september 12th, 2010

...now browsing by day

 

12 september 1940

zondag, september 12th, 2010

In de afgeloopen nacht zijn weer enkele vliegtuigen gehoord. Zelfs heeft er een, zeer waarschijnlijk van Engelsche nationaliteit, gevaarlijk lang hier gekruist en lichtkogels uitgeworpen.

Heden gaan de publicatien der gemeente uit, houdenden maatregelen t.a.z. van de identificatieplicht als verordend door den secretaris-generaal van Binn. Zaken en van Justitie (Verordeningsblad voor het bezette Nederlandsche gebied; no. 25, uitgegeven 9 sept. 1940). De identificatieplicht houdt o.m. in, dat, met ingang van 1 oct. a.s. ieder Nederlander of Nederlandsch onderdaan, die den leeftijd van 15 jaar heeft bereikt en in het bezette Nederlandsche gebied woont of verblijf houdt, verplicht steeds van overheidswege uitgereikt identitieitsbewijs, voorzien van een foto, bij zich te dragen door middel waarvan hij zicht ten alle tijden behoorlijk kan identificeeren. Geldig zijn ook buitenlandsche passen, bewijzen van Nederlandschap, een distributiekaart mits met foto en gemeentestempel enz. Door deze gemeente worden 6000 bewijzen bij den drukker besteld waarvan de uitreiking kosteloos zal plaats hebben op 23, 24, 25, 26 en 27 sept. a.s. te Zevenb. Zevenb. Hoek en Langeweg, verdeeld in volgorde van de beginletter van ieders familienaam.

Enkele landbouwers beklagen zich tegenover mij daar hun schuren geheel zijn ingenomen voor militaire doeleinden en de weiden van de paarden, alsook dat de militairen in de schuren sigaretten rooken. Ik ben daarvoor bij den Ortskommandant geweest, die de klachten aanhoorde en een onderzoek zou instellen. Zoo mogelijk zou hij de betrokkenen terwille zijn.

Share
Freelance PHP Developer