oktober, 2010

...now browsing by month

 

31 oktober 1940

zondag, oktober 31st, 2010

Vroeg in de avond van 30 op 31 oct. Omtrent 9 uur begonnen reeds vliegtuigen te passeeren. In de nachturen was het rustig. Ook overdag zijn hoegenaamd geen vliegtuigen waargenomen.

Heden ontving ik wederom een verzoek (opdracht) om op het speelterrein van de Chr. School, waar onder het afgedekte deel een keukenwagen staat die daar geregeld in gebruik is, een gedeelte dicht te timmeren met deuren en venster er in. De opdracht, aan timmerman Luijten, gaf ik reeds door.

Van den Procureur-Generaal, fgd. Directeur van politie, Dubois, te ‘s-Hertogenbosch ontving ik een circulaire dd 28 dezer, in het kort inhoudende dat door den höheren S.S. und Polizeifuhrer bei Reichscommissar fur den bezetzten gebieten te kennen is gegeven dat dagelijks uiterlijk om 12 uur door de zorg van den secretaris-generaal wnd. Hoofd van het departement van Justitie bij den Befehlshaber der Ordnungspolizei (b.d.g.) een rapport wordt ingewacht omtrent alle gewichtige gebeurtenissen, welke zich de laatste 24 uur hebben afgespeeld. Als voorbeelden van gewichtige gebeurtenissen worden genoemd:

1) gevallen, waarin de politie van de wapenen gebruik heeft moeten maken;
2) ernstige verkeersongevallen, waarbij menschenlevens of zwaargewonden te betreuren zijn;
3) Belangwekkende gebeurtenissen van politieken aard;
4) natuurrampen;
5) in het algemeen alle gebeurtenissen waarvan aangenomen kan worden dat zij van belang zijn voor de Duitsche hoogere politieleiding. Hierbij moet vooral gedacht worden aan ernstige gevallen van bombardement of beschieting, landing of neerstorting van vliegtuigen, onlusten enz.

Beknopte telefonische mededeeling wordt verzocht aan het directoriaal-generaal van politie te Den Haag (telefoon 1) aan vroergere aanschrijvingen moet intusschen toch worden voldaan. Rapport in triplo aan den procureur-generaal te Den Bosch.

Heden werd door mij het volgende bekend gemaakt:

Dansvermaak
Bij besluit van de directeuren-generaal van de departementen van justitie, van binnenlandsche zaken en van sociale zaken is bepaald:
Openbaar dansvermaak is tot nader order verboden.
Niet openbaar dansvermaak is tot nader order verboden, indien het door verenigingen van persoonen met of zonder rechtspersoonlijkheid (vereenigingen, bonden, organisaties en dergelijken instellingen) of stichting, wordt georganiseerd.
Overtreding wordt streng gestraft. Het bovenstaande treedt in werking op 31 oct. 1940.
Zevenbergen, 31 oct. 1940, De burgemeester van Zevenbergen J.J. Van Aken.

Eveneens gaat heden van mij de volgende publicatie uit:
Sluitingsuur Restaurants, koffiehuizen, hotels, openbare vermakelijkheden, vereenigingslocaliteiten enz. en verkeersbeperking.
Door den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is het volgende bepaald.

Sluitingsuur
Bedrijven tot het verschaffen van nachtverblijf of inwoning alsmede herbergen tapperijen en andere voor het publiek toegankelijke huizen, waar men gelagen bier (zooals restaurants koffiehuizen, hotels en dergelijken), schouwburgen, cabarets, bioscopen, bedrijven die gelegenheid tot het beoefenen van sport bieden en alle andere gelegenheden van openbare vermakelijkheid moeten tot nader order voor het publiek gesloten zijn van 23 tot 4 uur. De beperking geldt ook voor alle vereenigingen, organisaties, bonden enz. die beschikking hebben over localiteiten, welke voortdurend kunnen worden gebruikt. Die localiteiten. Die localiteiten moeten voor de leden der vereeniging en voor eventueele gasten van 23 uur tot 4 uur gesloten zijn.

Verkeersbeperking
Tot nader order is het verboden zich tusschen 24 en 4 uur in de openlucht op te houden.
Dit verbod geldt niet voor duitsche ambtenaren, leden der duitsche weermacht en politie, personen behoorende tot de nederlandsche politie, brandweer, grensbewaking, openbare luchtbescherming of ambulanse en eerste hulpdiensten.

Voorts is het verbod niet van toepassing op artsen en vroedvrouwen voorzoover hun verblijf in de open lucht tusschen genoemde uren noodzakelijk is ter uitvoering van overheidswege gegeven opdrachten of ter vervulling van beroepsplichten in dringende gevallen. Uitgezonderd zijn ten slotte nog personen, die in geval van ziekte of ongeval waarvan het ernstig karakter kan worden aangetoond, hulp trachten te vinden en zij die in het bezit zijn van een speciaal bewijs, voorzien van foto dat schriftelijk moet worden aangevraagd bij den bevoegden districtscommandant der rijkspolitie en voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, ‘s-Gravenhage, Utrecht en Groningen bij den hoofdcommissaris van politie.
Hij die met het vorenstaande in strijd handelt wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een dezer straffen voor zoover volgens andere bepalingen geen zwaardere straffen is verbeurd.
Het bovenstaande treedt in werking op 31 october 1940.
Zevenbergen 31 oct. 1940, De burgemeester voornoemd, J.J. van Aken.

In verband met bovenstaande bepaling heb ik het sluitingsuur door mij eerder gesteld op 22.30 uur ingetrokken.

Share

30 oktober 1940

zaterdag, oktober 30th, 2010

In de voornacht zijn meerdere vliegtuigen gehoord en waren wederom zoeklichten en afweergeschut in actie. Reeds omtrent 9 uur en omtrent 10 en 11 uur worden exploties gehoord.

Van het secretariaat van den middenstand te Den Haag, Mauritskade 23 ontving ik het verzoek om eventueel van advies te dienen bij verstrekking van crediet of gelden a fonds perdu daar middenstanders in West-Brabant in de raijons der Kamers van Koophandel voor Breda en de Langstraat. Door de middenstandsbonden is een bedrag verkregen voor de middenstanders die door oorlogsgeweld zijn getroffen. Men heeft mij en de heeren A.D. Snels te Waalwijk, C.H. Lans te Roosendaal, G.P.J. Beens te Breda gevraagd als adviseurs voor het centraal comite middenstandsoffer 1940. Andermaal ontving ik van de Stichting Noord-Brabant 1940 te Tilburg het verzoek om beschikkingen inzake bedrijfscredieten aan aanvragers te doen uitreiken. Thans betreft het:
aan A.J. Tabak, E 155 Zevenb. Hoek F 400,-
aan G.P. Gabriels E 181 Zevenb. Hoek F 870,-
aan J.P. Martis E 158 Zevenb. Hoek, F 2615,-
aan wed: P.J. Dekkers E 194, Zevenb. Hoek, F 800,-
Voor allen is de rente 1e jaar 2 % volgende jaren 5%; 1e jaar geen aflossing daarna resp. in 1942 F 20,-; F 43,50 ; 130,75; F 40,- en 1945 ieder het restant van het geleende bedrag.

Heden ontving ik om 15:30 uur het volgende Regeeringstelegram:
‘Ik deel u op verzoek van den befehlshaber der Ordnungspoliutzei mede, dat tegen het als naar gewoonte op 1 en 2 november ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen ontsteken van lichten (kaarsen) op de graven geen bezwaar bestaat stop. Met het oog op de verduistering moet er voorgezorgd worden en op toegezien worden dat deze lichten van zonsondergang tot zonsopgang gedoofd zijn.
Secretaris-Generaal Frederiks.

Share

29 oktober 1940

vrijdag, oktober 29th, 2010

Naar ik vernam is het in de afgeloopen nacht druk in de lucht geweest. In den avond omtrent 10 tot 11 uur zijn meedere ontploffingen gehoord, was het afweergeschut in werking alsmede de zoeklichten. Persoonlijk heb ik van een en ander, met vele andere burgers er niets van gehoord.

Heden ontving ik bericht dat a.s. Vrijdag te Zevenb. Hoek andermaal militairen zullen ingekwartierd worden en wel 120 man met 70 paarden.

Share

28 oktober 1940

donderdag, oktober 28th, 2010

In de nacht zijn enkele vliegtuigen zeer laag gepasseerd. In de vooravond waren de zoeklichten in Noordelijke richting te zien en afweergeschut te hooren.

Heden morgen om 10/00 uur ontving ik het volgende telegram:
Op 2 oct. 1940 is bij Hummelo (Gelderland) een Engelsch vliegtuig genummerd P4964 neergestort. Op 19 oct. 1940 is in een valscherm gevonden dat hetzelfde nummer droeg als het vliegtuig boven bedoeld stop. Er moet mede gerekend worden dat de inzittende met dit valscherm omlaag gesprongen is en nog voortvluchtig is stop. Op verzoek der Duitsche autoriteiten deel ik u mede dat opsporing van dezen voortvluchtigen wordt verzocht. Eventueele aanhouding moet onmiddelijk dringend telefonisch aan de Rijksinspectie Luchtbescherming worden gemeld. De secr. Generaal, waarnemend hoofd van Binnelandsche Zaken Frederiks.

Heden ontving ik nog opdracht om in het kleuterhuis nabij de N.H. Kerk alsnog te willen bezorgen: tafelkleeden van wasdoek voor de gisteren bestelde 4 tafels;

twee geweerrekken voor 9 geweren ieder;
18 borden;
2 kopjes en schoteltjes;
2 waschteilen (geemailleerd);
2 bezems (groot);
2 vuilnisblikken;
1 hark;
2 soeplepels (emaille);
1 gasconifoor, groot formaat, legbanken aan de wanden, kleerenhangers, kapstokken

Hedenavond ontving ik nog het volgende telegram:
De bij telegram van 27 dezer verzochtte opsporing van een te Hummelo uit een Engelsch vliegtuig gesprongen voortvluchtige, kan als vervallen worden beschouwd. Secretaris-Generaal van Binn. Zaken Frederiks.

Ook ontving ik heden namens den commandant van eenig onderdeel der Duitsche Weermacht het verzoek om aan de oude suikerfabriek ‘Azelma’ zoo spoedig mogelijk te doen aanbrengen en bezorgen: 140 ctr (= 7500 kilo) stroo en 1 ctr (= 50 kil) kalk verder aanbrengen van electrisch licht in paardenstallen.
Naar mij heden ter oore kwam uit de mond van een lid der directie der cooperatieve suikerfabriek alhier zijn een aantal schepen geladen met suikerbieten van Puttershoek waar die fabriek vorige week is gebombardeerd naar deze fabriek aangekomen. De schippers op die schepen maar vooral hunne huisgenooten zijn zoo bang voor een bombardement hier, dat zij alleen onder pressie der directie voor de fabriek varen om gelost te worden. Dan huilen meerdere vrouwen en verschillende schippers laten hun los-bevel voorbij gaan en spoeden zich van de fabriek als zij daar voor hun zaken moeten zijn. Zij zijn allen geweldig onder den indruk van het meegemaakte bombardement te Puttershoek.

Share

27 oktober 1940

woensdag, oktober 27th, 2010

De nacht was zeer rustig. Ook de dag van heden was ongekend rustig. Slechts een enkel vliegtuig is gehoord en gezien.

Heden middag kwamen Duitsche onderofficieren mij verzoeken nog heden te willen zorgen voor een tafel voor 14 man en drie idem voor 4 man alsmede 22 stoelen ten behoeve van de verblijven der militairen in de protestantsche kleuterschool die deze week in gebruik is genomen als verblijf voor militairen.

Heden hebben de militairen daarin zelf dubbele bedden geplaatst van uit het gebouw ‘De Eendracht’.
Aangezien ik op zondag voor tafels en stoelen niet zorgen kan, heb ik beloofd deze voor 12 uur morgen 28 dezer te bezorgen, waarom ik nog heden aan timmerman Luijten en meubelmaker A. Zom opdracht gaf. De tafels moeten nog gemaakt worden terwijl de stoelen uit voorraad wel geleverd kunnen worden.

Share

26 oktober 1940

dinsdag, oktober 26th, 2010

De nacht van normaal d.w.z. Nu en dan enkele vliegtuigen. Heden en gisteren zijn ten gemeentehuize de inkwartieringsgelden uitbetaal;d over 24 dagen van september alsmede enkele vergoedingen voor stalling van paarden enz. te zamen ongeveer een bedrag van f 7000,- (zeven duizend gulden).

De werkzaamheden ter secretarie namen zoodanig toe, dat het werk niet meer tijdig geschieden kan, zoodat er een ambtenaar bij moet komen, waarvoor toestemming is gevraagd aan Ged. Staten der Provincie.

Share

25 oktober 1940

maandag, oktober 25th, 2010

De voornacht was betrekkelijk rustig. De nanacht echter was rumoerig omtrent 1 uur werd afweergeschut en bominslagen gehoord. Zulks heeft geduurd tot ongeveer 7 uur in den morgen.

In den voormiddag bereikte ons het bericht dat de in volle werking zijnde beetwortelsuikerfabriek te Puttershoek gebombardeerd is omtrent 6.30 uur heden morgen. Er zouden 28 dooden zijn te betreuren. Dit bombardement heeft angst doen ontstaan onder de bevolking alhier, welke bevreesd is dat ook de Coöp Suikerfabriek alhier een zelfde lot zal treffen.

Share

24 oktober 1940

zondag, oktober 24th, 2010

In de afgeloopen nacht van, bij helderen hemel, de activiteit in de lucht wederom genooten dan de laatste dagen. Tot laat in de morgen, omtrent 6 uur, kunnen meerdere Engelsche vliegtuigen van hun nachtraid terug. Een dezer wierp op 6.10 uur een lichtparachute uit ongeveer boven de oude suikerfabriek ‘Azelma’ welke parachute ongeveer 10 minuten bleef hangen. Het zoeken daarna, door de luchtbeschermingsdienst had geen resultaat. Ook werd omtrent 6.30 uur, van uit noordelijke richting het afweergeschut gehoord.

Heden bereikt mij de mededeeling van den luitenant te Zevenb. Hoek dat de aldaar gelegerde militairen zijn vertrokken.

Door de Duitsche Weermacht zijn in Zevenbergen heden nog gevorderd de bewaarschool (kleuterhuis) van de Ned. Hervormde kerk gelegen achter die kerk, als mede het boven de Eendracht gelegen lokaal naar de Christelijke Nijverheidsschool is gevestigd.

Verschillende kwartieren waar de soldaten niet behoorlijk worden of kunnen worden verzorgd of waar zij te koude ligging hebben worden verlaten en mij wordt gevraagd andere, latere kwartieren aan te wijzen.

Heden avond werd mij middels het land van C. Korteweg aan den Uilendijk een bom is gevonden die gedeeltelijk boven het land uitstak en niet geexplodeerd is. Wanneer deze bom daar gevallen is, was niet bekend. Nadien is wel gebleken, dat de vindplaats onder de gemeente Klundert is gelegen waarvan kennis is gegeven aan den burgemeester aldaar.

Share

23 oktober 1940

zaterdag, oktober 23rd, 2010

Wellicht wegens de mist, hoewel niet zwaar, zijn er hier noch in den avond, noch in de nacht, vliegtuigen gehoord. Onder deze omstandigheden is het zeer rustig slapen.

Naar aanleiding van de door mij op 8 dezer aanbevolen cursus, inzake huishoudelijke voorlichting, welke cursus uitgaat van de Noord-Brabantsche commissie voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande, kom ik ter plaatse zien en vernemen dat van 59 gezinnen de vrouwen of dochters aan de cursus deelnemen. Deze cursus kan als zeer geslaagd beschouwd worden.

Heden morgen ontving ik van het Departement van Binnenlandsche Zaken telefonisch bericht dat de 28 aanbestede woningen kunnen gegund worden aan de laagste inschrijvers. Direct gaf ik opdracht al het noodige te doen om met den bouw te beginnen en daarmee niet te wachten op de onteigening van de bestemde bouwgrond.

Heden ontving ik het volgende telegram: ‘Duitsche autoriteiten verzochten mij het volgende mede te deelen: Bij aantreffen van uit vliegtuigen uitgeworpen strooibiljetten moet onmiddellijk omgeving afgezocht worden en alle biljetten ingezameld worden ingezameld worden gelijktijdig moet dringend telefonisch kennis gegeven worden van vinden aan Rijksinspectie luchtbescherming, telefoon 183815 Haag. Na inzameling moet voorloopig de gehele voorraad biljetten per expresse aan de Rijksinspectie luchtbescherming worden ingezonden. Secretaris-Generaal waarnemend hoofd van het departement van Binnenlandsche Zaken, Frederiks.

Van bovenstaand telegram heb ik aanstonds afschriften doen maken en gezonden aan de leiders van de luchtbeschermingsdiensten ter plaatse alsmede aan de politie. Per heden ontving ik het volgende schrijven. Standortkommandatur Zevenbergen, Zevenbergen 22 october 1940: Dem Burgemeiser in Zevenbergen. Ich bitte sie um Bekanntgabe folgende Verfügungen an die husige gastwirtschaften h.s.w. Es ist Sämtlichten Lokalen verboten, nach 22.30 Uhr alcohol oder sonstige Getränke aus zu schenken. Sämtliche lokale müssen bis 23.00 Uhr geschlossen haben. Solle in einem Lokale ein Kameradschaftsabend von angehörigen der Duitschen Wehrmacht abgehalfen werden, wird dem betreffenden lokal für den einen abend eine Bescheinigung der StandortKommandantur ausgestelht, länger aufhaben zu dürfen. Die Lokale: Hotel de Beurs, kanalstr. Cafe W. Damen, kerkstr. 5, Restaurent A.v.Geel, stationstr. haben von der Standortkommandantur die Erlaubnis erhalten an angehörigen der Duitschen Wehrmacht täglicht bis 24.00 Uhr alkohol auszuschenken. Luitnant und Standortkommandantur. Meijer-Buchlin.

Deze bekendmaking gaat door mij omgezet in de Ned. Taal morgen uit.

Share

22 oktober 1940

vrijdag, oktober 22nd, 2010

Ook nu was de 1e helft van de nacht druk vanwege de vele vliegtuigen. Afweergeschut werd echter niet gehoord. In de avonduren is men er reeds aan gewend, dat vele vliegtuigen over Zevenbergen vliegen, beladen met zware lasten bommen wederkeerig bestemd voor Engeland en Duitschland. Zoolang Zevenbergen maar gespaard wordt voor bominslagen blijft de bevolking wel rustig daaronder.

Alle ambtenaren in eenige overheidsdienst moeten de verklaring teekenen, dat noch zij, noch hun echtgenooten afstammen van ouders of groot-ouders van Joodschen geloofsgemeenschap.

Share
Freelance PHP Developer