november 15th, 2010

...now browsing by day

 

15 november 1940

maandag, november 15th, 2010

Bij goed weer, heldere lucht, en volle maan, vlogen gisteravond omtrent 10 tot 11 uur, meerdere vliegtuigen over Zevenbergen, hetgeen steeds een ongunstige gewaarwording is vanwege de vrees voor eenige bommen.

Hoewel de prijzen van levensmiddelen niet dan met de meerkosten van vervoer enz. mogen stijgen en die van voor mei j.l. moeten gehandhaafd worden, zijn de prijzen toch veel gestegen. Alles doorheen genomen wordt een prijsstijging van 30% niet te hoog geschat. Loonen en salarissen zijn nog nergens verhoogd.

Heden namiddag ontving ik het volgende telegram: “ingevolge den wensch van den Befehlshaber der Ortnungspolizei deel ik u het volgende mede. Er is vastgesteld dat de verduistering in Nederland nog geenzins voldoet aan de eischen welke de luchtoorlog ten aanzien van de luchtbescherming stelt. De Duitsche politie heeft opdracht, in samenwerking met de Nederlandsche politie van 12 t/m 16 november scherpe controle op de verduistering uit te voeren. De betreffende Duitsche autoriteit (batahsonscommandeur) zal zich met u in verbinding stellen de controle van ongeveert 17.30 beginnen tot omstreeks 1 uur en opnieuw aanvangen 1 uur voor zonsopgang. Bij deze c ontrole dient te worden gelet op de volgende punten:
a) lichtreclame en etalageverlichting moeten volgens de verduisteringsverordening tot zonsopgang uitgeschakeld worden wanneer overtredingen geconstateerd worden moet bevel worden gegeven het licht onmiddelijk uit te schakelen en overtreders worde als straf opgelegd voortaan de verlichting ook overdag geheel buiten werking te stellen.
b) alle gebouwen en perceelen moeten volgens de verduisteringsverordening zoo verduisterd zijn dat geen lichtverschijnsel naar buiten kan dringen. Zeer dikwijls wordt binnenskamers verlichting ingeschakeld zonder dat van te voren de ramen zijn verduisterd, op dit feit moet in het bijzonder gelet worden;
c) de koplampen van autos moeten volgens de verduisteringsverordening zoo afgeschermd worden dat een horizontale opening welke 5-8 cm lang en 1 cm hoog is om het midden het licht laat uitstralen. Er moet vooral op die automobielen gelet worden waarvan de koplampen door middel van een onvoldoende of afbrokkelende verflaag verduisterd zijn;
d) tegen alle Nederlandsche overtreders moet de Nederlandsche polite procesverbaal op maken en eventueel moeten de autos in beslag worden genomen van Rijksduitschers die in overtreding zijn moeten naam en adres genoteerd worden en deze moeten onder opgave van de instantie die deze aangelegenheid behandelde met een juiste omschrijving van de toedracht der feietne den Befehlshaber der Ordningspolizei worden nedegedeeld. Duitsche automobielen mogen dan alleen verder rijden in dien het euvel ter plaatse hersteld wordt.
e) voor het overige moeten zeer streng op de uitvoering van alle verduisteringsmaatregelen volgens de verduisteringsverordening van 6 juli 1940 gelet worden. In verband hier mede wordt er nog eens op gewezen dat de koplampen van rijwielen volgens voorschrift verduisterd moeten zijn ook indien zij niet de spleet der afscherming hebben welke par. 10 van de verduisteringsverordening voorzien zijn welke door de rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen gekeurd en goedgekeurd is en als zoodanig het keuringsteeken (gebronste of opgedrukte rechthoek) met de letters J.L.B. Dragen. In alle gevallen moet zakelijk maar energiek opgetreden worden. De secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken, Frederiks.

Heden gaat van mij de volgende circulaire uit en wordt die in groote getale verspreid:
organisatie “Winterhulp in Nederland”
Mijn oproep in het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland en in “De Westhoek” om deel te nemen in en medewerking te verleenen aan de organisatie Winterhulp is blijkbaar of niet gelezen of niet begrepen, aangezien ik tot mijn leedwezen tot heden ervaren moet, dat slechts enkelen en dan veel te weinig mannen en vrouwen, jongens en meisjes zich dienstbaar stellen en zich als collectanten of collectrices hebben gemeld.

Als plaatselijk directeur van het werk Winterhulp in deze gemeente heb ik het vetrouwen dat zich alsnog, maar dan ook spontoon en zonder uitstel, voldoende krachten zullen melden voor de noodige voorbereidingen en de collecte op 29 en 30 nov. a.s.

Zevenbergen, hoe zwaar ook getroffen moet een behoorlijk figuur slaan in de lijst van gemeenten in Nederland waar het doel der inzameling begrepen wordt, dat is “helpen waar nodig is”
Het werk kan hier slechts slagen indien de geheele bevolking medewerkt de een of eene als medewerker (ster) de anderen door een offertje op de dagen der collecten. Nogmaals ik reken op genoegzame medewerking in de geheele gemeente. Zevenbergen, 15 nov. 1940, De burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken

Share
Freelance PHP Developer