november 6th, 2010

...now browsing by day

 

6 november 1940

zaterdag, november 6th, 2010

Gisteravond rond 8 uur, zijn door ons enkele explosies gehoord, waarschijnlijk bominslagen. Tevens was wederom een een lichtparachtute te zien in het Zuid-Westen waar vermoedelijk gebombardeerd is.
Niet zonder angst vragen de inwoners van Zevenbergen zich af of ook hier nog geen bommen terecht zullen komen met alle gevolgen van dien. De nacht was echter rustig.

Heden morgen vernam ik van de Chef van politie en van de gemeentebode die heden nacht als hulp-agent van politie heeft dienst gedaan dat er omtrent 11 uur (23 uur) en omtrent 1 uur, uit de richting van de Langenoordstraat schoten zijn gehoord. Wie er geschoten heeft is niet bekend.
Ik gaf de chef van politie order van een en ander der commandant op het bureau van den Ortskommandant te melden. Bij informatie hij de chef van politie deelde deze mij mede dat een onderzoek door de Duitsche Overheid zal worden ingesteld.

Heden middag meldde zich bij mij, omtrent 1.30 uur een onderofficier mij informeerende of ik wist dat er in de afgeloopen nacht geschoten was op straat. Op mijn bevestigend antwoord zeide hij zelf geschoten te hebben en wel in de lucht en dat het alleen onder Duitsche militairen is gebeurd en geen burgers daarbij betrokken zijn. Op mijn mededeeling, dfat ik aan de chef van politie, heb opdragen van het voorgevallene bij de Duitsche kommandant melding te maken was hij zeer ontmoedigd en verzocht hij mij, indien die melding nog niet zou zijn geschied, deze te willen nalaten. Intusschen van de chef van politie vernemende dat de melding heeft plaats gehad hetgeen ik betrokkene mededeelde zou deze zich zelf nu gaan melden.
Heden ontving het gemeentebestuur van het departement van Sociale Zaken te Den Haag de mededeeling, dat de kosten ad F 448,10 voor verpleging in de ziekenhuizen te Breda van tijdens het bombardement 11 mei j.l. Gewonde ingezetenen, uit het ‘Herstelfonds 1940’ worden vergoed.

De eerder hierboven bedoelde onderofficier van de D. Weermacht meldde zich heden namiddag andermaal bij mij mededeelende dat de commandant niet aanwezig was en dat de straf niet zoo erg zou zijn. Voorts verklaarde hij mij hetgeen ik bij hem uitlokte heden nacht veel vier en sterken drank gedronken te hebben en uit onbezonnenheid had hij in de lucht geschoten. Vast is komen te staan dat er 9 schoten zijn gelost in de Langenoordstraat hetgeen door vele aanwoners is gehoord en angst heeft verwekt.

Share
Freelance PHP Developer