november 1st, 2010

...now browsing by day

 

1 november 1940

maandag, november 1st, 2010

Wellicht omdat het in de avond- en nachturen stormachtig weer was, zijn er ditmaal ook geen vliegtuigen gehoord. In de loop van den dag, bij gunstiger weer, zijn enkele vliegtuigen gezien.

Eerder ontving ik bericht van den Commissaris der Provincie, dat, ingevolge paragraaf 2 der Verordening no. 127 1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, de aan te stellen ambtenaren, in plaats van trouw aan de Koningin een verklaring moeten afleggen van den volgenden inhoud: ‘Ik zweer dat ik het in het bezette Nederlandsche gebied geldende recht getrouw zal toepassen en naleven’.

Vervolgens moeten zij de volgende verklaring teekenen: ‘Ik verklaar hierbij plechtig dat ik zoolang ik mijn ambt waarneem, de verordeningen van den Rijkscommissarisvoor het bezette Nederlandsche gebied en van de hem ondergeschikte Duitsche organen naar eer en geweten zal nakomen en mij zal onthouden van elke handeling, gericht tegen het Duitsche Rijk of de Duitsche Weermacht. Dit bekrachtig ik door mijn handteekening’.

Voor de eerste maal, in deze gemeente zal bovenstaande eed afgelegd en de verklaring worden ondertekend, door de door mij nieuw benoemde agent van politie standplaats Zevenbergschen Hoek, J. Zweerts op 18 dezer.

Het is opmerkelijk, zooals men dat op straat en elders waarnemen kan, dat de meeste burgers van Zevenbergen en vooral het jongere geslacht, in bijzonderheid de jonge meisjes, vertrouwd geraken met de Duitsche taal der ingekwartierde militairen en hoe wederkeerige gesprekken een vlot verloop hebben. De burgers van Zevenbergen, hun eigen taal sprekende, worden ook behoorlijk door de Duitsche militairen verstaan en zoo kan men zeer dikwijls hooren dat eenig burger in de Nederlandsche taal sprekende antwoord ontvangt in de Duitsche taal met wederkeerig begrip.

Share
Freelance PHP Developer