschut gehoord uit de richting R’dam en Vlissingen. In den namiddag waren reeds veel vliegtuigen in de lucht.

Share
Freelance PHP Developer