november, 2010

...now browsing by month

 

30 november 1940

dinsdag, november 30th, 2010

Ook de nacht was zeer kalm mogelijk omdat het mistig is. Het ware te wenschen dat het altijd mistig was, als daarbij het meest gevreesde oorlogswerktuig als het vliegtuig buiten gebruik moet worden gelaten. Ook de dag en avond van heden is, wegens niet verschijnen van vliegtuigen abnormaal rustig.

Heden morgen verscheen een aanschrijving van de Rijksinspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen lichtaanvallen inzake scherpere toezicht en maatregelen bij niet voldoende verduistering door ingezetenen. Volgens de mededeeling is door de Duitsche vliegers geconstateerd dat ten Zuidn zuid van de spoorlijn Gilze Reijen-den Haag vrijwel in alle plaatsen te veel licht vanuit de lucht is waargenomen. Ik gaf de politie last nog nauwkeuriger bij overtreding proces-verbaal op te maken.

Share

29 november 1940

maandag, november 29th, 2010

De na-nacht alsook de dag van heden is verder zonder veel vliegtuig vertoon of- gevaar verloopen. Van den Ortskommandant ontving ik het verzoek om de nog kortelings ingevoerde nachtbranders in de straatlantaarns, niet meer te doen branden. Hoewel het een door de Rijksinspectie voor de luchtbescherming goedgekeurde richtlampverlichting is, blijkt deze van uit de lucht nog gezien te worden hetgeen door Duitsche vligeneirs is geconstateerd aan het verlangen is voldaan en Zevenbergen is wederom van alle licht op straat en aan de bruggen verstoken.

Naar men thans met stelligheid meent te weten zullen de hier gelegerde militairen a.s. dinsdag 3 december vertrekken. In groote tegenstelling met de twee voorgaande avonden is op heden tot 23 uur weinig of geen vliegtuig geronk gehoord en is het rustig om te gaan slapen.

Share

28 november 1940

zondag, november 28th, 2010

Van meerdere personen vernam ik, dat de vorige nacht veel burgers ongerust de nacht zijn ingegaan en met de gewone kleren aan zich te bed hebben begeven om bij eventueele bominslag of branden direct gereed te kunnen zijn.

Heden zijn door mij de collectanten en collectrices nader geinstueerd inzake de ‘Winterhulp Nederland’ collectie die heden en morgen in geheel Nederland gehouden worden. In totaal heb ik 26 persoonen voor de collecte, waarvan 3 voor Langeweg, 10 voor Zevenb. Hoek en 13 voor Zevenbergen. Nader instructies gaf ik om 4 uur te Langeweg, om 5 uur te Zevenbergen en om 7 uur te Zevenb. Hoek.

Heden avond omtrent 7 uur begon het wederom zeer druk in de lucht te worden en kwam zwaar en dof geluid tot ons, waarschijnlijk van zwaar afweergeschut en bominslagen in het Noorden. Veel zoeklichten en mitrailleurvuur, in de lucht, beloven andermaal een angstige nacht. Omtrent 10 uur was het ergste voorbij en konden wij rustig de nacht ingaan.

Share

27 november 1940

zaterdag, november 27th, 2010

De nacht was, over het algemeen betrekkelijk rustig; enkele vliegtuigen zijn waargenomen.
Om 6.30 uur in de morgen terwijl de meeste burgers nog in nachtrust zijn werd Zevenbergen en omgeving opgeschrikt door een bominslag. Vrijwel alle deuren en ramen rammelden en rinkelden en de meeste burgers zijn zeer geschrokken. Door het felle fluiten van de vallende bom werden al veel inwoners wakker en door de explosie wel de overigen.

Reeds aanstonds ontving ik melding van vermoedelijke inslag in of nabij Zevenbergen en heb ik nog voor 7 uur menschen van de luchtbeschermingsdienst er op uit gezonden ter informatie. Aangezien het nog bijzonder donker was om 7.30 uur, zoo dat men zonder bijlichting middels een zaklantaarn niets van de straat kon onderscheiden, behalve de hier en daar witgekalkte banden van trottoirs bleef het zoeken achterwege en bij informatie omtrent de plaats van inslag liepen de meeningen zoo sterk uiteen, dat er geen juist vermoeden was van de plaats van inslag.

Omtrent de middag is de plaats gevonden en wel de inslag in bouwland ongeveer 400 meter van de weg Zevenbergen Standdaarbuiten in de Meerenpolder waar een diep gat, ter breedte van +- 5 meter de plaats aangaf. Door mij is heden voormiddag de Rijksinspectie van de luchtbeschermingsdienst te Den Haag, per regeringstelegram mededeeling gedaan van bominslag. Bij nader onderzoek ter plaatse is niet gebleken dat meer dan één bom is gevallen. Vast is komen te staan, dat geen lichtparachute voor het afwerpen van de bom is neergelaten.

Heden avond, omtrent +- 20 uur werd hier wederom luchtafweergeschut gehoord en zagen wij, in de richting Standdaarbuiten een lichtparachute hangen, de omgeving sterk verlichtende van bominslag hoorden wij daarna niet.

Heden voormiddag werd ik gevraagd op de Ortskommandatur te komen. Daar vernam ik van de betaalmeester die blijkbaar is belast met de voedselvoorziening ten behoeve van de militairen dat er j.l. maandag geen althans niet genoeg vleesch was voor de militairen of ik er voor wilde zorgen dat zulks niet meer voorkwam daar anders het vleesch voor de burgerij bestemd in beslag zou worden genomen danwel dat ik voor een slachtbeest had te zorgen. Op mijn mededeeling dat ik bij de vee- en vleeschvoorziening niet het minst ben betrokken, werd geen acht geslagen.

Nader informeerende bij de slagers Jaquet en Ardon, die voor de Duitsche Weermacht slachten en bij de plaatselijke toewijzingscommissie voor slachtvee, de slagers de Vos en Dumoulain vernam ik, dat de vorige week te Breda, waarvan het slachtvee voor hier betrokken moet worden of wordt toegewezen, zoo weinig vee was aangevoerd en zooveel daarvan nog voor verzending naar Duitschland was bestemd dat voor Zevenbergen en Zwaluwe, slecht 5 slachtbeesten zijn toegewezen waarvan er dan nog twee voor de voorziening der plaatselijke militairen zoo blijven er voor Zevenbergen en Zwaluwe slechts 3 slachtkoien over ter voorziening van de vleeschbehoefte voor tien dagen, terwijl normaal in Zevenbergen en Zwaluwe 15 stuks vee geslacht werd per week.

Heden avond is het wel bijzonder druk in de licht. Reeds om 20 uur als reeds vermeld is die drukte begonnen en thans om 22.30 uur is het steeds een aan- en afvliegen geweest van vliegtuigen wat niet zonder angst door mij en anderen wordt gehoord, nu heden morgen betrekkelijk dicht bij bominslag heeft plaats gehad. Wij gaan wellicht velen met ons, met een angstig gevoel te rusten. God spare ons voor een bombardement.

Omtrent 24 uur met het gezin ter ruste gegaan zijnde, hebben wij niet veel vliegtuigen meer gehoord.

Share

26 november 1940

vrijdag, november 26th, 2010

Ook de afgeloopen nacht was rustig, geen vliegtuigen door mij zijn gehoord of gezien. De rapporten van de luchtbeschermingsdiensten zijn al eveneens zeer kort en onbelangrijk.

Het politie-rapport van de afgeloopen nachtdienst vermeldt een conflict tusschen twee agenten van politie en twee dronken onderofficieren van de Duitsche Weermacht . In Hotel de Wil werd door een militair muziek gemaakt waarvoor van mij geen vergunning was verstrekt. De café-houder beweerde een vergunning te hebben van een vroegeren Ortskommandant, welke vergunning niet geldig is en waarom proces-verbaal werd aangezegd tegen de cafehoudster. Twee dronken onderofficieren hebben een der agenten vast genomen en buiten de deur gewerkt terwijl anderen, met of althans in bijzijn van burgers in het café, de andere agent hebben belet naar buiten te gaan. De twee militairen waren niet in staat te loopen. Van een en ander is door mij heden een rapport opgesteld en gezonden aan den plaatselijken commandant met verzoek te willen bevorderen dat de gemeente-politie door militairen niet gehinderd wordt in de rechtmatige uitoefening van hun bediening. Van mijn rapport heb ik afschrift gezonden aan het directoraat van politie te Den Haag en aan den procureur-generaal, fungerend directeur van Politie te ’s-Hertogenbosch. Deze laatste zond aan de burgemeesters, een circulaire per 23 dezer, houdende het verzoek, misdragingen van militairen ook hem te melden.

Share

25 november 1940

donderdag, november 25th, 2010

Een buitengewoon rustige nacht, althans hebben mij noch in de voor – noch in de na-nacht geen enkel vliegtuig gehoord. Wel enkele doffe slagen omtrent 23 uur in de nacht.

De dag van 24 nov. (zondag) stond ook hier in het teeken van gebed voor den vrede, zooals die dag door Z.H. de Paus van Rome voor de geheele katholieke wereld was voorgeschreven. De intentie door Z.H. gevraagd was: gebed voor alle gesneuvelden in deze oorlog, voor alle bannelingen en vluchtelingen, voor gevangenen en gewonden en voor een rechtvaardige vrede. Aangenomen mag worden dat alle nog maar behoorlijke katholieken zich gisteren in gebed hebben vereenigd en gebeden met bovenstaande intentie. Het lof, om 05.30 uur (17.30) was zoo druk bezocht als nog wel nimmer eenige kerkdienst te voren.

Heden ontving ik van de commandant van de weermacht het verzoek nog heden te willen zorgen voor 40 lakens en 20 kussensloopen dienende voor verschoon der 20 bedden der in onderwijs voor officier zijnde manschappen gelegerd in de protestantsche bewaarschool.
Ik ben er in kunnen slagen, bij de zusters van het gasthuis alhier, de lakens en sloopen, voor een week, in bruikleen te krijgen.

Heden namiddag was ik, op uitnoodiging van de Com. Der Provincie, met alle burgemeesters uit West-Brabant, ten getale van ruim 50, in vergadering op het gemeentehuis te Breda, waar de heer Piek, aangesteld door den Regeeringscommissaris voor het bezette gebied in Nederland als directeur-generaal voor het werk “Winterhulp Nederland” een uiteenzetting gaf van doel en werken van Winterhulp, waarvoor de eerste collecte in Nederland zal gehouden worden op 29 en 30 nov. A.s. Groote aanplakbuiljetten op openbare gebouwen en hoeken van straten alsmede ‘n 125 tal kleine biljetten zijn bij alle winkeliers heden voor de ramen aangebracht.

Ik heb kunnen bereiken, op deze vergadering, dat alle gelden bij die collectie in Zevenbergen bijeen te brengen ook in Zevenbergen behouden en besteed mogen worden omdat deze gemeente zoo zwaar getroffen is. Over het algemeen verwachten de burgemeesters niet veel van deze Winterhulp-collecte.

Share

23 november 1940

dinsdag, november 23rd, 2010

De nacht was wederom betrekkelijk rustig. Overdag enkele vliegtuigen in de licht.

In de avond vooral omtrent 20 tot 22 uur, was het een helsch lawaai in de lucht. Zoeklichten, vliegtuigen gebrom, afweergeschut en zware explosies deden de ramen trillen en de menschen nieuwsgierig op straat brengen. Een en ander was vooral te zien en te hooren in het Noorden van ons land. Wanneer voorzoover hier waar te nemen is, de beschietingen en de bombardementen ophouden, gaan de angstige burgers te ruste.

Heden zijn in deze gemeente andermaal enkele pamfletten gevonden waarschijnlijk in de nacht van 22 op 23 nov. Door Engelsche vlieger(s) uitgeworpen. De gem. politie heeft er een 4-tal kunnen opsporen, welke door mij, volgens voorschrift dd. 1 juli 1940 zijn behandeld. De inhoud is van niet veel belang.

j.l. zaterdag avond is, wellicht door de duisternis, die in de gemeente zeer sterk wordt doorgevoerd, misleid de slager M. v. Straten, tegenover zijn zaak aan de Noordhaven, in de haven gevallen. Voorbijgangers, die een plons in het water hoorden zochten met hun zaklantaarntjes het water af en zagen een persoon aan de oppervlakte drijven. Een juist daar passeerend Duitsch soldaat heeft den drenkeling met reddingsstok en dreg gered, althans daartoe de meeste moeite gedaan. Deze militair heeft den drenkeling ook in diens woonhuis mede verzorgd. Hoewel Verstraten niet direct verdronken is, is hij toch, mede mogelijk van den val op een haventrap, heden morgen overleden, +- 9 uur na het ongeval.

De redding en verzorging door een Duitsch militair is daarom vermelding waard omdat Verstraten belhalve zijn echtgenoote en zoon, in den gemeente de eenige jood is en als zoodanig bij de Duitschers staat gesignaleerd en naar het voor Duitsche militairen openlijk verboden is te koopen, omdat hij een jood is.

Share

22 november 1940

maandag, november 22nd, 2010

In de afgeloopen nacht is het wederom eens rustig geweest. Slechts enkele vliegtuigen zijn gehoord en gezien, ook gedurende de dag van heden.
In de avond omtrent 19.15 uur, werden zelfs binnenshuis meerdere zware explosies gehoord en ook gevoeld. Zeer waarschijnlijk zijn het bommen explosies geweest in het noorden.

Heden ontving van de Standortskommandant alhier het schrijven:

Den Bürgemeister Zevenbergen
Die mit schreiben von 20-11-’40 befohlene schliessing des lokals ‘Hof van Holland’ wird mit sofortiger wirkung aufgehoben.
g.t. onleesbaar Leutnant und Standortkommandant

Door mij is heden avond om 17.31 aan cafehouder v.d. Noort ‘Hof van Holland’ alhier bericht gezonden dat mijn bevel van sluiting, in verband met het bovenstaande, ingetrokken.
Naar mij is medegedeeld zou café-houder v.d. Noort niet de schuldige zelf zijn van het na 23 uur aanwezig hebben van militairen in zijn café, maar zouden de militairen zelf de deur gesloten hebben en de sleutel der deur weggemaakt hebben hetgeen geleid heeft tot bestraffing van de schuldigen, vandaar de intrekking der sluiting.

Heden werd andermaal gebruik gemaakt van een arrestantenlokaal op het politiebureau voor insluiting van een militair aangezien er geen plaats meer was in de gelijke lokalen op de marechausseekazerne.

Heden had ik een bespreking met de Com. Der Provincie die mij o.m. zeide, dat wellicht zeer binnenkort aan de orde zal komen de verandering van gemeentegrenzen in en om Zevenbergen o.m. zal het kerkdorp Moerdijk, zijnde half gelegen onder Klundert en idem onder Hooge- en Lage Zwaluwe aan een of andere gemeente worden toegewezen. De Com. Verzoekt mij er ernstig voor te denken en in het dagelijksch bestuur er voor te spreken omtrent eventuele bezwaren, als er die zijn, om Moerdijk geheel bij Zevenbergen te voegen.

Heden ontving ik van den commissaris der Provincie het volgende schrijven:

¡¯s-Hertogenbosch 20-11-‘40
Wegens de bijzondere omstandigheden acht ik het noodzakelijk dat noch in de lokalen waarvoor krachtens de drankwet, Staatsblad 1931, no. 476, vergunning is verleend voor den verkoop van sterken drank in het klein of mede voor gebruik ter plaatse, noch in de voor het publiek toegankelijke aanhoorigheden van deze lokalen des avonds na zeven uur sterken drank voor gebruik ter plaatse wordt verkocht, toegediend of op eenigerlei andere wijze verstrekt of wordt gebruikt. Ik noodig u derhalve uit, onverwijld een daartoe strekkend verbod uit te vaardigen. Bericht dat dit geschied is, wacht ik ten spoedigste in. U gelieve op nauwkeurige naleving van dat verbod te doen toezien. De bevoegde autoriteiten der bezettende macht stemmen hiermede in.
De commissaris der provincie, w.g. A. v. Rijckevorsel.

Naar aanleiding van het bovenstaande, is door mij heden, aan alle vergunninghouders en slijters, het volgende schrijven gezonden:

De burgemeester van Zevenbergen;
Overwegende dat bijzondere omstandigheden als bedoeld in art. 52 der ‘Algemeene Politieverordening van de gemeente Zevenbergen 1940’ aanwezig zijn, op grond waarvan een gedeeltelijk tapverbod gerechtvaardigd kan worden geacht;

Beveelt:
Aan houders van voor het publiek toegankelijke lokaliteiten in de gemeente Zevenbergen, waarvoor een vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein uitsluitend of mede voor het gebruik ter plaatse gfeldt, geen sterken drank te verkoopen, te koop aan te bieden, ten geschenk te geven, toe te dienen of op eenigerlei andere wijze te verstrekken, een en ander voor gebruik ter plaatse, gedurende den tijd van 7 uur na den middag tot 5 uur voor den middag.
Zevenbergen, 22 nov. 1940, De burgemeester van Zevenbergen, J.J. van Aken.

Share

21 november 1940

zondag, november 21st, 2010

Hoewel persoonlijk in de afgeloopen nacht noch vliegtuig noch bominslagen gehoord te hebben, is er toch veel beweging in de lucht geweest zooals de rapporten van de luchtbeschermingsdiensten in hun dag- en nachtrapporten heden morgen melden. Deze rapporten gewagen van veel vliegtuigen in de lucht, komende van en vliegende in alle richtingen. Van omstreeks 1 tot 4 uur zijn voortdurend zware bominslagen gehoord, zóó zelfs dat bij vele inwoners naar ik vernam de ramen bewogen. Ook veel zoeklichten en zwaar afweergeschut is gezien en gehoord, alles in noordelijke richting; men neemt aan te Rotterdam en Vlaardingen of omgeving. Onze burgers blijven, over het algemeen, kalm onder dit verschrikkelijk oorlogsgeweld en meerderen of de meesten met mij, hooren zelfs de zware explosies niet meer of schenken er geen aandacht aan.

Heden ontvingen wij een circulaire van den secretaris-generaal van het depart. Van Onderwijs enz. houdnede de aanzegging dat alle portretten of afbeeldingen van Prins Bernhard uit de onderwijs-inrichtingen moeten verwijderd worden, hetgeen m.i. alleen beodeld kan zijn voor openbare scholen, die hier niet zijn.

Heden vergaderde de Raad dezer gemeente met als voornaamste agendapunt, het vaststellen van een verordening, die vóór 22 nov. Overal vastgesteld moest worden, houdende maatregelen voor een verzamelen door de burgers en ophalen door de gemeentedienst van afvallen van aardappelschillen van groenten, fruit enz. (afvalbesluit no. I) en van alle dierlijke afvallen (afvalbesluit no. II), welke afvallen moeten verzameld worden voor dierlijk voedsel.

Heden voormiddag ontving ik twee Duitsche officieren thans gelegerd te Klundert mij mededeelende dat zij binnen enkele dagen in deze gemeente hun intrek zouden nemen, als de tegenwoordige bezetting van +- 800 man, hier vertrekken zal. Er komen dan totaal 200 man waaronder 27 officieren en onderofficieren met 146 paarden. Zij zullen behalve de 27 officieren niet bij de burgers in kwartier gaan, maar in het parochiehuis en in de meisjesschool, beide in de Doelstraat.

Meerdere arbeidersgezinnen zijn echter wel gesteld op inkwartiering van 2,3 of 4 man omdat de vergoeding van 30 cent per man per dag een door hen niet te versmaden bij verdienste wordt genoemd. De hier thans gelegerde militairen zijn blijkbaar goed voorzien van thee en andere zaken aangezien zij zelfs aan de burgers thee verkoopen, die mogelijk voor hen zelf bestemd is, alsook champagne die meegebracht is uit Frankrijk; de thee voor F 2,40 per pond en de champagne voor F 1,50 per flesch.

Share

20 november 1940

zaterdag, november 20th, 2010

Heden morgen gewerd mij van de plaatselijke commandant, het volgende schrijven:

Ortskommandatur Zevenbergen, O.K.D. 20-11-‘40
Dem Burgemeister Zevenbergen
Das lokal “Neuer Hof von Holland” Zevenbergen, Zuidhaven 14 is al sofort f”r die daür von 14 tagen zu schliessen weil der wirt die streife in der ausubnung ihres dienstes behindert hat
w.g. onleesbaar, leutenant und Standortkommandant

Bij informatie heb ik van de Duitsche militair die mij bovenstaande schrijven bezorgde nader vernomen dat de cafehouder v.d. Noort al meermalen, tegen het gebod van de Duitsche Overheid, na het bepaalde uur (22.30 uur) nog dranken schonk aan militairen en hen later in het cafe toeliet dan het ook voor militairen bepaalde uur, n.m. 22 uiur. Zoo heeft hij gisteravond wederom militairen langer gehouden dan zulks mocht. De Duitsche patrouille hoorde na 22 uur militairen in zijn cafe terwijl de deur gesloten was. Zij forceerden de deur waarna zij constateerden dat militairen door een achterdeur waren verdwenen terwijl hun koppels en mutsen nog aanwezig waren.

Door mij is nog heden het volgende schrijven aan v.d. Noort overhandigd door de gemeente-politie:

De Burgemeester van Zevenbergen, gezien een ingekomen verzoek dd.20 november 1940 van de Ortskammandetur te Zevenbergen, waarbij gelast wordt, dat het lokaal “Nieuw Hof van Holland” te Zevenbergen, Zuidhaven 14, waarvoor vergunning is verleend ingevolge de Drankwet, moet worden gesloten vanaf heden voor den duur van 14 dagen. Gelast: de vergunningslokaliteit ingevolge de Drankwet van J.A. v.d. Noort te Zevenbergen, Zuidhaven 14 met ingang van heden te sluiten voor den tijd van 14 dagen. Zevenbergen 20 nov. 1940. De burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken.

Hierbij teeken ik aan, dat v.d. Noort nog deze week zonder mijn vergunning in zijn cafe muziek maakte of liet maken en daarvoor een proces-verbaal ontving.

De laatste nachten ook de dag van heden waren overigens rustig. Heden waren op de jaarlijksche naajaarsmarkt (de drukste marktdag van het jaar in gewone tijden) slechts 175 paarden en twee manden biggen aangevoerd. Er was veel publiek, geen drukke handel en hooge prijzen. Voor een goed werkpaard werd betaald F …, voor een 2 jarige goede merrie F … en voor een goed veulen F …

In de namiddag ontving ik een telefoontje van de Wederopbouwdienst te Den Haag, dat het onteigeningsplan zoals laatstelijk ingediend de goedkeuring heeft. Het betreft het geheele verwoeste gedeelte in de Kom van Zevenbergen met de daarop voor wederopbouw in de weg staande woningen en schuuren, een gedeelte van het weiland van den heer H. Nollen, tusschen de Prins-Hendrikstraat en de spoorlijn Lage-Zwaluwe – Oudenbosch, ter grootte van bijna 3 hectaren.

Mede zal direct onteigend worden een gedeelte van het vernielde geheel te Zevenb. Hoek, zijnde het westelijk deel waaromtrent heen twijfel bestaat t.a.z. van hetgeen meer als te onteigenen door ons is voorgesteld.

Met deze mededeeling, uit den Haag, zullen vele inwoners, wier woningen zijn vernield en direct willen herbouwen ten zeerste ingenomen en gebaat zijn. Gisteren nog ontving ik een deputatie van deze bouwers, mij verzoekende op de grootst mogelijke spoed aan te dringen opdat zij spoedig de materialen zouden kunnen koopen die noodig zijn asl steenen en hout welke materialen steeds hooger in prijs worden terwijl hout bijna niet meer te koopen is wegens het groote tekort; geen nieuwe aanvoer uit buitenland.
Thans staat wel vast dat hier gelegerde militairen hier zeer binnenkort zullen vetrekken naar hen onbekende bestemming. Door ieder is waargenomen dat de militairen hier sinds j.l. zondag hun geweren en banjonetten hebben ingeleverd terwijl z.g. ingewijden zelf beweren dat de miliatairen de laatste dagen groote inkoopen doen in Zevenbergen en elders om op reis mede te nemen, waarschijnlijk naar Duitschland, hetgeen door de burgers met leede oogen wordt aangezien omdat voor de burgers niet veel of niet genoeg overblijft.

Zoo vernam ik van burgers dat de bij hun ingekwartierde militairen extra bonnen heeft ontvangen om te kunnen koopen: 8 pond brood, 8 pond vleesch, 8 pond boter, bonnen voor 40 gram kleine artikelen, bloem enz., voor 2 ons kaas, een bon voor een paar nieuwe schoenen, bons voor gebakjes enz.

Meerdere ingezetenen, die kennis dragen van een z.g. profesie van de H. Odilia, gelooven daaraan.
De profesie, die moet vermeld zijn in het ‘Journal des Débats van 24 juli 1916, luidt o.g. als volgt: Er wordt hierin aangekondigd, dat Duitschland als de meest oorlogszuchtige natie der wereld wordt aangekondigd. Één zijner krijgers, dien de volken zullen beschermen als de anti-christ zal de wereld oorlog doen ontbranden. Twintig volkeren zullen aan den oorlof, die aan den Donau begint, deelnemen. De wapenen der soldaten zullen als vuurspuwend zijn; hunne handen zullen brandende toortsen hanteeren. Duitschland, zal overwinningen behalen te land, ter zee en in de lucht. Zij zullen ontsteltenis brengen onder de monsters van den oceaan. De oorlog zal uit drie perioden bestaan. De eerste, dien der bloedige victories en zal haar hoogtepunt bereiken tegen het midden der zesde maand van het tweede jaar. De tweede gelijkt in lengte de helft van de eerste. Dat zal de periode van taning zijn. De volkeren van Duitschland zullen om vrede vragen, maar er zal geen vrede zijn en het zal het begin zijn van het einde, als de oorlog woedt in de vesting der vestingen”. De derde periode zal kortstondig zijn en het land van den overwinnaar zal men van alle kanten binnenvallen. De Duitsche legers zullen gedecimeerd worden door een geweldige ramp en de scepter zal overgaan in een andere hand.
Alle beschaafde landen zullen herkrijgen wat zij verloren en iets meer nog. De streek van Sustere zal gespaard blijven om haar gezegende heuvelen en haar vrome vrouwen. En toch zullen allen geloofd hebben in haar val. Verder: in den oorlog zullen de menschen zoo’n gruwelen zien, dat zij nooit meer ’n oorlog wullen. En men zal de twee punten der maan zich zien vereenigen met het kruis (hetgeen men wil verklaren: het eind van het militairisme en van het Ottomaansche rijk).

Share
Freelance PHP Developer