september 9th, 2010

...now browsing by day

 

9 september 1940

donderdag, september 9th, 2010

De afgeloopen nacht is tamelijk rustig geweest. Nu en dan kwam, laag vliegend met veel geraas een vliegtuig over. Slechts dezulken worden nog gehoord.

Heden is het plan tot onteigening in de gemeente, aan ir. Ringers, reg-commissaris voor de wederopbouw te den Haag via den contact com. ir. Buskens te ‘s-Hertogenbosch verzonden. Het plan is aangevuld met verschillende kaarten en kadastrale aanduidingen door de Streekplandienst te ‘s-Hertogenbosch opgemaakt. Het betreft het vernielde deel der kom van Zevenbergen, aangevuld met enkele daarnevens of daarin staande perceelen, om een goed geheel te kunnen vormen. Voorts ongeveer 3 1/4 h.a. weiland achter het gemeentrehuis, langs de spoorlijn Zwaluwe Oudenbosch en te Zevenb. Hoek het vernielde deel in de kom en het perceel achter de kerk met een strook grond aan het vorige grenzende tot de Bloemendaalsche Zeedijk.

Op bevel v/d com.-generaal voor de openbare veiligehid, den hoogeren S.S.- en politieleider, zijn vier verordeningen uitgevaardigd, die ook, deels voor Zevenbergen van belang zijn. Alle inwooners hebben een plicht deze voorschriften concientieus in acht te nemen ter vermijding van gevoelige straffen en strenge dwangmaatregelen.

1e moeten met ingang van 1 oct. a.s. alle personen boven 15 jaar die in Ned. wonen of verblijven zich kunnen legitimeren (officieel fotolegitimatiebewijs)

2e Met ingang van heden moeten alle personen, behalve de Rijksduitschers tusschen 10 uur ‘s-avonds en 4 uur ‘s-morgens binnenshuis blijven. Deze bepaling geldt voor een geheele strook grond van het kustgebied van het bezette Ned. gebied en geldt voor deze gemeente, alles in de gemeente, gelegen en ten westen van den spoorweg Lage-Zwaluwe -naar- Breda zoodat een deel van Zevenbergschen Hoek en Drie Hoefijzers, ten oosten van die lijn, er buiten valt.

3e betreft het verbod van vliegers op laten. 4e verbod van venten door niet inwooners. Reeds eerder was er een verbod om na 10 uur ‘s-avonds met een auto op straat te zijn. Ook op het buitenhuis vertoeven, zijn enkele uitzonderingen, als politie, luchtbeschermingsdienst, brandweer en enkele andere personen, als dokters, vroedvrouwen maar dan nog alleen als hun ambtsbezigheden zulks noodzakelijk maakt. Nu nog slechts een paar dagen veel nieuwe troepen onderdeelen in de gemeente zijn, valt toch direct te constateeren hoe verschillende jonge meisjes reeds met de militairen weten uit te gaan.

Share
Freelance PHP Developer